Protokoll årsmøte i Oppland Gjeterhundlag 04.02.2012
 kl 11.00 på Felleskjøpet Lillehammer

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 Enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
 Møteleder: Anne Kari Veikleenget enstemmig valgt.
 Referent: Mette Berg enstemmig valgt.

3. Opprop
 Tor Geir Ulstein, Svein Haugseth, Bernt Hamar, Jan Briskeby, Erik Sveen, Klara Karlsen, Irene Amundgård, Ragnhild Jacobsen, Torkjel Solbakken, Sveinung Tykket, Oddgeir Hilmen Fodnes, Egil Lomsdalen, Anne Kari Veikleenget, Mette Berg, Sara Nilsen, Karl Ole Egge, Kjell Erik Brandstadmoen, Knut Bakkom, Pål Høygård,  Samtlige lokallag var representert.

4. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll
  Pål Høygård og Klara Karlsen enstemmig valgt.

5. Årsmelding
 Ble lest av sekretær, Manglet en bruksprov på Toten og dommerkurset i fjor skulle vært med. Godkjent med denne tilføyelsen. Ønske om flere prøveresultater i årsmeldingen, men dette må da stå i årsmeldingene fra lokallagene.

6. Regnskap
 Regnskap er i 2011 ført Svein Haugseth, regnskapet viser underskudd, regninger sendes lokallagene på medlemsavgift, dette vil rette på mye av underskuddet. Regnskapet er ikke revidert, men godkjent av årsmøte. 

7. Fastsetting av medlemskontingent for Oppland gjeterhundlag
 Direkte medlemskap i Oppland gjeterhundlag: Som tidligere - Kr. 200,-
Medlemskap gjennom lokallag: Dette ble satt til kr 50,- pr medlem.

8. Valg
 Leder velges for ett år:   Egil Lomsdalen enstemming valgt.
 Sekretær velges for to år:   Ragnhild Jacobsen enstemmig valgt.
 1 styremedlem velges for 2 år:  Anne Kari Veikleenget gjenvalgt.
 Revisor velges for 1 år:  Anders Melbø enstemming valgt.
 3 nummererte vara medlemmer gjenvalgt for 1 år:
  1. Bjørn Ola Vaagaasarøygard
  2. Svein Erik Bjørnerud
  3. Ronny Ove Smedsmo
Alle enstemmig gjenvalgt.

 Valgnemnda på 3 medlemmer, 1 medlem velges hvert år:
 Henning A Andersen, (Sitter i 1 år til)
 Knut Bakkom, (Sitter 2 år til)
 Mette Berg, (Sitter for 3 år)

 Alle ble valgt uten forslag på motkandidater.

Valgkomiteen uttrykker at det er vanskelig å få ta i folk til vervene, forslag om at lokallagene må stille med hver sin kandidat?

9. Innkomne saker
 Ingen innkomne saker.

10. Godkjenning av kvalifiseringsopplegg for 2012 til NM
 Styrets innstilling: Som i 2011:
Sammenlagt poengsum fra Norgesserien etter de 4 første prøvene blir tellende, i tillegg til oppnådde plasspoeng i Fylkesmesterskapet. Poengberegning for FM som for Norgesserien. Fylkesmesteren, samt hund/fører som er kvalifisert for landslaget, er direkte kvalifiserte til NM.
Oppland har en kvote på 12 hunder i 2012.

      Vedtak: Ingen forandring.

      11. Forslag til arbeidsplan 2012

Norgesserieprøver 2012:  Valdres og Hadeland ( Hadeland får finalen)
 
 Fylkesmesterskapet 2012: Nord  Gudbrandsdal arrangerer FM sønd 07. oktober.

 Sommersamling:  Åpent for alle lokallaga å arrangere.

Vintersamling: Lokallaga arrangerer samlinger / kurs, erfaringsmessig stort oppmøte på disse.
 
             Kurs:  Forslag om instruktørkurs i februar eller mars, men det blir vedtatt å vente med videre kursing av instruktører til kriterier for godkjenning av instruktører er klare fra landsrådet. Anne Kari tar opp saken på neste møte i landsrådet.
 
             Internett:  Liten aktivitet på hjemmesiden i 2011,vedtak om å gi siden ett års «prøvetid» dersom det ikke kommer inn mer stoff fra lokallag og medlemmer vil siden bli nedlagt.   Webmaster er fremdeles Karl Ole Egge,

            Instruktørutdannelse:  Vedr instruktørkandidater som gikk kurs på Kamben. Disse er nå godkjennte.

            Kadaversøk:  Jonny Mathiesen var på årsmøte og orienterte om prosjektet.

            Seniordommere:  Oppfordring fra Torkjel om å komme med forslag til seniordommer i Oppland. Ønske om at styret sender ett skriv til landsrådet for evaluering av dommere og seniordommere i Norge.

            Arrangering av Norgesserieprøver: Ønske fra lokallagene om en mal for rutiner og arbeidsoppgaver.
  
    12. Prosjekt kadaversøk:

Prosjektet er nå kommet så lang at en egen stiftelse er opprettet, Den
Heter Norske Kadaversøkshunder, mer info på eget vedlegg. 

    13. Årsmøte 2012

Settes til lørdag 02.02.2013 kl. 11.00 på Felleskjøpet Lillehammer.


Utdeling av vandrepremie for flest nye bruksprov i 2011 til Hadeland  Gjetarhundlag med 6 tellende nye bruksprov. Premier for vinner av FM, Torkjel Solbakken med Nicky fikk utdelt vandrepremie, og beste unghund i FM ble Tussi med TorsteinYtre han fikk “unghundlerka”.


09.02.2012
Mette Berg
Sign.

 

      Klara Karlsen                                              Pål Høygård
              (sign.)                                                                (sign.)      


Vedlegg: Norske Kadaversøkshunder, vedtekter og info.

 

 

 

 

STIFTELSESDOKUMENT FOR
 NORSKE KADAVERHUNDER
1/10-2011
§1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011
§2.  Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finnehusdyrkadaver.
§3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer.
§5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til 0,-
§7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.
§8. Årsmøte.
Adressen til foreningen følger den valgte leder:
Lundeheim, 2642 Kvam
Leder: Jonny Mathisen valgt til 2013
Sekreter: Tor Romsås valgt til 2013
Kasserer: Kjell Smestad valgt til 2014
Styremedlem: Kristian Kronberget valgt til 2014
Deretter blir valgene for to år.
Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forlag som skal behandles på årsmøte må vere sendt til styret minst en uke før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.
§9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.
§10. Stemmegivning på årsmøte.
Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.
Ved valg skal det ved stemmelikhet vere omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.
§11. Årsmøte skal:
- Behandle foreningens årsmelding
- Behandle foreningens regnskap i revidert stand
- Behandle innkomne forslag
- Fastsette kontingent
- Vedta foreningens budsjett
- Velge leder og sekreter, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8
- Velge revisor og dennes stedfortreder.
§12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
§13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.
Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.
§14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
§15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.
Jonny Mathisen ”sign”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORSKE KADAVERHUNDER

  Kurs i Gausdal

HELGEKURS:
Vi kommer da fredag og setter i stand treningsfelt og gjør alle forberedelser til kurset, fredagskveld har vi et felles møte som er åpent for alle som er interessert.
Vi er to instruktører og tar 6-8 deltakere, vi har da individuell kursing og dette består av to deler.
En del er å sette fører i stand til å markere kadaver på GPS, samt behandle kadaveret slik SNO vil ha det. Fører skal også lære å ta seg fram til en radiobjelle ved hjelp av GPS. Vi forteller også om hvordan vi bruker sporlogg som dokumentasjon til oppdragsgiver.
Den andre delen er å lære å lese hund og finne kadaver samt forsterkning til hunden ved funn. Vi ser også på problemløsing ved hunder som i utgangspunktet ikke er interessert i kadaver.
Pris for en helg er 20000,- pluss reise og overnatting.

Ukeskurs:

Her er samme list på kurset, også her er vi to instruktører og tar 20000,- pluss reise og overnatting, da tar vi 8 kursdeltakere.
Godkjenningsprøver, to instruktører rekker tre om dagen + 1 dag til forberedelser. Prisen blir 6400,- pr. dag + kjøring og opphald.

Kadaver må dere skaffe, dette på grunn av restriksjoner fra mattilsynet.

Med vennlig hilsen 
Jonny Mathisen
Norske Kadaverhunder
Org  997615069