2014:

31/12: Året avslutta altså med enda ei påminning om kor utsatt beitenæringa har vorte for den aukande rovviltstamma. Denne gongen var det Fram Reinlag i Valdres som vart hardt råka. Ein ulv vart fellt i dag, og da får vi håpa at dette var den einaste av sitt slag i dette område denne gongen, og at dette sette ein førebels stopp for lidinga og drapa av tamreinen. Eg ønskjer alle lesarane av heimesida vår eit godt nytt beiteår!! Mvh redaktøren Pål Kjorstad.

31/12: Ulven var ein hannulv på 43 kg og vart fellt på Fullsenn i Skrautvål sameie, kjelde Arnfinn Beito. Dette melder OA om saka.

31/12: Miljødirektoratet meldar om at 1 ulv er felt av SNO i Øystre Slidre/Gausdal i dag kl. 13.30, kjelde FMOP HKL.

29/12: FM i Oppland bekrefter dette i ei melding kl. 16.00: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i området mellom Øystre Slidre/Gausdal etter skader på tamrein, kjelde FMOP HKL.

29/12: GD meldar om at Miljødirektoratet har bestemt at det likevel vert gjeve fellingsløyve på ulven i Valdres.

29/12: SNO meldar om 2 nye skadar på rein i Fram truleg frå i dag tidleg, kjelde FMOP HKL.

28/12: Søknad om fellingsløyve på ulv i Langsua er avslått grunna julefreden, kjelde avisa Valdres.

27/12: Både avisa Valdres og Gd meldar om at over 30 rein har vorte skada og drepe av ulv i Fram Reinlag. Det har vorte søkt om fellingsløyve av ulv i Langsua.  

27/12: SNO har vore ute i går og i natt og sett på mange rein som var teke av ulv i Haldorbu-området. Skadar frå omlag 23/12 og fram til i går natt, kjelde FMOP HKL.

25/12: Ulv fanga i Vågå(?), men seinare same kveld bekrefta at det var ein spøk. Ein svært dårleg spøk etter mitt syn. For småfenæringa er ulv såpass alvorleg at nokon som til alt overmål driv i næringa sjølv, ikkje skal spøkja med slik. Ein dag kan den ekte ulven koma...

18/12: GD reflekterer over ulvedebatten med vurderinga av nye bestandsmål i 2015

17/12: Jerv skote i Sel.

12/12: Jmf laushundar omtala i punkt 05/10 og påfølgjande anmeldelse som brot på bandtvangsregelen, så har dei sikta i saka vedteke forelegg på bot i følgje Vestoppland politidistrikt i brev 4861\ 14-12, kjelde Arnfinn Beito.

12/12: OSG oppfordrar alle som har fått avkorting i erstatningsoppgjøret utover normaltapet om å anka avgjerda dersom ikkje FM har gjort rede for og bevist kva som var årsaken til det unormale tapet, ved å visa til Krokann-dommen og den nye forskrifta om erstatning for bufe drepe eller skada av freda rovvilt. 

12/12: FM i Oppland meldar om at rovvilterstatninga er sluttført for 2014. 327 har søkt om erstatning og det vart erstatta 3700 sau og lam. GD har dette om saka.

10/12: Arnfinn er bedd på evalueringsmøte m/SNO og faglaga tysdag 16/12 på Hunderfossen. Dere som har saker dere vil at Arnfinn skal seia frå om på møtet kontaktar Arnfinn om dette.

20/11: Nationen meldar om færre gauper i Norge i 2014.

20/11: Ny dato for "skotpremiesaka" er bestemt til 21/1 2015. Avisa Dølen har denne artikkelen i nettutgava si si dag. 

19/11: Skotpremiesaka er antatt utsett til tidsrommet 21.-23/1 2015. Grunn til utsettinga har aktoratet forklart med manglande etterforsking, så nå skal fellingsløyver på det aktuelle tidsrommet hentas inn, saksbehandlinga til fylkesmannen i Oppland skal hentas inn, om FM eventuelt kan fastsetja skotpremie, styrevedtaket i Nord-Fron Sau og Geit skal granskas og om kven som eventuelt var med og kven som tok avgjerda. Til slutt skal foretaket Nord-Fron Sau og Geit og kven som skal representera det sjekkast. Dette er opplysningar som "alle" veit og/eller kan finna fram til på 1 time, men etterforskninga har altså ikkje fått dette på plass i følgje aktoratet. Vi som har arbeidd med saka ei stund synest at det er respektlaust av "Staten" og gje ei bot for noko dei ikkje veit nok om, og i tillegg beramma ei rettsak før etterforskinga er ferdig når dei har hatt så god tid på seg, kjelde Pål Kjorstad

18/11: Siste nytt i saka under henta frå nettsida til avisa Dølen på Vinstra, har det vorte gjort for dårleg politiarbeid eller har skifte av aktor i saka ført til at påtalemakta vil sjå nærare på saka?

18/11: Avisa Dølen på Vinstra har stilt spørsmål kring utsetjinga av saka ikring skotpremie, som i går vart utsett.

17/11: Tiltalt i saka, Nord-Fron Sau og Geit, stillar seg undrande til dette utspelet og krev foklaring på kvifor saka ikkje var ferdig etterforska før den skulle til retten og krev òg svar på kva for nye etterforskningssteg som nå skal/må gjennomførast frå påtalemakta si side. Nord-Fron Sau og Geit har førebudd seg til saka og brukt både mykje tid og ressursar på dette, samstundes som det har vore ei stor belalstning over tid for leiar i Nord-Fron Sau og Geit personleg, kjelde Pål Kjorstad

17/11: Påtalemyndigheten i "skotpremiesaka" har bedd Nord-Gudbrandsdal Tingrett om utsettelse av hovudforhandlingene. Som grunn opplyser de følgende: "Påtalemyndighetene innser at det trengs mere tid til å etterforske og opplyse saken på bedre vis enn slik saken nå er opplyst."

14/11: Færre tap til freda rovvilt i Sødorp, kjelde GD.

13/11: Rovviltnemnda har neste møte 20/11 der evalueringa frå beitesesongen skal opp. Faglaga og OSG skal ha eit felles innlegg på møtet og Arnfinn vil gjerne ha innspel frå "grasrota" snarast råd er og seinast søndag 16/11.

12/11: Det søkes om erstatning for 6300 sau og lam i Oppland for 2014.

12/11: Varsle om familiegrupppe av gaupe og få 1000 kr i "skotpremie".

10/11: Ulv fotografert m/viltkamera på Hokna, Fåberg, Lillehammer 16/10 2014, kjelde Anette Jørstad.

09/11: Spor etter antatt ulv ved Slangen i Skåbu. SNO sjekka dei seinare, men da var dei nedsnødd. Spora verka etter SNO si oppfatning litt små til å vera ulv, men vanskeleg å konkludera på.

04/11: Høgres Gundersen er skuffa over byråkratiet i framlegget til ulvesona.

28/10: Krav og rettleiing i fothold til søknad om rovvilterstatning, kjelde FMOP.

24/10: OB, OBS og OSG har forfatta eit felles brev som innspel til rovviltnemnda.

16/10: Oppland Sau og Geit er oppteke av dyrevelferd og av å minka tap av sau på beite. Vi har brukt uhorveleg mykje tid på utfordringane rundt freda rovvilt gjennom mange år. Vi er derfor svært kritiske til Mattilsynet, som har velta innpå oss og ikkje minst dei 20 enkeltbeitebrukarane den svært ressurskrevande, rettskrenkande og lite gjennomtenkte "Beitenektsaka" i 2014. Det ser i ettertid ut til at saka ikkje var ei sak ein gong, og at alt styret til slutt botna ut i det vi veit at Mattilsynet kan gjera inngrep i beitebruken berre ved akkutte hendingar i beitesesongen. 

16/10: Nord-Fron Sau og Geit v/Anne Kari Veikleenget må møta i retten 20/11 2014 i saka om "skotpremie". OSG beklagar at samfunnet brukar tid og ressursar på ei sak som dette.

14/10: NSG har lagt ut denne artikkelen om den såkalla "Beitenektsaka".

13/10: Det vert i kveld hevda at Mattilsynet sentralt i møte med landbruksorganisasjonane har forklart munnleg korleis vi skal forstå ankesvaret frå RK Buskerud, Telemark og Vestfold. Varselet om beiterestriksjonar er trekkt tilbake, Mattilsynet kan ikkje gje beiterestriksjonar basert på historiske hendingar, det må ein akuttsituasjon tll for at Mattilsynet kan vedta restriksjonar i beitebruk for beitebrukarar, kjelde Tone Våg, NSG.

13/10: Infomøte om effektivisering av lisensjakt på jerv. Påmelding innan 15/10 til  Erik Sandberg, tlf: 61266070 eller til mail på fmopesa@fylkesmannen.no. Møtet vert halde på Statens Hus 20/10 kl.18.00-21.00 m/enkel servering.

09/10: SNO meldar om at eit viltkamera vest for Laugen på Tretten fanga opp eit dyr i dag som vart vurdert som antatt ulv, kjelde ESA FMOP. Bilete er til høgre, klikk på det for å sjå det stort.

05/10: 2 hunder har vore lause fleire gonger i beitesesongen meldar avisa Hedalen, kjelde Arnfinn Beito.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Bråtå i Skjåk, nokså fersk skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i Nordsinni i Nordre Land, omlag ei veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

02/10: SNO meldar om at ei søye er antatt drepe av bjørn på Nordstulen i Ringebu, omlag 1 veke gamal skade, kjelde VMK FMOP.

26/09: Desverre fekk vi ei skuffande melding pr. epost i dag: Klaga vår i beitenektsaka vart avvist. Regionkontoret for Mattilsynet i Buskerud, Vestfold og Telemark fastheld vedtaket til Distrikstskontoret i Gudbrandsdalen. Organisasjonane er orientert og vil tenkja seg om kva neste steget i saka vil bli, Underteikna redaktør har hatt kontakt med fleire i Mattilsynet i dag og fortalt kva det praktiske utfallet av denne klaga fører til for beitebrukarane i saka og beitenæringa i Oppland. Dei fleste i Mattislynet har forståelse for oss, men det finns desverre nokre unnatak. Beitenæringa vil stå fast og saman i denne viktige saka, og støttar seg  bl.a. på sunn fornuft og munnlege lovnader frå Landbruk og Matdepartementet. Det er ingen tvil om at beitenæringa vert urettferdig behandla mht bl.a. ulikt grunnlag i dyrevelferdsaker i rovvilt- og beiteprioriterte områder, ulik praksis i slike sakar i landet og at rett og slett årsaken til at beitebrukarane i denne saka har kome opp i denne håplause situasjonen er mislykka jerveforvaltning i Oppland ved at bestanden i dag er dobbelt så stor som bestandsmålet Stortinget har bestemt. 

24/09: "Et lam i Sør-Fron måtte i dag avlives etter å ha blitt jaget av en hund. Politiet sier at de vil følge opp saken", kjelde nrk.no/ho. Dette føyer seg inn i rekkje av mange hundetilfeller beitesesongen 2014.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av bjørn på grensa mellom Ringebu og Fron innst i Venabygda, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

24/09: Viktig melding ang. rovvilterstatning som vi ber bli videreformidlet til beitelag og enkeltbrukere med sau; det er fra i år nytt regelverk for erstatning for tap av bufe til rovvilt - det blir ikke anledning til å søke på papirskjema, alle må søke via internett/elektronisk søknadsenter innen 1. November 2014. De som ikke har internett må spørre om bistand fra nabo/andre brukere/event kommunen - det vil bli lagt ut informasjon om dette på fylkesmannens nettside med det første. Kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Åsdalen i Ringebu i går 23/09, ferske skader, kjelde HKL FMOP.

24/09: SNO meldar om at eit lam vart drepe av bjørn i Venabygda i Ringebu i går, 23/09, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

23/09: FM har iverksett skadefellingsløyve på ei gaupe i Nord-Fron og Sel vest for Laugen og vest for Sjoa med unnatak av familiegruppe med varighet til 30/09, kjelde HKL FMOP.

23/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe i området Kulidalen sørvest for Sjoa i Sel, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe i Sør-Etnedal, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

21/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv ved Søre Vigga på Lesja, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP. 

21/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av bjørn sør i Dynjefjellet i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

19/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av gaupe ved Lundmokrysset/Brennbru i Etnedal, omlag eit døgn gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

16/09: Saueeigar i Rauma har mista 101 lam eller bortimot 60 av lamma sine til jerv, kjelde Erik Bakken, sjå Åndalsnes Avis.

16/09: Det meldast om at ei søye er drepe av rovvilt på inngjerda mark i Skåbu, det er mistanke om ulv eller "hundedyr", som SNO kallar det, kjelde Ole-Petter Berget. Vi etterlyser folk som har sakna ein relativt stor hund i sommar.

16/09: SNO meldar om at eit lam er drepe av gaupe i natt ved Lessplassen i Skjåk, kjelde ESA FMOP

15/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv ved Blåberget på Dovre, 3-5 dagar gammal skade, kjelde ESA FMOP.

14/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja, nokså ferske skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om at 2 lam er antatt drepe av jerv i Skardshøe på Dovre, omlag 2 dagar gamle skader, kjelde SGR FMOP.

13/09: SNO meldar om antatt observasjon av bjørn ved Malmtjønna/Hundersetra i Øyer i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at 2 lam er drepne av jerv i Søre Vigga på Lesja omlag 2 dagar gamle skadar, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er avliva, antatt skada av jerv i Jøndalen på Dovre. Eit lam er avliva av same årsak i Skardshøe og eit lam er funne drepe, båe desse vert sett på av SNO i morgon. Alle desse skadane er ferske, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Bøverdalen i Lom natt til i dag, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at bjørn vart fotografert med viltkamera 05/09 i Brekkom i Fåvang, kjelde SGR FMOP.

12/09: Eit nytt lam (jmf 3. artikkel nedanfor) er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, omlag 4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

12/09: GD meldar: Fortvila sauesankere i Norddalen.

12/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv på Jensås i Sør-Fron, nokså fersk skade, kjelde SGR FMOP.

11/09: SNO medlar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordre Sekken i Lom, omlag 5 dagar gamal skade, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at 2 bjørnedrepne søyer er funne i Almenningsvegen i Fåvang, omlag 1 veke gamle skader, kjelde VMK FMOP.

11/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Jøndalen på Dovre vestside, omlag 2 dagar gamal skade, kjelde HKL FMOP.

09/09: Landbruksorganisasjonane i Oppland møtte Tine Sundtoft på Lillehammer. Linker: Facebook. OBS

08/09: SNO meldar om at 5 lam er dokumentert drepne av jerv i Skaihøområdet, Lom/Vågå, sett på i går av rovviltkontakt, kjelde ESA FMOP.

08/09: I følgje FC MGL skal det vera 2 søyer og ikkje 2 lam i førre meldinga.

08/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av bjørn i Brekkom, Ringebu, 1-2 dagar gamle skadar, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av jerv i Finndalen, fersk skade, kjelde ESA FMOP.

07/09: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av jerv i Liafjellet i Lom i gårkveld, kjelde ESA FMOP.

06/09: Ulv observert på 50m avstand av sausankere nedanfor Elstadsetra i Åsdalen i Ringebu under sankinga i Vekkom Gjeterlag. SNO er kontakta., kjelde Knut Evensen.

05/09: FM har tildelt S-Fron kommune skadefellingsløyve på ein jerv, gyldig til 09/09. Område er N- og S-Fron øst for Laugen, Ringebu øst for Laugen og vest for Rv27 og Stor-Elvdal vest for RV27, kjelde ESA FMOP. 

05/09: SNO meldar om eit avliva lam, som var dokumentert skada av jerv i området Rundhøa i Sør-Fron, kjeld ESA FMOP.

05.09: FM har gjeve forlenga skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Ringebu av 01/09 til 09/09 kl. 23.59, kjelde ESA FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe på Våvollsetra i Nordre Land, kjelde HKL FMOP.

04/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Styggskardshøa i Fron, 2-3 dagar gamal skade, kjelde FMOP.

03/09: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Nordheringslia i Vågå, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

03/09: Jervefellingsvedtak Nord-Fron/Sel.

02/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Tverrbekken i Grimsdalen på Dovre, lammet tilhøyrer besetning frå Folldalen, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepne av jerv i Ormdalen i Ringebu, 4 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: SNO meldar om at 3 lam er dokumentert drepne av jerv ved Skårvangen i Vågå, ferske skader, kjelde ESA FMOP.

02/09: Bjørnemøkk oppdaga i nærleiken av Søre-Goppoll-vegen i Sør - Fåvang, fersk i dag, kjelde Stein Myhrsveen.

01/09: Ulvefellingsvedtaket Nord-Fron/Sel /Vågå.

01/09: SNO meldar om at eit lam frå Dovre og at eit lam frå Lesja er dokumentert drepne av jerv på Vågå-sida av Slådalen, 2-3 dagar gamle skader, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Skardshå på Dovre vestside, omlag 2-3 dagar gamal skadem kjelde ESA FMOP.

01/09: Det er dokumentert skade på eit lam i Vekkom Beitelag som er grunnen til fellingsløyve under meldar Geir Johan Groven MGL.

01/09: FM tildeler Ringebu kommune felingsløyve på ein jerv i området aust for Laugen og aust for Venabygdsvegen fram til 08/09 kl. 12.00, kjelde ESA FMOP.

01/09: SNO meldar om at eit lam er ant. drepe av jerv i Øverlihøgda i Ringebu, omlag 3 dagar gamal skade, kjelde ESA FMOP

31/08: Til informasjon: Når det gjelder skadefellingsforsøket på ulv i Vågå, Sel og Nord-Fron er det ingenting som tyder på at ulven er i området nå. Det er ikke funnet flere kadaver, og det er rolig i det aktuelle fellingsområdet. Det ble gjort ubekreftet observasjon av en ulv i Lom natt til lørdag. Når det gjelder skadefellingsforsøket på jerv i Nord-Fron og Sel går dette ut i morgen. Det er ikke funnet flere jervedrepte kadaver eller gjort observasjoner av jerv så langt i fellingsområdet. Ellers melder SNO om at et lam ble avlivet i Kvennslådalen i Sel i dag, eldre skade, antatt jerv, kjelde Geir Johan Groven.

31/08: SNO meldar om 2 kadaver dokumentert drepe av jerv ved Vetl-Sjerva på Lesja vestside, 1-2 dagar gamle, kjelde VMK FMOP.

31/08: SNO meldar om eut skada lam, som vart avliva i Kvannslådalen på Sel, ant. jerveskade - gamal skade, kjelde VMK FMOP.

30/08: Ulv er observert i Veodalen i gårkveld kl. 17.30 i følgje Bjørn Ola Vaagaasarøygard. SNO er varsla, kjelde Trond Dalsegg.

29/08: Landbruksorganisasjonane i Oppland får eit timesmøte med Klima- og Miljøministeren på Lillehammer 09/09 kl. 08.30-09.30. Vi ber den einskilde ta kontakt med OB. OBS eller OSG i god tid før møtet og koma med konstruktive innspel som delegatane kan framføra for Sundtoft.

29/08: Marit Arnstad kritiserar roviltpolitikken regjeringa fører.

29/08: Vågå kommune er ansvarleg for fellingsforsøket på ulven (sjå under). Dyreeigar som hadde fått skade av ulven var frå Vågå, kjelde Geit Johan Groven, MGL.

29/08: FM har gjeve fellingskløyve på ein ulv i delar av Nord-Fron, Vågå og Sel med varighet til 04/09 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP

29/08: SNO meldar om antatt skade av ulv i Murudalen, Nord-Fron/Vågå i dag tidleg, kjelde VMK FMOP.

28/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på vestsida i Nord-Fron og Sel, kjelde Geit Johan Groven, MGL

28/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv øverst i Øldalen på grensa mellom Nord-Fron og Sel, 4-5 dagar gamalt kadaver, kjelde ESA FMOP

27/08: Det er meldt om funn av 2 døde lam i området Saukampen/Skjedalen i Nord-Fron. Desse vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: SNO har konkludert med antatt ulv (melding kl. 22.21) etter å ha studert bileta som vart oversendt. Det vert bede om at beitelag i nærleiken har godt med tilsyn dei neste dagane for om mogleg å avdekka eventuelle angrep/skadar, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Bilete av mogleg ulv var teke med viltkamera, kjelde ESA FMOP.

27/08: Det er teke bilete av mogleg ulv ved Åbborsjøen i Venabygda i dag, Bileta er sendt til SNO for vurdering. Dyret hadde retning nordover, kjelde Geir Johan Groven MGL.

27/08: Nationen og Oppland Arbeiderblad har utfyllande kommentarar om gaupa Astrid og ungane.

27/08: SNO har avliva 3 små unger etter gaupa Astrid, som vart ihelkjørt 25/08, kjelde Roger Åsheim. 

26/08: SNO har dokumentert at eit lam er drepe av jerv ved Storflågån i Vulufjell på Sør-Fron, jmf. artikkel under. Det er søkt om fellingsløyve, men FMOP har gjeve avslag. Det vert vurdert nærare dersom det vert funne fleire kadaver, kjelde Geir Johan Groven MGL.

26/08:SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Vulufjell, Sør-Fron, ant. teke i gårnatt, kjelde HKL FMOP.

26/08: 3 ulvar på lisenskvota for Oppland.

26/08: Endring i vedtak om forlenging av fellingsløyve på jerv i Vågå/Lom.

25/08: Reinsjegere i Midtdalen kan i år vera med på lisensjakta på jerv, men må venta til lisensjakt-tida startar som er den 10/09, kjelde GD, som forøvrig kallar denne jakta for skadefelling....

25/08: Det var den radiomerka gaupa "Astrid", som mista livet i ei bilulykke i Søndre Land, kjelde Roger Åsheim.

25/08: Gaupe ihelkjørt på Rv33 i Søndre Land mellom Svingvoll og Lien gård, kjelde Roger Åsheim.

24/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Thomlebygda i Nordre Land, fersk skade, kjelde HKL FMOP.

24/08: SNO meldar om at eit lam til ein saueigar i Ringebu er dokumentert drepe av jerv på Gråhøgda i Stor-Elvdal, 2 dagar gamalt kadaver, kjelde HKL. FMOP.

24/08: Ei skada søye og eit skada lam i Stange, antatt ulv, kjelde Ole-Petter Berget.

22/08: Jerven herjar i Årdal og Lærdal.

22/08: I brev frå Mattilsynet vert det informert om saksgangen til klaga i "Beitenektsaka". Saka er overført til Regionkontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark, og grunna ferieavvikling og saksomfanget har dei sjølve gjeve seg ein frist til 30/09 2014. Det kan verka som om dei vil venta på møtet næringa skal ha med departementet i saka 17/09 2014 før dei vil bestemma seg.

21/08: FM har gjeve fellingsløyve på 1 gaupe på vestsida i Nord-Fron fram til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Kopplam teke av gaupe på innmark hos Ola Masseng, N-Fron, kjelde Anne Kari Veikleenget.

21/08: Venstrepolitiker vil ha fagfolk som kan freda ulven for alltid.

21/08: Ei ny fersk skade forårsaka av jerv er dokumentert på Lomseggen og FM har forlenga skadefellingsløyve her og resten av Skjåk sørside fram til 28/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

21/08: Fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune omtala i OA.

20/08: 2 bjørner kan fellast i lisensjakta i Oppland, 9 i heile landet, kjelde Rovviltportalen, 

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Lomen, Vestre Slidre, kjelde HKL FMOP.

20/08: Skadefellingsløyva på jerv i Finndalen/Skårvangen i Vågå og Lom og Dovre Vestside/Vågå Nordside i Vågå og Dovre er utvida og forlenga til 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

20/08: SNO meldar om at ei geit er antatt drepe av gaupe i Ryfoss, Vang - fersk skade, kjelde HKL FMOP.

20/08: Kreativ FM i Sogn og Fjordane - har gjeve fellingsløyve på jerv til villreinjegerne.

20/08: Det er gjeve fellingsløyve på ein ulv i Østre Toten kommune, Hurdal kommune og delar av Eidsvoll - vest for E6. Til nå er 4 skader dokumentert. Fellingsløyve gjeld til onsdag 27/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Liafjellet, Lom, nokså fersk skade, kjelde HKL FMOP:

20/08: SNO i Akershus meldar om fersk, dokumentert skade forårsaka av ulv ved Rognlien/Villingen i Østre Toten nær grensa til Hurdal i dag, kjelde HKL FMOP.

20/08: Det er sett ferske ulvespor omlag 1 km sør for garden til Bjørn Even Stenberg på Vestre Toten i dag, kjelde Bjørn Even Stenberg.

20/08: Det har vore gått med kadaverhundekvipasje i Sør-Aurdal i dag, og det er etter det vi veit søkt om fellingsløyve, kjelde Arnfinn Beito. Saka kan knyttast saman med skaden i Skåbu 12/08 og observasjon av ulv den16/08..

19/08: 2 bjørner på lisenskvota i Oppland, kjelde FMOP.

19/08: SNO meldar om 2 relativt ferske skader, antatt ulv, som vart undersøkt i kveld i Muggedalen, Sør-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

19/08: Anne Grete Røymo frå Møre og Romsdal er lei av jerven.

19/08: Jerven på viltkamera er kome til VG, der Arnfinn Beito får koma med kommentar i riksavisa.

18/08 og 19/08: 4 vedtak vedrørande søknad om skadefelling av jerv i Dovre/Vågå (iverksettelse), delar av Lesja (løyve),  Dovre Vestside (utviding) og Dovre austside (avslag).

18/08: Eit stort verlam med store skader, bl.a. hevelser og hol i halsen, vart funnet og avliva i Saltstutlia sør for Dokksfløy i Nordre Land i dag. SNO dokumenterte det som gaupeskade, kjelde Hans Erling Ringvold.

18/08: FM har diskutert søknaden (sjå 15/08) frå Øystre Slidre om fellingsløyve på jerv på bakgrunn av bilete på viltkamera og gjeve eit uformellt avslag, men vil følgja situasjonen nøye dersom skader vert oppdaga.

18/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumenetert drepe av jerv på Tverrfjellet, Svarthovdan på Lesja, minst 4 dagar gamle skader, kjelde HKL FMOP.

18/08: FM har gjeve fellingsløyve på ein jerv på Lesja sør for E136 til 25/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

18/08: Møte i rovviltnemnda i Oppland 20/08, innspel bes sendt til Arnfinn Beito på 990 37 525 eler arnfinnbeito@hotmail.no.

17/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Grjotådalen i Skjåk.Skada er under ei veke gamal, kjelde: SGR FMOP.

17/08: FM har utvida fellingsløyvet på 1 jerv på Dovre vestside til å gjelda til 20/08 kl. 12.00 på bakgrunn av 2 skader på sau, kjelde SGR FMOP.

16/08: Arnfinn Beito meldar om at ein trailersjåfør og passasjer observerte ein ulv ved vegen mellom Bjørgo og Aurdal i Nord-Aurdal kommune. Desverre virka ikkje kameraet i bilen denne dagen for dokumentasjonen.

16/08: SNO meldar om at ei søye og eit lam er dokumentert drepe av jerv i Lordalen, Lesja,3-4 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

16/08: Vedtaka for utvidinga av fellingsløyver på jerv i Lom/Skjåk og Vågå/Lom.

15/08: Øystre Slidre har søkt FM om fellingsløyve på ein jerv på bakgrunn av dokumentert synsobservasjon av ein jerv, jmf. sak 28/07, bilete i viltkamera. Øystre Slidre meiner at dette vil vera eit godt døme på eit effektivt forebyggande tiltak i beiteprioritert område i forhold til den store jervebestanden i Oppland.

15/08: Dokumentert observasjon av jerv ved hjelp av viltkamera natt til i dag i Stavheimslia på Lora, Lesja, kjelde Ola Hareland.

14/08: Fakta om landbruket i Oppland 2014, ei brosjyre ein kan lesa mellom rovviltslaga.

14/08: Bilete av lammet som var drepe i Skåbu er teke ut av sida etter forespørsel frå SNO. Redaktøren her meiner at SNO-plakaten var eit bevis på at rette lammet var lagt ut på nettet, men SNO ville ikkje ha bilde m/plakat utlagt på nettet, kjelde Pål Kjorstad via Ole-Petter Berget.

14/08: Det er gjeve nytt fellingsløyve på ein jerv nord-vest i Bøverdalen i Lom og heile Skjåk sørside. Bakgrunn er lam dokumentert drepe av jerv i Lendfjellet v/Lomseggen i går. Fellingsløyve varer til 21/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

13/08: FM hadde møte med beitelaga i Norddalen på Lesja og i Vågå vedrørande "Beitenektsaka" og genereltt for mykje jerv etter bestandsmålet i jervesona.

13/08: i Oppland er 111 dyr teke av freda rovvilt pr.10/08 mot 382 i fjor i følgje artikkel i GD. Ser ein på rovbasa finn eg ut at 105 sau og lam har fått status dokumentert/antatt drepe mot 381 i fjor. Tek ein med status usikre så er tala 110 og 393.

13/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv på Lendfjellet i Skjåk, 2-3 dagar gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: SNO melder om antatt jerveskade på lam på Dovre vestside ved Ulekleivsetra, gamal skade, kjelde SGR FMOP.

13/08: Det meldes om 2 laushundar ved Frybrua på Sødorpfjellet i går, som hadde skada minst eit lam, da folk hadde settt hundane satt fast i eit av lamma. Ull med blos vart funnet. Politi vart varsla, kjelde Signe Kjorstad via Ola Skoe.

13/08: SNO meldar om at eit lam er funne dokumentert drepe av jerv i Raudhåmmårdalen på Dovre, skada er fersk, kjelde SGR FMOP.

13/08: Lammet som vart funne av fiskar ved Slangen i går var drepe med nakkebitt, det hadde store bitt i båe låra og på bøgen. Det vart gått litt kadaversøk i går og heile dagen i dag utan nye funn. Beitebrukar har vore ute i natt og i dag og lytta på bakgrunn av fare for ulv - sau på østsida av Slangen mest uroleg. Ein ber beitelaga rundt om vera observante dei fyrste dagane, kjelde Ole-Petter Berget. 

12/08: SNO meldar om ei dokumentert skade på sau ved Slangen i Skåbu, Nord-Fron, usikker ulv, kjelde SGR FMOP.

12/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av jerv i Slådalen på Lesja, ikkje langt frå grensa til Vågå. Omlag 1 døgn gamal skade, kjelde SGR FMOP.

11/08: Skadefellingsløyve på ein jerv i Vågå/Lom (Finndalen/Skårvangen) er utvida til å gjelda i til måndag 18/08 kl. 12.00. Vågå kommune leiar fellingsforsøket i samarbeid med Lom, kjelde HKL.

11/08: Eit lam, som er antatt drepe av jerv er funne ved Gjelåtåe i Lordalen i går, kjelde Ola Hareland.

11/08: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert drepe av jerv på Skårvangsfjellet i Vågå, skadane er 1-2 dagar gamle, kjlede HKL FMOP.

10/08: Det vart i går iverksett skadefellingsløyve på ein jerv på Dovre vestside/Vågå nordside til Slådalsvegen fram til 13/08 kl. 12.00, kjelde HKL FMOP.

09/08: Laushund på ferde ved Fefor i Nord-Fron, det går rykter om at politiet har teke hand om hunden, kjelde journalist GD.

09/08: SNO meldar om at eit lam er avliva i Lordalen på Lesja med gamalt nakkebitt, antatt jerv, kjelde HKL FMOP og Ola Hareland.

09/08: Lisenskvota for bjørn i Oppland sett til 2 dyr, vedtaket er her.

09/08: Det meldas om 3 skader forårsaka av ulv i Eidsvoll i natt, kjelde HKL FMOP.

08/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i Finndalen i Lom i går. Kadaveret var ein dag gamal skade, kjelde HKL FMOP.

07/08: Rovdyr drep færre sauer vert det hevda i artikkel i GD.

07/08: Kadaversøk er sett inn i området der lammet vart funne i N-Fron i dag, kjelde Ole J Skjærli, MGL.

07/08: SNO bekreftar at lammet i Skåbu/Tverrbygda var antatt teke av gaupe, omlag 2 dagar gamalt kadaver. kjelde HKL. FMOP.

06/08: Konklusjon SNO på saka under:antatt gaupe, kjelde Anne Kari Veikleenget, kl. 22.38.

06/08: Gaupe observert på Graupsand på baksida i Tverrbygda, Nord-Fron. 1 ferskt kadaver er funne, SNO kjem seinare i kveld, kjelde Anne Kari Veikleenget. Ole J Skjærli, MGL presiserar at det var ein ubekrefta observasjon.

06/08: Nytt kadaverfunn i Raudhamran i Skogseter beitelag i dag, kjelde Torbjørn Elvestad via Ellen M. Syse.

06/08: Minner om påmeldingsfrist 07/08 for møtet 13/08 om tilskot til tiltak for å redusere rovvilttap - spesiellt for brukere/beitelag som har fått beiterestriksjonvarsel for 2015 i kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Ringebu - jmf. brev fra FMOP av 1. juli, kjelde HKL FMOP. Sjå linken her eller 09/07 i denne artikkelen.

05/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Hølersætra i Nord-Aurdal, kjelde HKL FMOP.

04/08: 8 sauer drepe/skada av bjørn på Løten, kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

04/08: Dovre kommune søkte om fellingssløyve på 1 jerv i Dovre/Vågå (Jønndalen), men fekk avslag. Har tett kontakt med FMOP i tilfelle det skjer meire, kjelde Ellen M. Syse.

03/08: SNO meldar om ei søye antatt drepe av jerv i Jønndalen, Vågå, 3-4 dagar gamal skade. Eit lam er dokumentert teke av jerv på Dovre Vestside, 6-7 km nord for Jønndalen. Fersk skade. Kjelde SGR FMOP.

03/08: FM i Oppland har gjeve løyve til utvida skadefellingsløyve på ein jerv i delar av Lom og Vågå i Finndalsområdet. Bakgrunn er eit lam dokumentert teke av jerv. Løyvet varar til 11/08 kl. 12.00, kjelde SGR FMOP.

03/08: 1 søye drepe av bjørn i Stange, oml. 5 dagar gamal skade, og 1 søye drepe av bjørn på Løten, heilt fersk, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

02/08: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av jerv i omåde Skaihøe. Lom, kjelde SGR FMOP.

01/08: 1 søye og 1 lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

31/07: Frykt for at fleire lam er borte i Bergsgrende Sausankelag på Dovre, jmf. kadaverfunn og fargeslips som ikkje stemmer, kjelde Bernhard Svendsgard.

31/07: Ulven/ane herjar sør og aust for oss, nå reportasje i Aftenposten, tips Stein Bentstuen.

31/07: 6 sauer/lam dokumentert drepe av bjørn på Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

30/07: Svenske turistar såg 3 jervar i følgje i Fossbotn i Lom 28/07. SNO v/Espen Bø er varsla i kveld av kjelda Trond Dalsegg, som òg  fyrst fekk høyra dette i kveld.

30/07: "Beitenektsaka" i media GD m/fokus på Lom.

29/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe og at eit lam er antatt drept av gaupe i Fluberg, Søndre Land, båe er ferske skader, kjelde SGR FMOP.

28/07: Det er observert ein jerv på viltkamera på austsida av Store Skaget i Øystre Slidre, Arne Robøle som er kjelda kallar dette ein "stedbundet jerv i Skaget". Bilete (til høgre) er teke ved daghi i Skagstinden i dag i beiteprioritert område. 

28/07: Fylkesmannen har gjeve skadefellingsløyve på ein jerv i Skjåk og Lesja med bakgrunn i skader på sau i området Torddalen/Føysa i Skjåk. Løyve gjeld til 04/08 kl. 12,00, kjelde SGR FMOP.

27/07: 1 lam antatt drepe av jerv hos Torbjørn Elvestad, ein av dei 20 beitebrukarane med trussel om beitenekt 2015, ved Rauhammerene i Skogseter Beitelag, Dovre, kjelde SNO-rapport til Torbjørn Elvestad.

27/07: SNO meldar om at 2 ferske kadaver og 2 eldre kadaver av lam er funne ved Føysa i Skjåk, alle er drepe av jerv, kjelde OH FMOP.

26/07: Til informasjon: SNO har i dag undersøkt spor etter mulig ulv på Murudalen i Skåbu. Sporene var godt synlige i nybygd bilveg, og kunne følges over en lengre avstand. Poteutforming, størrelse på spor og skrittavstand gjorde at SNO konkluderte relativt sikkert med at dette var hund. Det blir likevel gått med kadaversøkshund  for å kontrollere at det ikke er kadaver i området, kjelde Geir Johan Groven.

25/07: Observasjon av jerv i Lom kl. 22.00 i gårkveld, observasjonen er dokumentert med video. Jerven vart sett ved Hovdelangstjønna midt mellom Hovdeseter og Solhellseter, dokumentert av Olav Kjæstad, kjelde Tormod Rusten, som har varsla SNO v/Dagsgard i Skjåk.

25/07: Fellingsløyve for bjørn er forlenga til 01/08 i Stange/Løten Odal. Ulven fortsett med skader i Odalen og antall skader der nærmar seg 30.

24/07: Ulven herjar i Hedmark og Akershus og visar enda ein gong at ulv og sau ikkje passar saman, sjå også Eidsvoll Ullensaker Blad.

24/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert drepe av gaupe ved Etna, Etnedal, kjelde VMK FMOP.

24/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe på Vestsida, Nordre Land, kadaveret var omlag 3 dagar gamalt, kjelde VMK FMOP.

23/07: Det var radiobjøllealarm som førte til at dei bjørnedrepte søyene i Sør-Fron vart funne 10. og 11/07, kjelde Lars Ole Auglestad.

23/07: Funn av fleire kadaver i Børkdalsfjellet Beitelag i Sør-Fron førte til at kadaverhundekvipasjer vart sett inn i dag. SNO er på plass for å undersøkja 5 lam som var såpass heile at dei kunne undersøkjast, kjelde Pål Kjorstad. 2 av lamma fekk status usikker, der kongeørn ikkje kunne utelatas, kjelde SNO.

23/07: SNO meldar at 1 søye er dokumentert teke av jerv i Grøndalen, Lesjaskog, søndag 20/07, kjelde VMK FMOP.

22/07: Ordføraren i Lom ber Klima- og Miljøministeren om hjelp til felling av jerv.

22/07: Skadefellingsløyve på ein jerv i Lomseggen beitelag/tilgrensande område er forlenga til tysdag 29/07 kl. 12.00. Bakgrunnen er 4 dokumenterte skadar av jerv dei siste dagane, kjelde VMK FMOP.

21/07: Ulveskade i Skardberget i Løten og søye teke av bjørn ved Rokosjøen i Løten, kjelde Ulf Skårholen via Ole-Petter Berget.

20/07: Rovdyrangrepa fortsett i Løten/Stange. 1 søye er dokumentert teke av bjørn i Løten og 1 lam er dokumentert teke av ulv i Stange, kjelde Ole-Petter Berget.

19/07: Det er gjeve fellingsløyve på ein jerv med områdebegrensing nord for Vågåvatnet langs grensa mellom Lom og Skjåk, langs grensa mellom Lom og Lesja og følgjer Skjerva ned mot Vågåmo. Lom kommune er ansvarleg for fellingsforsøket. Bakgrunnen til vedtaket er 4 dokumenterte skader av jerv og fleire lam sakna. Fellingsløyve varer til 28/07 kl. 12.00. Kjelde VMK FMOP. Dermed er det gjeve 3 fellingsløyver på jerv i Ottadalen likt nå.

19/07: Eit lam dokumentert teke av jerv på Liafjellet i Lom, 1-2 dagar gamal skade. Eit lam teke av kongeørn i Haldorbu, Øystre Slidre, kjelde VMK FMOP.

18/07: Ny skade i efta av bjørn i Stange/Løten-området trass felling av bjørn i går. Nytt skadefellingsløyve gjeve, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget.

18/07: SNO meldar om 2 lam dokumentert teke av jerv ved Råkåvatnet i Finndalen, Lom. Omlag 2 dagar gamle skader, kjelde VMK FMOP.

18/07: SNO meldar om at eit lam er teke av jerv i Lomseggi, Lom. Fersk skade, kjelde VMK FMOP.

18/07: Fellinsgløyve på bjørnen i Midtdalen gjekk ut i dag utan resultat. Det er ikkje funne nye kadaver eller sett noko siste veka, kjelde Geir Johan Groven MGL.

17/07: Skadefellingsløyve gjeve på ein jerv i Skjåk kommune sør for RV 15. Tidsrom: Til torsdag 24/07 kl. 12.00, kjelde VMK FMOP kl. 22.19.

17/07: Tek med ei nyheit frå Sverige, der mange seier at dei ikkje har problem m/rovdyr. 38 sauer er teke av ulv i Hedekas, og vert beteikna som det verste dei har sett der, tipsa av Andris Kongslien.

17/07: Bjørn skote i mellom Løten og Stange omlag kl. 17.40, det dreier seg om fellingsløyve i Nord-Odal, Stange og Løten, kjelde Kaj Teppen via Ole-Petter Berget. Det seies at den kjente hunden Strix nok ein gong stod for bragda, etter ein mislykka tur til Ringebu natta før. Bjørnen var ein hannbjørn, oml. 7 år, 193 kg.

17/07: Det er observert bjørn i Ringebu ved Djupdokka på austsida, Skadefellingslaget setter i gang fellingsforsøk i natt, kjelde Geir Johan Groven MGL, kl. 00.50.

16/07: Det er ikkje meldt om observasjonar eller skader av børnen i Midtdalen/Sel sidan søndag 13/07. Fellingsløyve går ut 18/07 kl. 12.00, kjelde Geir Johan Groven MGL

16/07:SNO meldar om at eit lam teke av jerv i Kvennslådalen i Sel - fersk skade, kjelde ESA FMOP, kl.21.33, sjå under. 

16/07: Lam truleg teke av jerv i Sel i Høvringen Beitelag, nær grensa til Dovre/Skogseter Beitelag. Båe desse beitelaga har medlemmar som er partar i "beitenektsaka." Rovviltkontakt er på veg og tilsyn m/kadaverhundekvipasje vert sett inn, kjelde Ellen M Syse, kl. 12.44.

16/07: For dere som abbonerer på Nationen er beitenektsaka omtala i dag.

16/07: Observasjon av jerv som kryssa Etnestølsvegen i Øystre Slidre 14/07. Her var tapa store for 2 år sidan utan at ein fann kadaver, kjelde Eirik Kolbjørnshus.

15/07: Fleire jerveynglingar i Norge i 2014, nå på VG!

15/07: 15 sauer drepe av ulv og 28 sauer sakna hos beitebrukar i Engerdal i beiteprioritert område, kjelde Østlendingen.

15/07: Trond Dalseg i Lom opplyser at det har vore funne jevnt m/kadaver eller rester av ull/bein i det siste. Lars E Sulheim opplyser om at det vart funne 5 kadaver (2-3 dokumentert drepe av jerv) laurdag 12/07 av lokal kadaverhundekvipasje, det vart søkt om fellingsløyve, men gjeve avslag. Etter nytt kadaverfunn/tlf. til Mattilsynet/søknad frå Landbrukskontoret i dag vart den innvilga (sjå melding under). Jegere er nå samla og klar til innsats. Dette omhandlar Lomseggen Beitelag, som har 1 medlem i "beitenektsaka."

15/07: Skadefellingsløyve gjeve på 1 jerv til Lom kommune. Gyldig frå 15/07 kl. 13.00 til 22/07 kl. 12.00. Område: Lom og Skjåk kommuner, sør for Otta-vassdraget, vest for Bøvre og aust for Tundradalen, kjelde ESA FMOP.

14/07: NSG, NB og NBS ber om møte m/Sundtoft og Listhaug i beitenektsaka i Oppland.

14/07: Dei unge vil i følgje målingar ha meire rovdyr.

13/07: Grunnen til utvidinga nedanfor er at det vart gjort observasjon av ein bjørn ved Mysuseter, Sel i dag. Bjørnen gjekk i retning Uldalen. Det er sett i gang fellingsforsøk i samarbeid mellom mannskap frå Fron og Sel i kveld., kjelde Geir Johan Groven, MGL.

13/07: Området for skadefellingsløyve for bjørn gjeve i Fron/Ringebu kommuner aust for Laugen er utvida til å gjelda for Sel aust for Laugen, kjelde ESA FMOP.

12/07: Frå Stange meldes det om ny bjørneskade i dag og jaktlaget er på plass, kjelde Ole-Petter Berget via Kaj Teppen.

12/07: Resultatlaus bjørnejakt meldar Nationen.

11/07: Det har kome ubekrefta meldingar om at eit turfølgje gjorde synsobservasjon av ein bjørn i går kveld i området ved Flåtjønnglupen i Ringebu. Aktuelle beitelag bør intensivere tilsynet i området!! Kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Fylkesmannen i Hedmark opplyser pr. tlf at skadefellingsløyve på ulv i Storfjellet i Hedmark ikkje vert iverksett, sjølv om det vart gjeve midlertidig fellingsløyve i gårkveld. Det er ikkje funne kadaver i området, og heller ikkje gjort observasjonar i dag. Men beitelaga i Ringebu som grensar mot Storfjellet bør likevel ha ekstra tilsyn i tida framover. Til informasjon har Hedmark vaktlf 97029840, kjelde Geir Johan groven, MGL.

11/07: Skadefellingsløyve på bjørn vart gjeve i tidsrommet 11/07 kl.15.00 til 18/07 kl. 12.00. Bakgrunnen til løyvet var ferske kadaver, kjelde ESA FMOP. GD skriv om saka her.

11/07: Det er til saman funne 6-7 kadaver av sau i området ved Glugga, Frydalen, Sør-Fron. SNO har dokumentert bjørn som skadegjerar. FM i Oppland har gjeve skadefellingsløyve på ein bjørn, gjeldande for kommunane Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu aust for Laugen, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

11/07: Så viser det seg det som vi frykta at bjørnen nok har teke fleire søyer, for Geir Johan Groven ved MLK meldar nå at 4-5 døde søyer er funne i område Glugga i Frydalen, Sør-Fron. SNO er på veg for å dokumentere skadeårsaken. Det vert gått med kadaverhund i området i dag, og det vert naturlegvis aktuelt å søkja om skadefellingsløyve i løpet av dagen.

11/07: 5,5 familiegrupper av gaupe før jakta i Oppland 2014, kjelde FMOP, Rapporten frå Rovdata.

10/07: Det er i kveld funne ei drepe søye i Frydalen i Sør-Fron, ikkje fersk.søya vert undersøkt av SNO i morgon, kjelde Geir Johan Groven, MGL.

10/07: 2 ulvar er observert i Storfjellet beiteområde i Ringebu og Storelvdal. FM i Hedmark har gjeve midlertidig fellingsløyve på ein ulv fram til i morgon, kjelde SGR FMOP. GD omtala saka her.

10/07: FM har gjeve fellingsløyve på ei gaupe i Sør-Aurdal. SNO har dokumentert 6 stk 2-3 dagar gamle kadaver og ei fersk skade, kjelde SGR FMOP.

10/07: Ny dokumentert bjørnedrepe sau i Romedal Almenning har ført til at det vart gjeve skadefellingsløyve på bjørn i Nord-Odal, Stange og Løten sør for riksveg 3, kjelde Ole-Petter Berget.

09/07: FM i Oppland inviterar til møtet 13/08 ikring den håplause saka Mattilsynet har ført 20 beitebrukarar i.

08/07: Bjørn observert på kvea til Nistuen Romsås på Persletta, Fåvang. Den vart seinare observert på Stortann ved Espedalen i Fåvang, kjelde Simen Borgedal.

08/07: Sau teke av bjørn i Stange, kjelde Kai Teppen/Ole-Petter Berget.

08/07: SNO meldar om søye antatt drepe av bjørn i Frydalen, Sør-Fron, anslagsvis 4 dagar gamalt kadaver, kjelde SGR FMOP.

08/07: Færre kongeørnungar i Norge i 2014, kjelde Rovdata. Oppland ser ikkje ut til å vera av dei overvåka områda.

07/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen, Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er dokumentert teke av gaupe ved Kleiva, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Aurdal, Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

05/07: SNO meldar om at eit lam er antatt teke av gaupe i Rosten, Sel, kjelde SGR FMOP.

04/07: Synsobservasjon av jerv ved Espedalsverket på tur retningen Ruten gjort av buss-sjåfør, kjelde Anne Kari Veikleenget. Slike observasjonar er svært viktige med tanke på moglege skadar.

03/07: Ein ulv som vart observert på Bjorli i dag tidleg var ein svensk hund melder GD.

03/07: SNO meldar om at 1 lam er dokumentert teke av gaupe på Leirskogen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

03/07: SNO meldar om at 2 lam er dokumentert teke av gaupe i Reinsjødalen i Sør-Aurdal, kjelde HK FMOP.

02/07: Ulven, som vart skote i Vågå 15/05, kom òg frå det genetisk viktige reviret i Sverige melder Rovdata.

02/07: NSG vil saman med Norges Bonde og Småbrukaralag og Norges Bondelag halda møte i den såkalla beitenektsaka på Otta Hotell, 09/07 kl. 12.00. Her er dei 20 beitebrukarare i saka inviterte. I tillegg vil FM i Oppland, rovviltnemnda i Oppland, beitelagsleiarar og tillitsvalde på fylkesnivå bli inviterte.

02/07: SNO meldar om at 2 lam er antatt teke av gaupe i Thomlebygda, Norde Land, kjelde HK FMOP.

01/07: Gunnar Gundersen i Høyre har klare meiningar om ulv.

30/06: Som meldingane nedanfor, i tillegg: endeleg konklusjon av skadegjerar ikkje sett, kjelde HK FMOP.

30/06: FM meldar om søye antatt drept av ulv eller bjørn i Grimsdalen, Dovre, maks 2 dagar gamal. Søye antaatt drept av jerv på Dovre vestside i forrige veke, kjelde Anna MGL.

30/06: Søye funne død ved Eftansåe i Dovre i helga, truleg teke av ulv. SNO har sjekka og antok at det var ulv grunna store bittskader, kjelde Bernhard Svendsgard.

30/06: Ulv påkjørt og avliva i Vest-Agder, kjelde Anette Jørstad via Facebook.  ABC.nyheter.

29/06: 12 nye kadaverhundekvipasjar har i desse dagane vore oppe til eksamen og vorte godkjente, Dermed har Oppland dobla antall godkjente ekvipasjar i følge heimesida til Norske Kadaverhunder, kjelde Arnfinn Beito.

28/06: Gjetar på Dovre Vestside såg 5 jerver i ein flokk, 3 unger og 2 vaksne. Dvs at han såg 20 % av bestandsmålet av jerv i Oppland i same stunda......

28/06: Lisensfellingskvote på jerv 2014/15 i Oppland.

28/06: Nationen har gått djupare inn i at bjørnen drap stor ku I Elverum.

28/06: Roviltartikkel i GD m/kommentar frå Wabakken, Klæbo(FMOP) og Kjorstad (OSG).

27/06: SNO meldar om søye truleg teke av jerv for omlag 2 dagar sidan vest for Høgsetra på Dovre, kjelde HL FMOP.

27/06: Gaupebestanden i Norge 2014, kjelde Rovdata.

26/06: Bjørn drepte ku i Styggberget i Elverum.

26/06: Rovviltnemnda har vedteke lisenskvota på jerv til 12 dyr (2 av dyra kan verta felt som tilleggsdyr), kjelde Roger Åsheim. Dette er svært dramatisk og skuffande for beitenæringa i Oppland.

25/06: Ulven som vart  teke ut i Møre og Romsdal 05/06 vart i VG i dag omtala som genetisk viktig....

25/06: Dette er slutten for beitenæringa i Våler og Åsnes.

24/06: Rovviltnemnda skal ha møte i morgon, kva vert lisenskvota for jerv sett til? Sekrætariatet går inn for berre 10(!) dyr. Kjapp hovudrekning seier at kvota må bli på minst 20 dyr for at bestanden av jerv i Oppland skal nærma seg det vi er forplikta til å ha....

24/06: Anders Svare frå Vågå meldar elles om at sikre vitner har sett jervtispe i Jøndalen med 3 kvalpar, sjå observasjon loggført 18/06, som truleg støttar opp om dette.

24/06: 4 ulike personar har i dei siste dagane sett ulv i Skogbygda i Vågå, den førebels sitse observasjonen vart gjort i gårkvled (23/06), kjelde Anders Svare.

23/06: Vedtaket om skadefelling på ulv Gran/Hurdal

23/06: SNO meldar om at ein sau er antatt drepe av kongeørn på Dovre, kjelde SGR FMOP.

23/06: 5 sauer er teke av ulv ved Lygna, og det rapporteres at ulven er på veg mot Toten, kjelde Roy Høgberget

23/06: SNO meldar om at eit lam er teke av gaupe i Nord-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

22/06: Det er gjeve skadefellingsøyve på ein ulv på Gran på Hadeland med bakgrunn i 2 saueskader, som anageleg er forårsaka av ulv, kjelde SGR FMOP.

22/06: SNO meldar om at eit lam er antatt drepe av gaupe i Sæterbygda i Sør-Aurdal, kjelde SGR FMOP.

21/06: DNA av bjørn:  Det var HE88 og ST19, som vart fellt i Oppland i vår, dermed vart det som rykta seier klarlagt at OP2 framleis lever.

20/06: I brev datert denne dato fastheld Mattilsynet i Gudbrandsdalen varselet om vedtaket og avvisar klaga, som OSG, OB og OBS har sendt inn. Klaga er sendt vidare til regionkontoret i Brummunddal.

20/06: SNO meldar om lam teke av gaupe i Østsinni, Nordre Land, kjelde SGR FMOP.

20/06: SNO meldar om lam teke av kongeørn i Kvikne i Nord-Fron, kjelde SRG FMOP. Anne Kari Veikleenget meldar om at det var på baksida i Kvikne mot Lomsetra og at det er ho som er eigaren.

20/06: SNO meldar om usikker observasjon av ulv ved Slådalsvegen i Vågå, kjelde SGR FMOP.

20/06: Ulv skotte i Gammeldalen i Tynset.

18/06: 1733 rovdyr felt dei siste 10 åra i Norge.

18/06: Observasjon av det som truleg var ei jervtispe med tre kvelpar ved Kroksetra i Dovre no i dag. På veg nordover mot Hardeggen. Kilde SNO (som no er i området), I følge hiregistreringane skal det vel ikkje vera yngling på Vestsida i år... Tenkjer vi akkurat har fått bevis for yngling nr 8; nr 5 berre innanfor Lesja og Dovre, kjelde Ellen Marie Syse. Artikkel i Vigga.

18/06: Antatt ørneskade på sau på Dovre i går (17/06), kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein sau er dokumentert teke av gaupe i Leppdalen i Nordre Land, kjelde VMK FMOP.

18/06: Ein hund er til stadighet laus på baksida i Kvam. Dette er ikkje bra, og vi oppfordrar alle med hund om å respektera bandtvangen. Vi er klar over at det kan skje eit hendeleg uhell, men at same hunden er laus så ofte er ikkje brukbart melder styret i Nord-Fron Sau og Geit.

17/06: Stadig meire ulv i Skandinavia, kjelde Rovdata.

17/06: Det meldest om at eit lam vart skada av kongeørn på Fåvang i går (16/06), kjelde HK FMOP,

16/06: Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen likte ikkje at bjørnen fekk ei ny sjanse i Ringebu/Øyer.

16/06: Fellingsløyve for bjørn er utvida til også å gjelda Øyer aust for Laugen grunna synsobservasjonen i går kveld (15/06), sjå nedanfor, kjelde Geir Johan Groven, MGL

15/06: Bjørn vart observert ved Åsdalssetra på Tretten i kveld ved 22.30-tida. Det vart forsøkt varsla både kommune og fylket utan å lykkast. Her såg ein eit eksempel på at stenging av rovvilttlf er negativt for å lykkast med eventuelle uttak, kjelde Stein Myhrsveen.

14/06: Funnet i dag tidleg v/saltbjørka i Saubuvegen, kjelde Simen Borgedal, bilete til høgre 

14/06: Søya vart funne i Saubuvegen i Brekkom, kjelde FMOP VK.

14/06: Skadd søye funne i dag, som var angrepe av bjørn i Brekkom (Ringebu østside), måtte avlivast. Skadefellingslaget i Ringebu foretek sporsøk og utplassering av mannskaper, kjelde Geir Johan Groven MGL.

14/06: Oppland Sau og Geit, Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Bondelag leverer felles skriftleg klage på vedtak frå Mattilsynet om pålegg 21 beitebrukarar i jervsona har fått for beitesesongen 2014 og trugsmål dei har fått om moglege avgrensingar i utmarksbeitebruken 2015.

13/06: Infobrosjyra frå Rovviltnemda/FM i Oppland kom på mail.

12/06: FMOP har utvida gjeldande fellingsløyve på bjørn i Fron til òg å gjelda Ringebu østside, kjelde Geir Johan Groven, MGL. Fellingsløyve effektivt kl. 22.37 i dag til kl. 12.00 den 17/06, kjelde FMOP ESA.

12/06: SNO melder om at bjørn kryssa vegen til Nordstulen i Ringebu nå (om kvelden). Rovviltkontakt på tur til stedet, kjelde FMOP ESA.

12/06: Dere hugsar sikkert ulven i Buskerud, som dei bl.a. fekk fellingsavslag på 03/04. Sidan den gong har dei hatt ulv samanhangande og nå gjer den skade, særleg for ein beitebrukar, som til no har miste 3 søyer og 22 lam, kjelde Trond Avdal, Lier

11/06: Det går rykter om ein udokumentert synsobservasjon av bjørn på østsida i Fåberg i gårkveld kl. 22.00. SNO er varsla, kjelde Beitelaget i Øyer.

10/06: Nyheter om bjørnen i Kvam inkl. video.

09/06: Angåande ulven i Dørdalen 06/06, Gausdal har hatt ute kadaverhundekvipasjar i 3 dagar utan å finna ulv eller kadaver. Dei har søkt i retning Gåsøya og har hatt ute vakt om natta. Det skal òg ha vore observert ein ulv i Rytlia i Espedalen for ei veke sidan, kjelde Konrad Trettengen.

09/06: Det er bekrefta at søya vart teke av bjørn. Det er òg funne ei ung elgku, som er mistenkeleg, alt dette i Frylia, kjelde Johnny Mathisen.

09/06: Skadefellingsløyve er gjeve aust for Laugen etter skader i Furusjøen/Glitterdalen. Det vert brukt lytteposter på stader i Frydalen, kjelde HU, MGL.

09/06: Skadefellingsløyve på ein bjørn tildelt N-Fron kommune. Løyve gjelder Nord- og Sør-Fron t.o.m. 16/06 kl. 23.59, kjelde FMOP ESA.

09/06: Søya frå Røssum i Kvam funne grunna alarm på radiobjølle, der alarmen stemmer med tidsrommet i medlinga under, kjelde Lars Ole Auglestad.

09/06: Bjørnedrepe søye Frylia ved Furusjøen i Nord-Fron, 2-3 dagar gamal, kjelde FMOP ESA.

09/06: 1 ulv fellt kl. 03.00 i Stange på eit anna fellingsløyve enn meldt under.

08/06: 15 sauer vart teke av ulv mellom Tynset og Alvdal, det er gjeve fellingsløyve.

08/06: Jon Harald Snellingen på Lunner har funne 1 søye og 1 lam drepe, rovviltkontakt hevda at det var rev, som hadde drept både søya (!) og lammet. Men kl. 06.00 denne dagen hadde ei dame sett ulv i Gruelia på øståsen i Lunner. Dette er veldig nær dei drepte dyra. Snellingen fann møkkruke like ved og har oppbevart denne i tråd med råd frå "Rovdata", og vil nå ta kontakt med Ole Knut Steinset om dette for om mogleg å skaffe til rede DNA-treff. Vitnet som såg ulven syntest at ulven likna svært mykje på ulven som det var publisert bilete nyleg i media.Det er svært alvorleg både for Snellingen og beitebrukarar rundt dersom denne sansynlege ulveskada ikkje vert dokumentert.

07/06: I Vågevålsdalen i Nordre Land i nærheten av Leirskogen vart det det gjort synsoppservasjon av antatt ulv på ein setervoll langt frå folk og annen bosetting kl. 23.45. Observert av Magnus Goflebakke og Hans Olav Brager, kjelde Ole Kristian Oldre, som melder at han har teke kontakt med SNO, som er på veg.

06/06: Melding om usikker synsobservasjon av ulv i området Frøysesetra/Dørdalen i Gausdal i dag kl. 12. Dyret hadde retning mot Gåsøya. Kjelde: HU, MGL. Synsobservasjonen var gjort av ein medlem av det kommunale jaktlaget.

06/06: Minner om den nye forskrifta som nå gjeld erstatning for dyr teke av freda rovvilt. Råd til beitebrukarane: Dokumenter som aldri før.

05/06: Ei gledeleg nyheit for beitebrukarane i Møre og Romsdal: Ulven, som den siste tida har teke sau og lam og forårsaka forseinka utmarkslepp, er skote. Dette melder Odd Bjarne Bjørdal i kveld. Link til artikkel. GD har òg ein artikkel om dette.

03/06: Vil forvaltninga gå mot enda strengare soneforvalting? Rovviltnemndene var samla 02/06-2014.

03/06: SNO stadfestar at lam vart drepe av gaupe på innmarksbeite hos Rolf Martin Kjensjord i Aust-Torpa, kjelde Hans Erling Ringvold.

02/06: Observasjon av mårhund ved Harpefoss i Sør-Fron, kjelde John Einar Kjorstad

01/06: Drivande vèr dei siste dagane har ført til at sau og lam denne helga og fram til neste helg vert sleppt på utmarksbeite. Da er det berre å ønskja alle lykke til med utmarksbeitesesongen 2014, tvi-tvi...

31/05: Vi følger ulven i Møre og Romsdal: I gårkveld vart det funne ferske skader i Riksheimdalen i Sykkylven. På ei kve vart det funne 5 daude lam, 1 lam og 1 søye måtte avlivast og 2 skada lam er behandla/undersøkt av veterinær, flokken er teke heim. Fellingsløyve vert søkt utvida.

30/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu gjeve av Miljødirektoratet t.o.m.31/05, er forlenga av FM i Oppland til 02/06 kl. 12.00, kjelde HK FMOP. Artikkel i GD.

29/05: Ulven i Møre og Romsdal vert stadig observert, sist i Sykkylven kl. 23.00. Hos brukaren med tap/skade til ulven er nå dyra sanka heim, men i tillegg til dei tapte saknar dei 9 dyr, 2 søyer og 7 lam. Dermed er høgst sannsynleg over 50 % av flokken teke av ulv. Jegere frå Oppland har hjelpt til. 

29/05: Fellingsløyve på bjørn i Ringebu. er gjeve av Miljødirektoratet

29/05: Det er søkt Miljødirektoratet om skadefellingsløyve på bjørnen i Fåvang, kjelde Hans Ulberg, MGL.

29/05: Dokumenterte spor av bjørn i vegen ved Reset i Fåvang i følgje SNO, kjelde: HK FMOP.

28/05: Rovviltkontaktar i Oppland, oppdatert liste

26/05: Møre og Romsdal slit med å få fellingsløyve på ulven i store nok områder, og må ha nye observasjonar for kvar ny kommune.  Dette favoriserar ein ulv, som beveger seg på VESTLANDET, nokså langt i frå ulvesona. Nye oppdaterte tapstal i dag: 5 søyer og 10 lam, noko som er 33,3 % tap i den besetningen!!

25/05: Så var det desverre Møre og Romsdal sin tur: 2 søyer og 8 lam funne teke av ulv i Hellesylt i dag. Her var det sleppt sau og lam tysdag 20/05. Det er frykt for at fleire er tekne. Fellingsløyve er gjeve meldar Odd Bjarne Bjørdal i Møre og Romsdal Sau og Geit.

24/05: Melding frå Møre og Romsdal om at 1 ulv var sett på Hellesylt onsdag 21/05 og i kveld kl. 20.30 på Stranda, kjelde Odd Bjarne Bjørdal. Miljødirektoratet vert kontakte for å få fellingsløyve.

24/05: Ei kongeørnskade på lam på Dovre dokumentert av SNO, kjelde HK FMOP.

22/05: Ulveobservasjon på E136 ved Skotteåe på Lesjaskog i dag kl. 06.00, kjelde Bjørn Magnus Tordhol. SNO er varsla.

22/05: Vedtak om betinga skadefellinsgskvoter i Oppland.

20/05: Ulv observert ved Hønefoss, nær fylkesgrensa til Oppland.

20/05: Sikker observasjon av ulv ved Gåserud i Snertingdal om kvelden den 18/05. Dette var informert gjennom SMS-varsling i Nordre Land, kjelde Kjell Arvis Briskodden. Har ikkje fått vita om SNO er varsla i saka.

19/05: Jerv fotografert og dermed dokumentert på østsida i Fåvang, kl. 08.00.

19/05: Det går rykter i Skjåk om at dei 2 ulvane er observert i Stryn, kjelde Susanne Brenna.

18/05: Omlag kl. 23,00 vart bjørnen felt i Gausdal (øvre Svatsum). Geir Johan Groven melder om meget godt samarbeid mellom fellingslaga i Fron og Gausdal og takkar alle som deltok i det vellykka og effektive uttaket. 

18/05: Bjørnen er observert (like før kl. 23.00) ved Nesset i Gausdal. Fellingsforsøk pågår, kjelde Geir Johan Groven

18/05: Usikker ulveobservasjon ved Haurustkrysset i Lordalen i Lesja i dag. SNO har tiltru til meldinga, men ingen spor å finna, kjelde HK FMOP, Geir Johan Groven.

18/05: Kl. 22,20: Framleis ingen observasjon/nye sportegn etter bjørnen, men fellingslaget ute enda.

18/05: Bjørnen er spora til området ved Håkåseter/Børkdalen i Sør-Fron og  går truleg mot Gausdal.Det er uavklart kvar den er nå (15.52). Fellingsmannskapet i Gausdal føretek sporsøk utover kvelden, kjelde Geir Johan Groven.

18/05: Jerv fotografert v/Tjønnsetra, N-Fron i natt kl. 03.51, sjå bilete.

18/05: Bjørnen er nå spora (kl. 10.20) nord for Håkåsetervatnet i Sør-Fron på veg sørover mot Gausdal. Jegere var nær den ved Lomsetervegen i Nord-Fron, utan å koma på skothald. Jegere prøver nå å koma rundt att og postere, samtidig som jegere i Gausdal har postert der, kjelde Hans Petter Solberg.

18/05: Etter opplysning frå Hans Petter Solberg og Jonny Mathisen har bjørnen drepe 4 søyer til Rønnaug Berget i Kvikne i Nord-Fron.

18/05: Informasjon fra Nord-Fron kommune; Sporet av bjørnen er tatt opp igjen i dag tidlig i området ved Fagerlivatnet i Nord-Fron. Fellingsområdet er også utvidet til å gjelde hele Gausdal kommune. Miljødirektoratet har gitt løyve til bruk av snøscooter til grovlokalisering og utkjøring av mannskaper. Det ble også funnet tre sauer til i går kveld i Kvikne, som skal undersøkes av SNO i dag. Kommunen v Groven / fm hkl.

17/05: Jerv observert v/Skoe i Sødorp, N-Fron, kjelde Ola Skoe.

17/05: Sporingsekvipasjar gjer søk (kl. 16.17) i området rundt der bjørnen gjorde skade, kjelde Geir Johan Groven.

17/05: Miljødirektoratet har gjeve fellingsløyve på ein bjørn på vestsida av Nord- og Sør-Fron fram til 20/05, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

17/05: Vanskeleg å få SNO ut 17.mai, men da rovviltkontakta kom vart det dokumentert bjørn, kjelde Ole-Petter Berget.

17/05: Rovdyrangrep på sau hos Tor Tøftestuen i Kviknebaksida i Nord-Fron i natt, kjelde Ole-Petter Berget, mistanke om bjørn. Ein ver var sterkt skada og måtte avlivast.

16/05: FM i Oppland har forlenga fellingsløyve på 1 ulv i Norddalen med 3 dagar, kjelde GD, fram til 20/05 kl. 12.00 i følgje HK FMOP. Området er det same som den seinaste utvidinga.

16/05: Ingen støtte til SP sitt forslag til meire effektiv rovviltforvaltning., kjelde GD.

16/05: 2 jervehi ved Sandvatnet (sjå 14/05) vart grave ut og sjekka av SNO i dag. Konklusjon var ikkje yngling, men matlager for jerv. Miljødirektoratet vil ikkje ta ut enkeltdyr av jerv i Oppland, sjølv om vi har dobbelt antall dyr som vi skal ha etter bestandsmålet.

16/05: 1 ulv observert ved Tykkje i Lom kl. 14.00, kjelde: Bjørn Teigen, SNO er varsla.

16/05: Observasjon av ei gaupe ved garden Nilsejorde i Dæhlibygda i Nordre Land kl. 13,30, Leif Westrum er kontakta, kjelde Anne Terningen.

15/05: Det vert jakta på nok ein ulv i Norddalen, kjelde SNO.

15/05: Og på direkten kl. 20.17 får vi beskjed om at bjørnen i Øyer er felt av SNO ved bruk av helikopter ved Moksa i Øyer, kjelde Geir Johan Groven.

15/05: Ulven i Vågå meldt felt kl. 18.38, kjelde HK FMOP. GD har meldt det slik. Medan Fjuken skriv dette.

15/05: Det vert meldt kl.17.21 at det pågår fellingsforsøk på ein ulv ved Lemonsjøen i Vågå, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven.

15/05: Vedtak om betinga skadefellingskvoter på freda rovvilt i Oppland for beitesesongen 2014: Jerv 4 stk, gaupe 2 stk, ulv 6 stk og bjørn 2 stk. kjelde Arnfinn Beito.

15/05: Miljødirektoratet har gjort vedtak om uttak/skadefelling av bjørn i Øyer, skadefellingsoppdraget er gjeve til SNO, kjelde HK FMOP kl. 14.52.

15/05: Observasjon av ulv i Vågå mellom Vågå sentrum og Lemonsjøen, kjelde SNO.

14/05: SNO rapportert om mogleg ny hi-lokaliteten/yngling i "Langsua-området" til Miljødirektoratet, skal inn og sjekka snarast råde er, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Reinsgjetarar fant mogleg ny hi-lokalitet (jerveyngling) ned mot Sandvatnet I N-Fron/Ø-Slidre, kjelde Arnfinn Beito via SNO.

13/05: Mattilsynet sentralt varsla Mattilsynet i Valdres om at den varsla beitenekten mot 2 beitebrukarar i prioritert beiteområde i Øystre Slidre skulle trekkjast tilbake, sjå 25/04, kjelde Arnfinn Beito.

12/05: Dei 2 ulvane er i dag tidleg observert på Skjåk sørside, og fellingsområde er nå utvida til også å gjelda heile Skjåk kommune.

11/05: SNO har inntil vidare avslutta fellingsforsøket med helikopter. Dei spora dei 2 ulvane sist ned mot Grotheim i Lia i Lom, kjelde HK FMOP.(kl.15.36)

11/05: SNO vil gjera eit forsøk på å ta ut ulvane med helikopter i dag, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG.

11/05: Fellingsområde for ulvane i Nord-Gudbrandsdalen er utvida til òg å gjelda kommunane Lesja, Lom og Skjåk i dei delane som omfattar Reinheimen, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG

10/05: Ein ulv vart teke ut i ettermiddag i Frydalsområdet i Fron, fellingsmannskap frå heile Midt-Dalen med bistand frå SNO deltok, kjelde HK FMOP og Geir Johan Groven, MG. 

10/05: Ulvane observert i Skogbygda, fellingsområde er utvida til å gjelda til og med heile Vågå., kjelde HK FMOP (kl.09.52). Sjå bilete og reportasje i GD under denne linken.

 

10/05: Fellingsområde i Dovre/Vågå er utvida til ogmed Sel kommune, kjelde HK FMOP (kl. 08.42)

09/05: 2 ulvar vart observert på Dovre i kveld. Observasjonen var slik at fellingsområdet vart vurdert utvida til og med Sel, kjelde Ellen Marie Syse.

09/05: Fellingsforsøket på ulven i Øyer/Ringebu/Fron pågår i følgje Geir Johan Groven, MG

09/05: Det er iverksatt skadefellingsløyve på 2 ulvar i Vågå (Nordøstside) og Dovre i dag på bakgrunn av sikre spor. Foreløbig er det ikkje meldt om skader, kjelde HK FMOP.

09/05: Spor etter antatt 2 ulvar på Dovre (Åsagrenda) i dag. Kjelde HK FMOP.

08/05: Lom Tamreinlag får avslag på fellingsløyve på kongeørn i Smådalen i Vårdalen Statsalmenning i Lom kommune.

08/05: Så er spetakkelet i gang att. Ulven leiker "titten på hjørnet" med oss. Blir det 2013 oppatt? Beitenæringa held pusten. 

08/05: Ulven kan vera på tur nordover Gudbrandsdalen, og fellingsomådet i Riingebu/Øyer vert utvida til også å gjelda Sør- og Nord-Fron aust for Laugen. Fellingsløyve varer til og med 16/05. Kjelde HK FMOP.

07/05: Ulvejakta er i gang i følgje GD.

07/05: FM har på delegert myndighet fra Miljødirektoratet, og etter søknad frå Sør-Gudbrandsdal landbrukskontor i Gausdal iverksatt skadefelling på en ulv på Øyer/Ringebu østside sør for Venabuvegen. Bakgrunnen er ferske spor og potensialet for stort framtidig skadeomfang, kjelde HK FMOP og G.J. Groven.

07/05: Miljødirektoratet har gjeve betinga skadefellingsløyve på 5 ulvar i prioritert beiteområde.

06/05: Status yngleregistrering av jerv: Grøndalen (Lesja Nord) dokumentert, Svartdalen (Lesja Nord) antatt, Grimsdalen (Dovre) dokumentert, Lordalen ( Lesja) antatt, Kjølen (Lom) antatt, Storfjellet (Ringebu) dokumentert og Langsua (S-Fron) dokumentert. Totalt 7 lokaliteter/ hiuttak er gjennomført på 3 av disse - fortsatt følges andre lokaliteter opp av Statens naturoppsyn, kjelde HK FMOP.

06/05: Spor av jerv mellom Slangsbrua og Storhøliseterkryset i Skåbu, N-Fron. Spora gjekk i retning kraftstasjonen, kjelde Ole-Petter Berget. Varsla SNO av G.J. Groven, Nord-Fron Landbrukskontor.

06/05: Det meldes at 1 jervtispe m/2 kvalpar  vart teke ut i Stor-Grytdalen i Sollia 29/04 og at 1 jervtispe m/2kvalpar vart teke ut i Svulten i Folldal, kjelde via Hedmark Sau og Geit si facebookside v/Toril Hårdnes.Båe desse kan sjølvsagt virka positivt for Oppland.

05/05: Pr. dags dato er det dokumentert/antatt 6 ynglingar av jerv i Oppland, og oppfatninga vår av at vi hadde/har dobbelt så mykje jerv som vi skal ha er nok rett. Følg med på ynglingane her.

04/05: På ynglelokalitet Grimsdalen, Dovre er det dokumentert yngling ved at 2 kvalpar er avliva, uttaket er ikkje avslutta, kjelde HK, FMOP.

03/05: Ei jervtispe og 2 kvalpar vart avliva i Langsuaområdet, Sør-Fron av SNO i dag, kjelde Harald Klæbo, FMOP. Dermed fekk vi altså dokumentert 1 jervyngling til i Oppland.

02/05: Ap v/Rigmor Aasrud var i Gudbrandsdalen og lærte litt om rovviltproblematikken i praksis, kjelde avisa Dølen på Vinstra.

02/05: Regionråda i Gudbrandsdalen og Valdres Natur og Kultur søkte Miljødirektoratet om ståade fellingsløyve på ulv ut mai 2014, søknad datert 30/04, kjelde Geir Johan Groven.

01/05: Det er gjeve fellingsløyve på tispe m/kvalpar i Grimsdalen i Dovre frå 01/05 til 05/05.

30/04: I følgje Harald Klæbo hos FM i Oppland har Miljødirektoratet nå bestemt seg for å gå inn med helikopter for å ta ut jerv i Langsua, kjelde Arnfinn Beito. Les òg frå avisa Valdres.

30/04: FM og rovviltnemnda likar ikke at 2 beitebrukarar i Øystre Slidre i prioritert beiteområde m/jervplage får varsel om beitenekt frå Mattilsynet og instisterar på at Miljødirektoratet nå må ta ut fleire enkeltdyr i Langsua.

29/04: Jervobservasjon på Neto i Lom, kjelde Torkjel Solbakken.

28/04: Det vart ikkje funne ynglande tispe i Langsua, og dermed heller ikkje teke ut nokon jerv der, kjelde Harald Klæbo/SNO.

27/04: Ny bjørn funne på DNA-prøver i Hedmark. Men dette var i 2013, og kva hjelp det?? Les meire her.

25/04: SNO melder at 3 kvalpar er teke ut i hiuttak i Ringebu. I Langsua vart det ikkje funne aktivitet, og dermed er eventuelt uttak sett på vent. Kjelde Geir Johan Groven. Arnfinn Beito opplyser om at fleire kjenner til 2 jervetisper i Langsua. 

25/04: 2 beitebrukarar i beiteprioriterte i Valdres vil få varsel om beitenekt av Mattilsynet, kjelde Arnfinn Beito.

22/04: Rapport frå SNO om jerveregistreringar, oppdatert 11/04: NOP-013 Kjølen, Lom/Vågå/Lesja: Dokumentert antatt yngling.

22/04: Vedtak om uttak av jerv m/inntil 2 mordyr m/kvalpar i Langsua (Gausdal, Fron og Øystre Slidre) og i Storfjellet (Ringebu). Tidsrom for uttaket er 22/04-24/04. Kjelde: Miljødirektoratet.

22/04: Observasjon av liten bjørn(unge), 5 km sør for Dombås sentrum. Folk ute for å søke, men snøen er borte i området. Kjelde: Thorbjørn Elvestad og Bernhard Svendsgard.

22/04: Jerv observert i Snubblia, N-Fron, kjelde Kjell Elvsrud, via Ole-Petter Berget. Dokumentert av SNO v/Bolstad.

21/04: Jerv og tydelege spor av jerv sett av familie på tur mellom Raften og Høla på austsida av Slettefjell i Vang i Valdres.

21/04: Spor av ulv lagt inn i "Skandobs", bilete og forklaring tyder på rev, ikkje kontrollert av SNO i felt, feilmedling i rovbasa.

21/04: Synsobservasjon av jerv ved øvre Hersjøen, N-Fron, kjelde turist, tamreinlaget, via Arnfinn Beito.

20/04: 2 ulvar sett i kikkert i 10 minutter ved Melingen mellom Lalm og Heidal i går 19/04 av Rolv Odde. Tove og Vidar Lillebråten har i dag funne "bosso" etter desse, og teke med hårprøver. SNO hevdar at dei har vore på staden og dokumentert revespor, noko Rolv Odde på det sterkaste nektar for, han er sikker på at han såg 2 ulvar. Vi har nå såpass mykje ulvemeldingar at tamreinlaga i distriktet nå vurderer å senda ein skadefellingssøknad. 

20/04: Spor etter 2 jerver på Lomsetra i Nord-Fron, kjelde Hans Petter Solberg.

20/04: Spora i Døradalen var rev i følgje SNO, registrert som feilmelding i rovbasa, kjelde Ole Steinde

20/04: Etter søknad er det innvilga jakt på inntil 2 ulvar i Ringsaker, Løten og Stange frå i dag 20/04 og ut april. Jakta er åpna for kommunale rovviltfellingslag. Kjelde Kai Teppen via Ole-Petter Berget.

19/04: Ulvespor i Døradalen (Vågå/N-Fron) øst for Vinstern frå natt til i 19/4. Her vart det òg observert spor av 2 jervar. Desse spora var eit par dagar gamle. Kjelde Åsmund Bakkene, via Arnfinn Beito.

19/04: Gaupespor ved Huskelisetra (Baksida Kvikne, N-Fron) i dag. Kjelde Ole-Petter Berget.

18/04: Observasjon av jervspor i Øystre Slidre mellom Yddin og Skaget i Kjølaåne ned for Bergastølen, kom frå nord i retning sør, kjelde Else Løvås Eggen via Arnfinn Beito.

18/04: Sikker observasjon av ulv på Kviknehøgda i Nord-Fron gjort av skiløpere 17/04. Store spor vart òg sett i området. SNO er varsla pr. mail av Pål Kjorstad i kveld (18/04) etter at kjelda Steinar Haugalien ringde om hendinga. SNO var forsøkt ringd til før på dagen utan resultat. SNO sett e-post 20/04, ikkje kontrollert, men lagt inn som usikker ulv i rovbasa.

18/04; Observasjon av 2 ulvar på 2,2 km avstand i Gråhø, Vågå, SNO konkluderte med revespor, men innlagt som usikker ulv i rovbasa.

17.04: Melding om observasjon av 2 jerver (gjekk saman!) ved Liomsetra, Gausdal, altså i beiteprioritert område, SNO er varsla, kjelde Mette Berg.

15/04: Jervespor framfor Sulubergshøgda, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

15/04: Terje Bø i Miljødirektoratet seierpå NRK HO at dei vil forsøke å følgja opp ulven i Oppland.......

14/04: Ferske jervespor etter Saubuvegen 5 km frå Stor-Tann, Fåvang, SNO v/Christen Bårdsløkken er varsla.

14/04: Medlem av det kommunale jaktlaget i Elverum trekkjer seg. Orføraren ber om hjelp frå Statsministeren.

14/04: Espedalen, Sør-Fron, konklusjon SNO: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (14/4).

14/04: Ulvesak Nord-Fron er lagra med rovbase ID R482087, kjelde Odd Steinar Granheim.

13/04: SNO melder om revespor ved Tisleifjorden, og meiner vel at "ulven" var rev, konklusjon: Rev, kjelde Ole Knut Steinset (12/4-14/4)

12/04: OSG må hjelpa dei 21 med beitenektsaka. Det arbeides med dette.

12/04: SNO skulle ha levert statusrapport om jerveynglingar i Oppland i går 11/04, men den er ikkje kome i følgje FM.

11/04: Bilete av 2 jerver Hollunsfjellet i Vågå, kjelde Ivar Flagestad/Anders Svare  

11/04: SNO har vurdert spora i Kvikne som gaupe, kjelde Ivar Sylte.Etter nye bilder og meldinger inn i dag 11/4, kunne ikkje SNO utelukke ulv, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset.

11/04: Synsobservasjon av ulv i Sør-Aurdal 10 km frå sporing/observasjon dagen før. Barmark, Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset.

10/04: Ulv sett ved hytte i sørenden av Tisleifjorden på Valdressida mellom kl. 10 og 11 på dagtid. Kjelde Sigurd Vikesland, Mail om dette sendt til SNO av Pål Kjorstad.(11/4) 

10/04: Ulv (?) observert på baksida i Kvikne, Nord-Fron, bilete av spor, SNO er varsla, kjelde Ivar Sylte. (observasjonen vart gjort både 9. og 10/4.

10/04: Ulv sett på Lesja i følgje GD, kjelde Egil Skogum (10/4). SNO: Dårlege snøforhold, konklusjon: Usikker ulv. Kjelde Ole Knut Steinset. (10/4-14/4) Ikkje lagt inn i rovbase(14/4)

10/04: Observasjon av ulv i Begnadalen i Sør-Aurdal. Bakspora 10 km, kan stemma med observasjon i Nittedal nokre dagar før, hår og møkkprøver teke, Konklusjon: Dokumentert ulv. kjelde Ole Knut Steinset.(11/4-14/4)

10/04: På møte med SNO på Hamar i 2013 sa eg frå om at GPS-omkodinga til UTM sone 33 i rovbase og dokumentasjonsskema var svært uheldig for beitebrukarar, da både SNO/rovviltkontakter lokalt, beitebrukarar, elektronisk overvakingsutstyr og kadaverhundekvipasjar i oppland brukar UTM sone 32, som er det beste i Sør-Norge. Ole Vangen har òg snakka ved Steinset om dette. Kvifor vart dette endra? Kvifor skal alt verta vanskelegare? Nå må snart SNO og Miljødirektoratet spela litt på lag med oss!!

09/04: SNO har drive aktivt med sporing dei siste dagane etter meldingar/bilete av potensielle ulvespor fleire stadar I Oppland, blant anna ved Lomsetra og Fagerli. I følge Ole Knut Steinset i SNO i går ettermiddag hadde dei ikkje funne meir spor eller nye opplysningar i dette område. Spora som SNO hadde fått frå Øystre Slidre 8/4, kom det snø i før dei rakk å sjå meir på desse. Konklusjon: Usikker ulv, kjelde Ole Knut Steinset (14/4)

08/04: 12 jegere i Hedmark vart sikta for ulovleg ulvejakt. Samfunnet har sett 70 politibetjenter på saka, kva med å bruka noko av ressursane på å undersøkja om Staten følgjer rovviltforliket?

08/04: Etter melding frå Jon Sand har Miljødirektoratet nå snudd slik at Buskerud kan få ta ut ulven dersom SNO finn den att...... Nord-Fron Landbrukskontor vurderar å søkja fellingsløyve på ulven der.

07/04: Spor etter hundedyr I Øystre Slidre, beteikna som store, men ingen målestokk. 

07/04: SNO i  området i N-Fron for å sjekka. 

06/04: Ulvespor sett og fotografert ved Valsfjellet, sørvest for Fagerli, Nord-Fron, kjelde Lodver Bryn, jmf. bilete til høgre der mobiltlf. er 10 cm lang.

05/04: Frå Lom melder dei om mykje aktivitet av jerv i vestelege strok der 300 rein vart teke av snøras, varsla av Torkjel Solbakken.

05/04: Spor av ulv utanom skiløype Skardhaugen v/Valsfjellet, N/S-Fron, SNO varsla/sendt bilete, konklusjon: "Stort hunddyr" kjelde Gunn og Ove Berget, varsla av Anne Kari Veikleenget.

05/04: 2 jervespor på Lommoen mellom Lomsetra og Fagerli, SNO varsla, kjelde Anne Kari Veikleenget

04/04: Hi-lokalitet NOP 004 Lordalen i Lesja er dokumentert som antatt yngling. Kjelde SNO via FM i Oppland.

03/04: Helikopterleiting etter ulv/ulvespor i Gausdal, kjelde SNO, varsla av Arnfinn Beito 

03/04: Buskerud får avslag på søknad om fellingsløyve av ulv. Dokumentert m/bilete, video og av SNO i lang tid.

02/04: 2 observasjonar og spor etter ulv i Tisleidalen N-Aurdal, Konklusjon: Antatt ulv.kjelde Arnfinn Beito (5/4) og Ole Knut Steinset (14/4)

02/04: Observasjon av ulv Vekkom Ringebu, kjelde Tor Engum, SNO varsla og dokumentert, varsla av Lars Kleven Skjeggestad.(3/4)

02/04: Spor etter 2 jervar Fløtardammen, Frydalen, S-Fron, kjelde Lars Ole Auglestad.

01/04: Observasjon og spor av jerv på Goppollen, Ringebu

01/04: Spor etter 2 jervar Vinstervatna, N-Fron, kjelde Ole-Petter Berget.

31/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-008, Storfjellet, Ringebu, kjelde SNO.

31/03: Ny hiåpning og spor av jerv funnet 20 meter frå hiåpninga som vart funnet 27/03 i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

29/03: Spor etter ulv, kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal, dokumentert SNO 31/3, kjelde Ola Borgemoen.

28/03: Spor av ulv utanom skiløyper Lomsetra Nord-Fron, SNO varsla, beteikna som "usikker ulv". kjelde Anne Kari Veikleenget.

28/03: 2 hiåpninger og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-018, Langsua, Gausdal/Fron/Øystre Slidre, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-007, Vuludalen/Musvoldalen, Sel/N-Fron, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-016, Lundadalen, Skjåk, kjelde SNO.

27/03: Hiåpning og spor av jerv funnet med helikopter i Jetta/Jønndalen, Vågå/Dovre, kjelde SNO.

26/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet Mysubytta, Skjåk, kjelde SNO.

25/03: Aktivitet ved hiplass i ynglelokalitet NOP-002, Svartdalen, Lesja, kjelde SNO.

11/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-013, Kjølen, Lom/Vågå/Lesja, kjelde SNO.

05/03: Hiåpning og spor av jerv funnet i ynglelokalitet NOP-004, Lordalen, Lesja, kjelde SNO.

Generellt før dette:

Jerveregisteringar rapport 27/3: Kjelde Espen Bø/Harald Klæbo)

Stor aktivitet (moglege ynglingar): Haverdalen, aktivitet av tispe (Dovre), Musvorddalen (Sel), Storfjellet (Ringebu), Samdalen (Ringebu), Lundadalen (Skjåk), Mysubytta (Skjåk), Jønndalen (Vågå/Dovre), Finndalen (Vågå) og Lordalen (Lesja). Lordalen har alt nå nesten sikker yngling.

Ulven har som mange veit forlengs både vist seg og synt spor i Oppland. Det er sterke bevis på at minst ein ulv har overvintra sett på bakgrunn av at 1. Den eine ulven som tok sau og lam i bl.a. Nord-Fron i 2013 aldri vart felt. 2. Det vart sett ulv (av 2 vaksne karer) og teke bilde av spor etter ulv ved Vinstervatna 5/2 2014 (sendt til SNO, men ikkje gode nok for dokumentasjon) og det er sett spor og teke bilete av spor av ulv/ulver ved Lomsetra fredag 28/3 (sendt til SNO og vurdert som "usikker ulv." SNO hadde ikkje tid til å sjekka sjølv). 

Det siste er at det på kjølen mellom Østre og Vestre Gausdal vart funne ulvespor laurdag 29/3. SNO var der måndag 31/3 og konkluderte med "mest sansynleg ulv". Nå da lisensjaktperioda for ulv er over (fram til 31/3), anbefaler vi at det frå nå av vert søkt Miljødirektoratet om fellingsløyve ved kvar ulveobservasjon.

Med omsyn til jerv er vi svært skuffa over at ikkje restkvota vert teke ut i Oppland. Vi er nå avhengige av at ynglingar vert funne i beiteprioriterte områder for at ekstrauttak av jerv skal skje før beitesesongen.

Det er framleis att 2 dyr av tilleggskvota som vart gjeve på gaupe, hovedkvota vart teke ut slik:

Art

Kjønn

Dødssdato

Dødsårsak

Kommune

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Hagle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

06.02.2014

Jakt - Rifle

Gjøvik (N)

Gaupe

Hann

16.02.2014

Jakt - Rifle

Vågå (N)

Gaupe

Hann

08.02.2014

Jakt - Rifle

Sel (N)

Gaupe

Hunn

01.02.2014

Jakt - Rifle

Ringebu (N)

Gaupe

Hann

23.02.2014

Jakt - Rifle

Øyer (N)

Gaupe

Hann

01.02.2014

Jakt - Rifle

Gausdal (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Hagle

Gran (N)

Gaupe

Hunn

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

07.02.2014

Jakt - Rifle

Nordre Land (N)

Gaupe

Hann

22.02.2014

Jakt - Rifle

Nord-Aurdal (N)