Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Opprop
4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Fastsetting av medlemskontingent for Oppland gjeterhundlag
Direkte medlemskap i Oppland gjeterhundlag
Medlemskap gjennom lokallag
8. Valg
Leder velges for ett år
Regnskapsfører velges for to år
1 styremedlem velges for 2 år
3 nummererte vara medlemmer velges for 1 år
2 revisorer velges for 2 år
Valgnemda på 3 medlemmer, 1 medlem velges hvert år
9. Innkomne saker
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 01.02.2011..
10. Godkjenning av kvalifiseringsopplegg for 2011 til NM
11. Forslag til arbeidsplan 2011
Norgesserieprøva 2011
Fylkesmesterskapet 2011
Sommersamling
Vintersamling
Kurs, sommer/ vinter, instruktørkurs, dommerkurs
Internett