Saksliste:

1    Godkjenning av innkalling og saksliste 
2    Valg av møteleder og referent 
3    Opprop 
4    Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokoll i sammen med leder. 
5    Årsmelding 
6    Regnskap 
7    Budsjett 
8    Fastsetting av medlemskontingent 2022 
9    Valg.
    a Leder for ett år.
    b Sekretær for to år
    c Valg av styremedlemmer med personlig vara for ett år.
    d Kasserer/regnskapsfunksjon for ett år.
    e Valg av revisor for ett år.
10    Arbeidsplan 2022
11    Innkomne saker
12    Tid og sted for neste årsmøte.

Innkomne saker må være styret i hende innen 31 januar. Sendes til ogl-post@hotmail.com

Årsmelding.

Styret.