Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Opprop
4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
5. Årsmelding
6. Regnskap
7. Fastsetting av medlemskontingent for Oppland gjeterhundlag
 Direkte medlemskap i Oppland gjeterhundlag
 Medlemskap gjennom lokallag
8. Valg
 Leder velges for ett år
 Regnskapsfører velges for to år
 1 styremedlem velges for 2 år
 3 nummererte vara medlemmer velges for 1 år
 2 revisorer velges for 2 år
 Valgnemda på 3 medlemmer, 1 medlem velges hvert år
9. Innkomne saker
 Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 01.02.2011..
10. Godkjenning av kvalifiseringsopplegg for 2011 til NM
11. Forslag til arbeidsplan 2011
 Norgesserieprøva 2011
 Fylkesmesterskapet 2011
 Sommersamling
 Vintersamling
 Kurs, sommer/ vinter, instruktørkurs, dommerkurs
 Internett
 Kadaversøk, prosjektet
12. Årsmøte 2012
 Bestemme tid og sted

Gausdal, 13.01.2011
For styret

Mette Berg, sekr