Innkalling årsmøte OGL 2016, 05.03.2016

Kl. 15.00, Gjøvik

 

 

6. SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET

 1. Godkjenne innkalling og saksliste.
 2. Valg av møteleder og sekretær.
 3. Valg av 2 til å underskrive møteprotokollen sammen med lederen i tilfelle det er upraktisk at alle årsmøtedeltakerne skriver under.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Fastsette medlems-kontigenten til OGL for:
 • direkte-medlemskap i OGL
 • medlemskap gjennom lokallag.
 1. Valg:
 • leder velges for 1 år
 • 2 styremedlemmer velges for 2 år
 • 3 nummererte varamedlemmer velges for 1 år
 • 2 revisorer velges for 2 år
 • valgnemnd på 3 medlemmer, 1 medlem velges hvert år
 1. Innkomne saker.
 2. Budsjett.
 3. Arbeidsplan.
 4. Tid og sted for neste årsmøte.
 5. Godkjenne kvalifiserings-opplegget for førstkommende NM.

 

 

Under punkt 8, innkomne saker, har styret følgjande:

 

SAK 1. Vedtektsendring.

 

Nåverande tekst:

 

1. ORGANISASJON.

 1. Oppland Gjeterhundlag er underlagt Oppland sau- og geitalslag.

Årsmøte i Oppland sau-og geitalslag er lagets høyeste myndighet.

 1. Lagets arbeidsområde er Oppland fylke.
 2. Oppland har en desentralisert modell for gjeterhundarbeidet.

På stiftelsestidspunktet var det 7 lokallag.

 1. OGL skal bl.a. være en overbyggende og samordnende organisasjon for lokallagene.
 2. Alle lokallag skal innen 15.januar sende til OGL:
 • årsmelding
 • regnskap
 • medlemsliste
 • medlemskontigent

 

Foreslår endring:

 1. pkt. 5:

Stryker ”medlemsliste” og ”medlemskontingent”

Tillegg: ”alle lokallag skal innen 1.12. sende inn styrets årsberetning pr.1.12. til OGL.”

 

Da blir punktet slik:

 

 1. 5.
 • Alle lokallag skal innen 1.12. sende inn styrets årsberetning pr.1.12. til OGL.
 • Innen 15.januar skal lokallagene innrapportere fullstendig:
 • årsmelding
 • regnskap

 

SAK 2. Godtgjøring møter/ kjøring:

Styret i Oppland sau og geit har kr.160,- pr time, reisetid medregnet, pluss statens satser på reise.

Styret vil anbefale å bruke å bruke same opplegget som OSG.

 

SAK 3. Honorar leder/ kasserer/ sekretær:

Greitt å få en gjennomgang av dette på årsmøtet en gang i blant.

Et samlet honorar på for eksempel kr.20.000,- vil koste lokallagene ca. kr.100,- pr.medlem pr.år.

Styret vil anbefale at det går ubetalt som hittil.

 

SAK 4. NM 2015

 • Sluttrapport frå NM komiteen.
 • Rekneskap for NM 2015. Overskot. Fordeling.

 

SAK  5. Instruktørar.

Behov for instruktør-kurs +samling for instruktørar, med påfyll.

Styret foreslår: Fylkeslaget kostar instruktør og lokallaga dekker utgifter til eigne deltakarar. Legg kurset dit det er størst behov for auka aktivitet.

 

SAK 6. Dommarar.

Vi har snart 5 dommarar i Oppland. Henning Andersen er snart godkjent.

Da har vi ein på Hadeland, ein i Valdres og 3 i Gudbrandsdalen. 1 i kvart område er vel egentleg passe.

Det vert kostbart for fylkeslaget å halde 5 dommarar på kurs kvart år, med opphald og køyregodtgjering. Ca. 12.-15.000,-.

Tidlegare var der dommarsamling annankvart år.

Styret meiner vi har nok dommarar i fylket og ikkje bør utdanne fleire før nokre sluttar. Vi foreslår at Oppland sender anmodning til NSG om at dommarkurset vert halde annankvart år heretter..

 

 

SAK 7. Fm

·  pratar i gjennom kva slags FM vi vil ha

·  tenkjer over fordelar og ulemper med to dagars prøve med mange i finale m/ dobbelhent, sortering. Mange føler stor nytte av FM-en 2014, så det kan vera ei ide at arrangørar som har mulegheit til dette vert oppmoda om å gjera eit slikt FM.

·  Premiering av dei x antal beste, med plassering, stad, årstal. Om vi skal ha premie for beste unghund ( under 3 år)

 

SAK 8. Vedtektsendring: Forslag frå Solbakken om ny styresamansetjing.

 

”Forslag til endring:

Alle lokallag under OGL velger en representant  fra sitt lag inn i styret i OGL.   OGL  vil da bestå av et styre på seks  representanter.   

Leder bør da ved stemmelikhet ha dobbeltstemme.”

Sjå vedlagt skriv.

 

Til

Oppland Gjeterhundlag

v/Styret     

Torstein S Ytre

 

 

Fra

Torkjel Solbakken

 

 

I dag består styret i OGL  av fem medlemmer.   Fylkeslaget har pr i dag seks lokallag.  Erfaring har vist at valgkomiteen enkelte ganger har hatt problemer med å få på plass nye representanter til styret  i OGL.  Alle lokallag bør være representert i styret i OGL.    

 

Forslag til endring:

Alle lokallag under OGL velger en representant  fra sitt lag inn i styret i OGL.   OGL  vil da bestå av et styre på seks  representanter.    Leder bør da ved stemmelikehet ha dobbeltstemme.

 

Om årsmøte vedtar dette, bør årsmøte diskutere hvordan ulike verv i styret i OGL skal fordeles.

Slik jeg ser det, kan dette gjøres på forskjellige måter. 

 

Ber om at denne saken blir lagt fram for årsmøte i OGL den 5 mars.

 

Er noe uklart rundt forslaget, hører jeg fra dere.

 

Lom, 12.02.2016

Torkjel Solbakken