Åpnes for jakt på én gaupe – ikke to

Når gaupejakten starter 1. februar, kan det bare felles én gaupe i rovviltregion 4, og ikke to som kvotevedtaket opprinnelig sa.

 

Miljødirektoratet fattet i desember 2014 vedtak om jaktkvote på gaupe i rovviltregion 4. Kvoten ble satt til to gauper, én i hvert jaktområde. Se hele vedtaket nederst i artikkelen.

 

Påkjørt gaupe skal tas fra kvoten

I følge rovviltforskriftens § 13 skal all irregulær avgang belastes den kvoten som er gitt av direktoratet.  Den 8. januar i år ble en hanngaupe påkjørt av toget i Fet kommune. Denne gaupen tas dermed automatisk fra kvoten i jaktområde 2. Miljødirektoratet har gitt tilbakemelding til Fylkesmannen om at kvoten dermed er redusert til ett dyr.

 

Jaktområder slås sammen som planlagt 1. mars

Dermed åpnes det kun for gaupejakt i jaktområde 1. når jakttiden starter den 1. februar. Felles ikke den ene gaupa igjen på kvoten i jaktområde 1 i løpet av februar, vil man kunne jakte i hele regionen (jaktområde 1. og 2.) fra 1. mars.

 

Miljødirekoratets vedtak fra desember

1. En - (1) - gaupe i jaktområde 1 – forvaltningsområde med husdyr på utmarksbeite. Den del av Akershus som omfatter hele kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum samt den delen av Nittedal som ligger øst for Nitelva og den del av Asker og Bærum kommuner som ligger vest for E16 og Nord for E18. 

2. En – (1) - gaupe i jaktområde 2 – forvaltningsområde for ynglende ulv. De deler av Akershus som ikke inngår i jaktområde 1 og hele fylkene Oslo og Østfold. 

3. Fra og med 1. mars slås jaktområde 1 og 2 sammen til et felles jaktområde dersom det er flere dyr igjen på kvoten i ett eller begge jaktområdene. 

4. Hunndyrkvoten gjelder begge jaktområdene samlet. Felles en hunn i ett jaktområde, stanses dermed jakten i hele regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Christian Hillmann
rådgiver, miljøvernavdelingen

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
—————————————————————————————————————————
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Direkte +47 22 00 36 35
fmoachi@fylkesmannen.no
www.fmoa.no