• Laget har som mål å fremme gjeterhundarbeidet.
  • Styret skal ha 5 medlemmer. Styremedlemmene blir valgt for 2 år av gangen. Leder blir valgt for 1 år av gangen. I tillegg, på grunn av geografisk omfang bør styremedlemmer være representert med best mulig geografisk spredning.
  • Medlemskontingenten blir bestemt på årsmøtet hvert år.
  • Det skal holdes årsmøtet hvert år innen utgangen av februar. Årsmøtet skal kalles inn med min.14 dagers varsel. Det skal legges fram årsmelding, regnskap og arbeidsplan.
  • Styret skal være bindeledd mellom det/de lokale sau og geit laga og gjeterhund laget. Laget skal følge de vedtakene som er gjort av fylkeslaget.
  • Laget skal styres etter lover og regler for gjeterhundarbeidet fastlagt av Norsk sau og geit. Laget skal ha ett nært samarbeid med det/de lokale sau og geit laga.
  • Oppløsning av laget må vedtas på to etterfølgende årsmøter. Ved oppløsning av laget skal eventuelle innskudd deles likt mellom sau og geit laga som sokner til gjeterhund laget. Disse midlene skal øremerkes gjeterhundarbeidet.
  • Forslag til endring i regler må sendes til styret senest 31.12. Regel endringer må ha 2/3 flertall av fremmøtte på årsmøte