Styremøte pr telefon 19.06.2014

 

Deltakere:

Oddgeir Hilmen Fodnes

Svein Haugseth

Mette Berg

Tor Romsås

 

Alle har fått tilsendt saksliste i forkant av møtet.

Ingen har saker de ønsker å ta opp utover sakslisten.

 

Sak 1. FM 2014

 

Forslag frå Leder:

Det er vedtak på årsmøtet om dobbelthent i finalen.

 • FM skal gje ei rangering av hundane i fylket og det skal kårast ein fylkesmester.
 • FM er viktig del av kvalifiseringa til NM.
 • Eit anna formål er at alle som skal på NM får ”trening” gjennom denne finalen.

 

Ei slik finale er omfattande og tek tid. Arrangementet er i gode hender på Hadeland.

Men vi i styret må bestemme i god tid deltakelsen i finalen, da det ikkje vart bestemt på årsmøtet.

 

Eg foreslår eit slikt opplegg, som naturlegvis kan diskuterast og justerast:

 • Dei best 12 beste frå kvalifiseringa går finale. Antalet avklarar ein med arrangøren i god tid, kanskje 10 er mange nok?
 • I tillegg får dei som er NM-kvalifiserte i øyeblikket etter ordinær omgang gå finale, men som prøvehundar. Dette forandrar ikkje plasseringa deira resultatsmessigt på FM.

 

Resultat-rekkjefølgja på FM er jo ikkje endeleg før finalen er over, og forandring blant finalistane vil kunne føre til at kvalifiseringpoeng forandrast.

Det vil også vera 3. og 4. hundar i finalen, som uansett ikkje kjem til NM. Desse får også sine kvalifiseringspoeng, som praksis har vore tidlegare.

 

Konklusjon:

Styret går for Leders forslag.

Antall hunder vil bestemmes i samråd med arrangøren, det går ca to hunder pr time, og finalen kan starte opp allereie kl 08.00 på morgenen.

 

 

Sak 2. NM 2015

 

Forslag frå Leder:

Det virkar for meg som at NM er i godt gjenge, likeeins NC 2014 der som dei køyrer bl.a.som prøve på NM-opplegget. Det er utifrå to turar til Ringebu:

 • Eg har vore på arenaområdet og diskutert opplegget i grove trekk med Tor, Anne Kari og Mette.
 • Eg har også vore på eit møte med heile NM-komiteen, der både NM og NC var tema.

 

 

 

Sak 2.1. økonomi:

Eg gjekk i utgangspunktet ut for at dei to arrangørlaga og fylkeslaget delte likt på risiko og overskot, altså 1/3 på kvar. Dette ut i frå at det bør vera eit overskotsforetak som skaffar pengar til fylkeslaget.

Leiaren i NM-komiteen var lite villig til så stor pott til fylkeslaget, og det har eg god forståelse for.

Etter samtale med dei to i styret som ikkje er medlemmer i arrangørlaga, Svein og Oddgeir, har eg framlegg til følgjande forslag:

 

 • Fylkeslaget får 10% av overskotet.
 • Fylkeslaget dekkjer 20% av eit eventuelt underskot, begrensa oppad til ”NM-fondet” vårt på 25.000,- (?Svein)

 

Sak 2.2. gjetarhundprøva NM.

Under sjølve NM og i ettertid er det dette som er viktigast.

Vert det bra er det Gudbrandsdølane som er flinke.

Går det låkt er det Oppland som får stryk!

 • Det er erfarne folk lokalt, så for meg ser alt ut til å vera i veldig trygge hender. Ting kan diskuterast fram til godt resultat.
 • Men eg vil for sikkerheits skuld ha eit vedtak på at leiaren i fylkeslaget, om nødvendig i samråd med styret, har avgjerande myndigheit reint konkurransemessig. Elles ser eg liten grunn til at fylkeslaget skal vera inne i bildet i det heile! 

 

Sak 2.3. Dommar.

 • Dei fleste meinar at det bør vera utanlandsk dommar med god kompetanse. Det finst dessverre ikkje norske dommarar, som er ledige for NM, med kompetanse på å dømme dobbelthent og sotering, det har vi sett gjentatte eksempel på. NM er ikkje rette staden å øve seg på!

 

 • Skulle Gjeterhundrådet forlange ein norsk dommar i tillegg, bør vi forlange at dei dømmer atskilt og at resultata frå kvar enkelt kjem opp for seg. Fylkeslaget har ansvaret for å skaffe dommar, og eg har så vidt starta sondering.

 

 • Mitt forslag: Styret godkjenner dette opplegget.

 

Konklusjon:

Styret godkjenner Leders forslag. Tor samtykker i at NM komiteen informerer Torstein etterhvert.  Dommer for NM bør være ordnet innen NM i Ørsta 2014. Torstein og Tor informer om planlegging av Norgesserieprøve 2014 og NM 2015.

 

 

 

Sak 3. Treningssamlig

Forslag om treningssamlig for potensielle NM delatkere.

Ut frå resultater de siste år ser vi behov for å trene på dobbelhent og sortering. En samling hvor man deler informasjon og trener saman vil alle deltakere frå fylket betre sjanse til å hevde seg i en eventuell finale.

Forslag om å arrangere dette hos Oddgeir, han har litt lite treningssau, forslag om å arrangere hos Mette som har mye sau. Mette undersøker muligheter for dette om finner en dag som kan passe. Kontakter Torstein for info.