• Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom staten og to fagorganisasjoner i jordbruket: Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag.
  • Norsk Sau og Geit gir sine innspill til fagorganisasjonene.
  • Forhandlingene resulterer i Jordbruksavtalen som fastsetter de økonomiske inntektsmulighetene for bonden det kommende året.
  • Dette er en sentral del av norsk tradisjon for et tett samarbeid mellom staten og næringa, og er en av hovedpilarene i den norske landbruksmodellen.
  • Den norske landbruksmodellen består av fire hovedpilarer: jordbruksavtalen, tollvern, markedsbalansering og landbrukssamvirket.
  • Forhandlingene gir norske bønder plikter og rettigheter, og legger grunnlaget for mulige inntekter og produksjon.