INNKALLING TIL ÅRSMØTE.

 

Det innkalles til årsmøte i Østfold Sau og Geit på Tomb Jordbruksskole, Råde

Mandag 26. januar 2015 kl.19:00

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Valg
  1. Leder
  2. To styremedlemmer
  3. Tre varamenn til styret
  4. Revisor og vararevisor
  5. Nytt medlem til valgkomiteen
  6. Gjeterhundkontakt
  7. Forslag til årsmøtet.
  8. Forslag må være innkommet styret senest 22. januar 2015

    

    

    

   Program etter årsmøtet!

   Utdeling av diplomer for resultater i Sauekontrollen i 2014.

   Utdeling av diplomer for værlamkåringsresultater i 2014.

    

   Bevertning

    

   Velkommen

       styret