SNOs lokale rovviltkontakt: Christen Bårdsløkken, telefon 91153729

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontors rovvilttelefon: 948 78 944

Ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade:

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere
  • Noter kartreferanse (ev. avmerk på kart) og ta gjerne bilder - også nærbilde
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, og vær innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt
  • Meld snarest fra til en av SNOs rovviltkontakter, uansett kadaverets tilstand
  • Dersom ikke lokal rovviltkontakt er tilgjengelig, kontakt Esben Bø tlf.957 22 733 eller Ole Knut Steinset tlf. 464 48 657
  • Kontakt MGLs rovvilttelefon så raskt som mulig etter at SNO har påvist rovviltskade


Ved søknad om skadefelling:

  • Kontakt kommunen/landbrukskontoret og oppgi antall kadaver med SNOs konklusjon om dødsårsak. Oppgi også ev. kadaver som ikke er undersøkt av SNO og om det mangler lam, er urolige dyr m.m.
  • Normalt søker kommunen Fylkesmannen om skade-fellingstillatelse, men beitelag kan også søke selv. Dersom beitelag søker selv må kommunen informeres.