2018:

31/12: Godt nyttår!!! og hugs: Fakkeltoget, kjelde NSG/Oppland

20/12: NJJF er misfornøgde med ulvevedtaket, kjelde Raumnes

20/12: Østlendingen har klar mening om Elvestuen, kjelde Hamar Arbeiderblad

20/12: Forvaltningsplanen i region 6 satt på vent i forhold til en eventuell utviding av bjørnesonen, kjelde Nationen

20/12: Dyrevernorgansisasjonene skal arrangere støtte demonstrasjon for Slettåsreviret 12. januar, kjelde NRK og Nationen

19/12: 5-dobling av ulvebestanden i Norge på 10 år, og som vi veit er mykje av dette skjedd dei siste 3 åra, kjelde NRK

19/12: Nedgang i antall erstatta dyr grunna rovvilt brukes som signal på at rovviltforvaltninga virker. Vi veit alle at tapte dyr går ned da beitebrukere i områder med mykje rovvilt sluttar og eller skil beitedyr frå rovdyr med gjerder. I tillegg ser ein at trenden med å erstatta forholdsvis færre prosent dyr også held fram. Sjå derfor nøye på vedtaket til erstatningssøknaden din, og klag viss du meiner du er urettferdig behandla. Ved tvil ta kontakt med NSG v/redaktøren av denne sida.

19/12: Trist utvikling for utmarksbruk og busetting i ulvesona, kjelde Nationen

19/12: Ein må uansett ha kontroll på hunden sin, kjelde Firda Tidend

18/12: NSG reagerer sterkt på ulvevedtaket, kjelde Bondebladet

18/12: 2 ulver felt på lisendjakt i Rendalen, kjelde Nationen

17/12: Pressemelding frå Naturbruksalliansen, kjelde redaktøren

17/12: KLD, Klima og Miljødepartementet, har i dag vedteke at berre 1 av 3 ulverevir av revira rovviltnemndene vedtok skulle takast ut, skal tas ut innanfor ulvesona. Grunngjevinga er som Elvestuen sa på pressekonferansa "av juridisk karakter". Vedtaket er her.

17/12: Telling av ulv er starta, og det er sjølvsagt ikkje rekna mange enda, 67-74.....kjelde Rovdata

13/12: Rovviltkonferanse Møre og Romsdal, kjelde redaktøren

05/12: I fjor vart det ikkje gaupejakt i region 2, denne sesongen kan 24 stk felles, kjelde Laagendalsposten

05/12: 699 jerv er registrert i Skandinavia i 2018,av dette er 291 i Norge, og viser at vi har for mykje jerv i Norge. Kjelde Arbeidets Rett

03/12: Ingen lisenfelling av jerv innanfor ulvesona, kva er dette for noko vås? Kjelde Østlendingen

03/12: Ulv skutt i Finnmark etter stormassaker, kjelde Finnmark Dagblad

02/12: Bjørn er farleg, kjelde VG

01/12: Kva vert svaret frå Elvestuen, Nationen skriv dette

30/11: Og brevet under kjem etterkvart i media, her frå GD

30/11: Brev til statsministeren, kjelde Naturbruksalliansen

22/11: Rovvilterstaningen i Nord-Østerdalen er brennheitt tema, kjelde Bondebladet

22/11: Rovviltgjerder meire aktuelle -  NSG meiner ikkje det 

22/11: USS møtte Staten om rovdyrforvaltning, kjelde lokallavisa Trysil

22/11: Fosen fekk bjørn inn i tillegg til kongeørn i 2018, kjelde Fosna

15/11: Høring i Energi- og Miljøkomitèen. NB, NBS og NSG delte seg og tok hvert sitt representantsforslag

31/10: 2 ulver er skote i Stor-Elvdal i dag, kjelde GD. I tillegg vart det teke ut ein i september i same området. Dette er sjølvsagt svært gode nyheter for beitebrukerne rundt dette området neste vår og for reinstamma.

25/10: 5. og 6. november innviterar NSG, NB og NBS til beiteseminar i Oslo, kjelde redaktøren

25/10: Erik Bakken I Rånå saknar 118 lam, fortvila situasjon seier han, kjelde Vigga

25/10: Skaut jerv på rypejakt, kjelde Fjuken

24/10: Beiteseminar i rego av FMOP på Honne, kjelde FMOP

22/10: Gaupeunger blir fôra av SNO på Hadeland, kjelde avisa Hadeland

20/10: Søknad om rovvilterstatning, hugs friste 1/11, kjelde FMOP

19/10: Ikkje uventa er det nok av ulv, kjelde Nationen frå Rovdata

18/10: Påskotte ulv var svensk, kjelde GD

15/10: Vi ber om at denne SMS blir videresendt til den enkelte beitebruker i beitelaget/kommunen. Søknadsfristen for erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt er 1. november. Se nyhetssak publisert på Fylkesmannen i Oppland sine nettsider den 15. okt. for nærmere informasjon. Elektronisk Søknadssenter må benyttes (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/) - det er ikke mulig å levere søknader på papir. Husk at vedlegg med oppdaterte besetningsdata også SKAL vedlegges. Ved behov for hjelp, kontakt landbrukskontoret i kommunen, ev. Fylkesmannen. FMOP hkl

28/09: DNA frå ulv i spyttprøver virkar, kjelde Rovdata

27/09: KLD gjekk for nemdenes vedtekne kvoter for ulv utanfor sona

26/09:  Vi gjør oppmerksom på at rovviltvakttelefonen er bemannet i perioden 16. september - 31. mars fra kl 0800-1530 på hverdager. På lørdag, søndag og helligdager er telefonen bemannet fra kl 1500-1700 når det pågår lisensfelling. Med virksom gaupekvote er telefonen bemannet fra kl 0800-1800 alle dager. For henvendelser utenom disse tidspunktene, legg igjen beskjed på telefonsvar eller send SMS. Særskilt gjelder dette felt/påskutt rovvilt, vi vil da ringe opp igjen så raskt som mulig. FMOP bbd/hkl

24/09: Elvestuen meiner at yngleområdet fro bjørn i Trøndelag er for trangt, forsker svarer diffust. Uansett har det brygget om til ny kamp om noko vi har hevda lenge - bestandsmålet for bjørn i Norge er for stort, beitenæringa får ikkje lenger nok plass og det tosidige målet er ein saga blott, kjelde redaktøren og Adresseavisen

23/09: Et lam antatt tatt av ulv ved Elgstøa, Nordmarka. Skaden er ca. 1-2 døgn gammel. FMOP bbd

22/09: Jerven utvider terretoriumet i Troms, kjelde Nye Troms

22/09: Mista 4 geitekillinger til gaupe, kjelde Sør-Trøndelag

22/09: Tidlegare ansatt i Mattilsynet refsar sauebrukere for sein sanking i beiteprioriterte områder i Oppdal grunna potensielle jerveskader. Han tek ikkje innover seg normal/historisk sanketid, tørkesommaren, dei gode beita no i haust og ikkje minst beiteprioriterte områder, kjelde Oppdalingen. Det er jervetispe med yngling i Storlidalen, kjelde Oppdalingen

21/09: Ingen avklaring for beitebrukere i Nord-Østerdalen ang. erstatning for 2018

19/09: 1 stk bjørn skutt i dag på grensa mellom Elverum og Våler, vest for Glomma, Kaj W. Teppen

19/09:  En antatt ulv ble fanget opp på viltkamera i går kveld,sør for Gjerdingen på grensa mellom Lunner og Jevnaker. FMOP bbd

18/09: Bemanninga av rovviltvakttelefonen i Midt-Gudbrandsdalen er nå over for i år. Takk til alle som har bidratt gjennom sesongen. Hilde Hammer, MGL

16/09: Det er i dag funnet ett nytt kadaver ved Toksesetra, Nord-Fron. SNO har konkludert antatt jerv. Hilde Hammer.

16/09: Det er iverksatt skadefelling på en ulv, etter en fersk skade i Lunner. Fellingsområdet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner. Tillatelsen gjelder frem til mandag 24. September klokken 12.00. Fmop bbd

16/09: Ny fellingstillatelse gitt etter fersk skade i Nordmarka. Et lam skadd og et borte siden i går efta, Sondre Imsgard

16/09: En del lam borte der ulven har holdt til på Hadeland og Ringerike i sommer og, men bra tilvekst på de overlevende, Sondre Imsgard

16/09: En ulv mindre på bena. Stupte på delet Hamar/Ringsaker, kjelde Geir M. via Kaj Teppen

15/09:  1 lam tatt av jerv i Vuludalen, Sør-Fron. Noen dager gammelt. FMOP LCR

15/09: Fylkesmannen har gjeve skadefelling på ein jerv i Nord-Fron og Sør-Fron etter skade i Gravdalen. Fellingsområdet er nord for Gudbrandsdalslågen og avgrensa i aust av kommunegrensa mot Ringebu, i nord av verneområdegrensa mot Rondane, og i vest av kommunegrensa mot Sel. Fellingsløyve gjeld fram til tysdag den 18.september kl. 12. Ramme er kr. 10.000 + kr. 2.000, Eldri S.

15/09: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i Nord-Fron og Sør-Fron etter en skade i Gravdalen. Fellingsområdet er nord for Gudbrandsdalslågen og avgrenses i øst av kommunegrensa mot Ringebu, i nord av verneområdegrensa mot Rondane, og i vest av kommunegrensa mot Sel. Tillatelsen gjelder frem til tirsdag 18. september kl.12.00. FMOP LCR

15/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv i Gravdalen, Nord-Fron. Fersk skade. FMOP LCR

15/09: Et gammelt gistig seterhus i et Synnfjell kledd i alle de vakreste høstfarger du kan tenke deg befinner en fornøyd sausanker seg. Det har vært en lang dag og det var godt å endelig krype under dyna og kjenne at slitne bein kan begynne å slappe av. På en gammel vaskvannstol som fungerer som nattbord brenner stearinlysa og i den gamle svartovnen knitrer bjørkeveden livlig. Tannpussen foregikk ute under en stjernehimmel som i kveld var helt  fantastisk. Mange av galaksens stjernebilder var helt tydelige denne septemberkvelden. Noen saubjelleklunk fra søyene som har funnet nattens "seng" under et gammelt seterfjøs kan høres- en god lyd i en ellers fredelig plett på jord. Kan livet bli bedre? Neppe- God natt til dere som befinner dere i mer "sentrale" strøk, kjelde sauesanker

14/09: 1 lam dokumentert tatt av bjørn i Visdalen, Lom. Skaden er fra tirsdag 11. September som de to andre skadene i samme område. FMOP LCR

14/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv, Odolshø i Lesja. Ca. 2 døgn gammelt. FMOP LCR

13/09: 1 lam dokumentert tatt av jerv, Heggebotthovden i Skjåk. 3-4 døgn gammelt. FMOP LCR

12/09: Sjølv om hendinga er tragisk er det fint å høyra at ei telesporbjølle sørga for at at 2 bjørnedrepne søyer vart funne i eit ulendt område i Gokkerdalsmunningen i Lom i dag etter alarm kl. 01.07 natt til i dag, kjelde Bjørn Teigen/Trond Dalsegg via redaktøren

12/09: To søyer tatt av bjørn i Visdalen, Lom. Skaden er fra i går kveld. Fmop bbd

12/09: Det jaktes ulv på Hedmarken, kjelde GD

11/09: 2 lam dokumentert tatt av jerv på Buakollen i indre Lordalen, Lesja. 3-5 døgn gammelt. FMOP hkl

10/09: Fellingsperiode for lisensfelling av bjørn er 21.08-15.10. Resterende kvote for bjørn i Oppland er: 1 dyr. Fellingsområde: hele Oppland. Krav til jegere: over 18 år, registrert som lisensjeger, betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og avlagt skyteprøve for storviltjegere. Alle jegere må holde seg løpende oppdatert på resterende kvote på kvotetelefon 901 54 084. Hilde Hammer, MGL

10/09: Fra 10.09 starter lisensfellingsperioden på jerv. Resterende kvote for lisensfelling av jerv i Oppland er: Lisensområde A: 3 dyr, lisensområde B: 3 dyr. Krav til jegere: over 18 år, registrert som lisensjeger, betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og avlagt skyteprøve for storviltjegere dersom rifle benyttes under felling. Hagle kan benyttes under lisensfelling av jerv. Alle jegere må holde seg løpende oppdatert på resterende kvote på kvotetelefon 901 54 084. Hilde Hammer, MGL

10/09: Naturbruksalliansen vil sende brevet til statsministeren i etterkant av ordføreroppropet, i forkant av vedtaket om lisensfellingskvoter på ulv og som varsling om eventuelle nye demostrasjonar. Brevet vert lagt ut da det blir sendt, kjelde redaktøren

09/09: Vedr.jerveskade på Tjønnseterfjellet vil FM avvente med å gi fellingstillatelse da skaden er over 3 døgn gml og ikke anses som fersk nok. Dersom det blir funne og dokumentert flere, vil FM vurdere skadefellingssøknaden på nytt. Anna, MGL

09/09: SNO har dokumentert et lam antatt tatt av jerv på Tjønnseterfjellet (nord for Rundkoll) i Nord-Fron. Ca 5 døgn gml. Søkt om skadefelling. Avventer svar fra FM. Anna, MGL

09/09: Et lam antatt tatt av jerv ved Tjønnseterfjellet i Nord-Fron. Skaden er ca. 5 døgn gammel. Fmop bbd

08/09: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i Øyer etter en skade ved Kaldholsætra. Fellingsområdet omfatter Øyer øst for E6 og Stor-Elvdal sør for Imsa og vest for RV. 3. Tillatelsen gjelder frem til fredag 14. September kl. 1200. Fmop bbd

08/09: Et lam tatt av jerv ved Kaldholsætra i Øyer. Skaden er 2-3 døgn gammel. Fmop bbd

07/09: Skadefellingstillatelsen på en ulv, som ble gitt i deler av Buskerud og Oppland (Lunner og Jevnaker) er forlenget til onsdag 12. september kl. 1200. Bakgrunnen er en ulv fanget opp på viltkamera natt til i går i Styggdalen- Ringerike. FMOP bbd

06/09: Som ein kuriositet så tek vi med følgande melding: For fyrste gong har ein bonde i Åmot kommune fått dokumentert frå SNO at han har mista ein Hereford-ukse til ulv, uksen var omlag 250 kg, kjelde Norsk Landbruk

03/09: Videreformidlet fra FMBU: en antatt ulveskade ved Oppkuven, Ringerike. 3-4 døgn gammel skade. Fmop bbd

03/09: Lam skada av bitt i strupe/hals funne på Børkdalen, Sør-Fron, det er folk innover og skal avlive det, SNO er kontakta, kjelde Ola Kjorstad/bilde til høgre vidaresendt av Jonny Mathisen

02/09: SNO: et lam tatt av jerv i Finndalen, Lom (tett ved grensa til Vågå). 1 døgn gammelt. FMOP jhn

31/08: Viser til sms tidligere i kveld (under). Fylkesmannen avventer evt fellingstillatelse akkurat nå fordi de dokumenterte skadene ikke er "ferske" nok. De vil vurdere situasjonen fremover. Hilde H.B.

31/08: SNO: 2 lam antatt tatt av bjørn ved Gråhøgda, Venagbygdsfjellet i Ringebu kommune. Skadene er ca. 4 døgn gamle. FMOP jhn

31/08: I anledning utfordringa kring ulveforvaltning vll Naturbruksalliansen arrangera eit seminar i Elverum den 18/09 kl.18.00 - 20.30. Programmet finn døkk her. Vi oppfordrar alle til å koma, kjelde redaktøren 

29/08:  SNO: Ett lam dok tatt av jerv Bøverhø, Lesja (omtrent på fylkesgrensa). Ca. 4 døgn gammelt. FMOP LCR

28/08: Ei søye funnet død nord og opp for Bukkebu på Breistulen Nord-Fron, konklusjon frå SNO er usikker, kjelde Jonny Mathisen

25/08: Fylkesmannen har gitt skadefelling på en jerv, avgrenset til Sør-Fron og Nord-Fron øst for Lågen, gjeldende til fredag 31. august kl. 12.00. Dette etter en fersk skade opp for Kjorstad i Sør-Fron. Geir Johan Groven.

25/08: Etter en fersk antatt jerveskade ved Kjorstad, Sør-Fron, er det iverksatt skadefelling. Tillatelsen gjelder til fredag 31. aug. kl. 1200. Fellingsområdet er Nord-, og Sør-Fron øst for Lågen. FMOP bbd

25/08: SNO har konkludert med antatt jerv på drept lam på Sør-Fron østside. Det blir søkt om skadefellingstillatelse. Geir Johan Groven.

25/08: Skadefellingsområdet på en jerv i Øystre-Slidre og Nord-Aurdal er utvidet til også å gjelde deler av Sør-Fron og Nord-Fron vestside, avgrensa av FV 51, Jotunheimvegen til Slangen, FV 255 fra Skåbu til Forsett, 204 til Fagernes, deretter FV 270 til FV 51. Øystre Slidre leder fellingsforsøket. Geir Johan Groven

25/08: VIKTIG RETTELSE: for den iverksatte fellingstillatelsen på en jerv etter skade på en sau i Øystre Slidre, er avgrensningene som følger: Fv. 51, jotunheimvegen til slangen, fv. 255 fra Skåbu til forset, 204 til Fagernes, deretter fv. 270 til fv 51. Fmop bbd

25/08: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i deler av Øystre Slidre og Nord-Aurdal, med varighet til 31. august. SNO ser akkurat nå på et drept lam (fersk skade) på Sør-Fron østside, det avventes konklusjon på skadegjører. Geir Johan Groven.

25/08: Det er iverksatt skadefelling på en jerv i deler av Øystre Slidre og Nord-Aurdal. Fellingsområdet er avgrenset av Fv. 51 i vest, fv. 204 til Steinsetfjorden-deretter kommunegrense til Etnedal i sør, og veg fra Heggenes til Storeskag-deretter sti til kommunegrensa i nord. Tillatelsen varer til fredag 31. August kl. 12.00 fmop bbd

25/08: Fylkesmannen melder om et lam antatt tatt av jerv ved Martsteinhøgda i Øystre Slidre, 1-2 døgn gammel skade. Marsteinhøgda ligg på kommunegrensa mot Sør-Fron og med kort avstand til Nord-Fron, eksempelvis er avstand til Hersjøen ca. 6-7 km og avstand til Storhøliseter ca. 15 km. Beitebrukere som har sau inn mot disse områdene bør nå ha ekstra tilsyn. Det bør også vurderes bruk av kadaversøksekvipasjer for å avdekke eventuelle skader. Geir Johan Groven.

25/08: SNO melder: Et lam antatt tatt av jerv, Marsteinhøgda,Øystre Slidre. 1-2 døgn gammel skade. Fmop bbd

24/08: SNO har dokumentert ytterligere to skader fra bjørn på lam i Tromsdalen i Ringebu. Skadene er 2-3 dager gamle, dvs. fra samme tidspunkt som tidligere registrerte skader i Ringebu og Øyer. Geir Johan Groven.

24/08: To lam dok. med skader fra bjørn i Tromsdalen, Ringebu. Skadene er om lag 2-3 dager gamle. FMOP bbd

22/08: 6 nye skader av skadde/drepte lam funnet siden helga i Stange. Alle dokumentert med ulv som årsak, kjelde Kaj W Teppen

22/08: Et lam dokumentert med skader fra bjørn i Tromsdalen, Ringebu, FMOP BBD

22/08: Et lam dokumentert tatt av jerv i Torddalen i Skjåk. Skaden er 3-4 dager gammel, FMOP BBD

22/08: Ulv sett i dag nedenfor Nordseter, Lillehammer, kjelde Inger Marie Lundgård

22/08: Vedrørende pågående fellingsforsøk på en bjørn i Øyer og Ringebu: fellingsområdet er utvidet til å omfatte Stor-Elvdal avgrenset av riksveg 3, FMOP BBD

21/08: Med bakgrunn i fersk bjørneskade på 2 lam ved Høgtinden i Øyer, iverksettes det skadefellingstillatelse på en bjørn. Fellingsområdet er Øyer og Ringebu avgrenset av E6 og Friisvegen, FMOPBBD

19/08: Et lam tatt av gaupe ved Vangsjøen - Dæhlibygda i Nordre Land. Fersk skade, FMOP HKL

19/08: Funnet 5 ulvedrepte/skda lam siste 2 døgn i Stange, Kaj W.Teppen

17/08: Naturbruksalliansen varsler om at det vert arrangert eit rovviltseminar den 18/09 i Elverum der bl.a. Elvestuen kjem. Elles ber vi om at folk må vera klare til aksjon i Oslo i slutten av september dersom vedtaket på lisenskvote av ulv går den vegen vi fryktar, kjelde redaktøren.

17/08: Ett lam dokumentert tatt av jerv Langvatnet/Låggjøymen Skjåk. Ca 1 uke gammelt. FMOP hkl

16/08: Viltkamera på kommunedelet Nes / Flå i Hallingdal. Spora med hund og det gikk nordøstover. Mulig over fylkesdele ??, kjelde: Jon Anders Hefte. Ulven er antageleg på tur inn i Oppland, ver obs!! Sjå bilete:

16/08: Rovviltinfo:. Med bakgrunn i 4 påviste skader den siste uken i Heimfjellet beitelag i Lesja iverksettes det skadefelling på en jerv - fellingstillatelsen varer til torsdag 23. aug kl 1200. FMOP hkl. Det er funnet ein del kadaver og ein regner med det ligg mykje meir ute i terrenget. Også ein del ull og bein. Det mangler mange lam somme plasser.  Ser også ein del skader i andre område på Lesja, kjelde Jo Mosenden

16/08: Med bakgrunn i 4 påviste skader den siste uken i Heimfjellet beitelag i Lesja iverksettes det skadefelling på en jerv - fellingstillatelsen varer til torsdag 23. aug kl 1200. FMOP hkl

15/08: Om Rovvilt SMS-varsling: Fylkesmannen og Statens naturoppsyn samarbeider tett om rovviltsituasjonen i fylket og nærliggende områder, og vi vil kommentere vår praksis på å sende ut rovviltmeldinger til beitelag og kommuner. Ordningen er til for å varsle de som har dyr på beite om spesielle hendelser som kan gi grunnlag for å øke tilsynet med beitedyr. Det er en ikke-lovpålagt oppgave, dvs. en ren service som SNO og FM yter, og som vi ikke kan bruke mer ressurser på enn i dag. Det dere kan forvente når det gjelder jerveskader, så vil vi forsøke å informere om begynnende skader i et beiteområde, dvs. de aller første og ikke fortsatte skader i samme områder utover i beitesesongen. For ulv og bjørn vil vi forsøke å informere om de fleste av skader som er rimelig ferske, men også de fleste synsobservasjoner om de har fått status antatt/dokumentert i beitesesongen. Innenfor gaupesonen vil vi informere om de fleste gaupeskadene. I tillegg vil vi benytte SMS-varslingen til å informere om søknadsfrister, bestandsstatus på rovviltartene mv. Når det gjelder skadedokumentasjon, vil vi presisere at det fortsatt er regionalt rovviltansvarlig setter den endelige konklusjonen på skadesakene og ikke den enkelte rovviltkontakt. Etter at den endelige konklusjonen er satt blir saken tilgjengelig i Rovbasen og tilbakemeldingsbrev sendt eier.
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark blir fra 2019 sammenslått til Fylkesmannen i Innlandet. SMS-varslingsordningen vil bli evaluert bla med utgangspunkt i ressursbruken og tilpasset et nytt embete med ansvar for å håndtere et større område med langt mer rovvilt enn det vi har i Oppland i dag.

14/08: Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn etter 2-3 skader i Storfjellområdet.Fellingsområdet går inn i Ringebu kommune.Stor-Elvdal kommune leder fellingsforsøket. MGL v/Hilde H.B.

14/08: FMHE har iverksatt skadefellingstillatelse på en bjørn etter 2-3 skader i Storfjellområdet - et døgn gamle, fellingsområdet går inn i Ringebu kommune, Stor-Elvdal kommune leder fellingsforsøket. FMOP hkl

14/08: 2 dok/ant jervdrepte lam i Lordalen/Grønhø Lesja, ca.4 døgn gamle.1 antatt skade av jerv nord for Ylsbotn/lesja-eldre skade.Ifølge beitelaget mangler det nå en del lam i dette området,dvs. mellom Dalsida og hoveddalføret i Lesja. MGL v/Hilde H.B.

14/08: FMBU har fått melding om synsobs av ulv mellom Skutuset og Tunnetjern i Gol. Fellingslaget og SNO følger dette opp. FMBU har samtidig utvidet fellingsområdet til å gjelde Hemsedal øst for Hemslia/Grøndøla. FMBU/FMOP hkl

13/08: Det er i helga funne fleire kadaver tatt av ulv i Hallingdal ? ulik alder, alle fra siste 14 dager. Dei ferskeste er eit par døgn gamle rett sør for Gol og ca ei mil fra Opplandsgrensa. Det er også funnet møkk tre plasser som sendes inn i dag til DNA-analyse. FMOP hkl

13/08: Angående lam drept i Murudalen i går, så var det heilt ferskt og tydeleg drepe, men SNO klarer ikkje å finna dødsårsaken. Beitebrukerne er lamma, kjelde redaktøren

12/08: Sno har i ettermiddag sett på ei død søye (ikke fersk) ved Digervarden på Kvamsfjellet, fikk status naturlig dødsårsak pga. ingen tegn til skader. SNO har og sett på et ferskt kadaver i kveld på Heidal-sida av Murudalen, SNO bekrefter akkurat nå status ukjent årsak. Geir Johan Groven

12/08: Med bakgrunn i en fersk jerveskade ved Sjøsetra i Øyer iverksettes det en skadefellingstillatelse på en jerv, Øyer østside, fmop hkl

12/08: Det er funnet eit drepe lam i Murudalen i dag, SNO er varsla, redaktøren

12/08: Det er funnet 1 lam som var varmt enda for ca 3 timer siden. I Gjæslia v/ Hornsjøen i Øyer. Konklusjonen fra SNO var jerv. Det er gitt fellingstillatelse, kilde Astrid Olstad

09/08: Det er funnet et lam i Vuludalen 200 meter nord for brua til Vuludalsbua, kjelde Lars Ole Auglestad via Jonny Mathisen. 

07/08: FMHE iverksetter skadefellingstillatelse på en bjørn med bakgrunn en fersk skade ved Messeltsetra i Stor-Elvdal. Fellingsområdet går foreløpig ikke inn i Ringebu/Øyer.
FMHE iverksetter skadefellingstillatelse på en ulv etter en påvist skade ved Hovde på grensa mellom Stor-Elvdal og Åmot kommuner - fellingsområdet omfatter kun kommuner i Hedmark.
FMOP hkl

06/08: Jerveskadene har starta på Lesja: Asbjørnsdalen fredag 3/8.  Ballet er i gang. Flere ferske kadaver i Ulvådalen (Rauma) med nakkebitt fredag og lørdag, skada sau på bilde, kjelde Erik Bakken

06/08: I mail frå Telespor i dag seier de: Vi hadde i helga et problem med en SIM-leverandør, noe som gjorde at enkelte rapporter ikke kom inn til vår database. Problemet skal nå være løst og alt skal fungere som normalt. Beklager dette, kjelde Telespor.

05/08: Nye ulveskader i Stange i kveld. Helt ferske skader. Jegere er på plass. Kaj W.Teppen.

05/08: Innlegg i Bondebladet frå NSG, kjelde redaktøren

04/08: Fleire brukere av Telespor melder om at uvanleg mange enheter er ute av dekningsområde nå i helga. Telespor veit ikkje kva det er, men via andre har vi hørt at det skuldas ein teknisk oppgradering av internasjonal art fredag, sjølv om vi sjølvsagt ikkje kan bekrefta at dette er rett. Uansett så håper vi at dette retter seg. Dårlegare er det med dei som har nye (oransje) radiobjøller med firmware 37. Det viser seg at denne softwaren trekker strøm og dermed stopper enhetene etterhvert. Det anbefales å skifte til lengre rapporteringsintervall dersom de ikkje alt har stoppa, kjelde redaktøren

04/08: Nye skader av ulv i Stange i går kveld. Fellingsforsøk pågår. 
Oppdaterer når jeg vet mer. Kaj W.Teppen.

04/08: 2 lam bekreftet tatt av ulv i Stange i går. Flere mangler. Fellingsforsøk pågår. 
Kaj W.Teppen.

03/08:  Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til  tirsdag 7.august 2018 kl. 12:00. FMOP bbd

31/07: Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Etnedal, avgrenset av Fv. 51, 270, samt 204. Tillatelsen gjelder til mandag 6. August kl. 12:00 og Øystre Slidre er ansvarlige for fellingsforsøket. Fmop bbd

31/07:  Et lam antatt tatt av ulv, Søre Trollåsen i Øystre Slidre. Skaden er fra sist natt. Fmop bbd

29/07: Et lam dokumentert tatt av gaupe på Liaåsen, Nord-Aurdal. Skaden er omlag to døgn gammel. FMOP bbd

28/07: Det er så langt i år drept /skadet ca 50 sau og lam i Løten. Skadegjører er ulv. 
Mvh Kaj W.Teppen.

26/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 3.august kl. 12:00 etter fotodokumentasjon på et viltkamera i natt. FMOP bbd

25/07: Mulig observasjon av ulv på viltkamera i Baklia i Fåvang i går kveld. Retning mot Åmillom. Ber aktuelle beitelag i området være obs. Anna, MGL

23/07: Endeleg vart nok ein ulv teke ut i Østerdalen, kjelde NRK

21/07: Det er forholdsvis stillt på rovviltfronten i Oppland om dagen. Verdt å merke seg at det er nesten berre i de 2 pågående prosjekta med Telesporenheter på lam at det er vorte funne kadaver i det siste med unnatak av ulveskader i Nord-Aurdal. Dette er i utgangspunktet veldig bra, men vi må rekna med at det skjer skader i allefall frå gaupe og kongeørn andre stadar også utan at dei vert funnet. Jerven har vi ikkje nesten hørt noko frå enda i år. FRå Rovbase kan vi lesa om følgande dokumenterte skader til nå: Gaupe: 3, bjørn: 10, jerv: 1, Ulv: 45, kongeørn: 12. Legg merke til ar Rovbase opererer berre med dokumenterte skader.

20/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 3.august kl. 12:00 etter fotodokumentasjon på et viltkamera i natt. FMOP bbd

20/07: SNO: Det ble i går dokumentert et lam tatt av gaupe på Leirskogen, Sør-Aurdal. FMOP bbd

18/07: Det ble funnet 3 døde lam på Nord-Fron igår i prosjektområdet. To lam med sender med ukjent dødsårsak (funnet bare tarmene av det ene) og ett eldre lamkadaver antatt tatt av kongeørn. Anna B. MGL

16/07: Lam funne drepe ved Moasetra, Nord-Fron vestside. I følgje SNO er årsaken gaupe. Mbh rovviltvakta v/ Eldri S.

14/07: Et lam skadet av antatt ulv, Jutulstølen Nord-Aurdal, rundt 2 døgn. FMOPhkl

14/07: Nye ulveskader i Løten. Oppdaterer da jeg vet mer.
Kaj W.Teppen.

13/07: Ny ulveskade i Løten. Ca 2 døgn gammelt. Fellingsforsøk pågår 
Kaj W.Teppen.

09/07: Fylkesmannen opplyser at med bakgrunn i antatt skade av ulv på 3 sauer i området Ølslykkja i Etnedal kommune er det gjeve skadefelling på 1 ulv. Fellingsområdet er Etnedal og Nord-Aurdal kommuner. Mbh Eldri Siem (rovviltvakt for perioden 9.7. til 16.7.

09/07: Med bakgrunn i ant. skade av ulv på tre sauer i området ved Ølslykkja i Etnedal kommune har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv. Fellingsområdet er Etnedal og Nord-Aurdal kommuner. FMOP jhn

05/07: Vedrørende lamma funnet i prosjekt Fron vest: Da har SNO konkludert med at lammet funne igår har status som "antatt" tatt av kongeørn. Lammet som ble funnet i dag har fått status som ukjent dødsårsak. Skadefellingssøknaden er avslått. Det er funnet et dødt lam i Børkdalen i dag. Dette er gammelt, ukjent årsak såvidt jeg vet. Anna, MGL

05/07: Nytt lam funnet drept i dag ved Øldalen, kjelde redaktøren

04/07: Det er idag funne ett lam i omr.mellom Slettfjellet og Ljoshytta vest for Sillikampen med typiske kongeørnskader under ordinært tilsyn. SNO ser på det imorgen. Det blir gått med kadaverhund i området, får tilbakemld fra disse i efta/kveld. Oppfordrer aktuelle beitelag til å ta en ekstra tilsynssjekk. Anna, MGL.  

04/07: 1 tikke og 1 lam drept/skadet av ulv i Løten. Ca 2 døgn gammelt. Bekreftet av SNO nå i kveld. 
Kaj Teppen.

04/07: Fellingstillatelsen på 1 ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 16.juli kl. 12:00. FMOP LCR

03/07: Det er observert to ørn og en del ravn i område Sillikampene og Saukampen, Nord-Fron. Det vil bli gått med kadaverhund i området i morgen. Hilde Hammer.

02/07:  Fylkesmannen i Oppland, i samråd med Fylkesmannen i Hedmark, utvider fellingsområdet i det pågående skadefellingsforsøket på en bjørn i Sør-Fron, Nord-Fron, Sel og Ringebu til å også omfatte de delene av Stor-Elvdal kommune som ligger nord for RV27 og vest for  Atnsjøen. Utvidelsen av fellingsområdet skjer på bakgrunn av skader i Stor-Elvdal, vest for Atnsjøen. Skadene er fra helga, dvs ikke helt ferske. Det er Sør-Fron kommune som er ansvarlig for fellingsforsøket. De øvrige vilkårene som er gitt endres ikke, og fellingsforsøket går frem til 4.juli kl. 12.00. FMOP LCR

01/07: Nytt offer til ulv i dag, dok SNO. Mellom Spålen og Storflåtan i Ringerike, kjelde Sondre Imsgard

01/07: To ferske lamkadaver er i dag funnet i Øldalen i Nord-Fron. Disse er dokumentert drept av kongeørn. Det er i tillegg funnet tre, litt eldre lamkadaver i samme område men med usikker status/årsak. Det er derfor søkt om skadefellingstillatelse på kongeørn. Søknaden er avslått, men Fylkesmannen vil vurdere situasjonen på nytt i tilfelle det dokumenteres flere kadaver/skader. Hilde Hammer.

01/07: SNO har i dag dokumentert to lam tatt av ørn ved Sjedalen i Nord-Fron. Det er søkt om fellingstillatelse. Hilde Hammer.

01/07: Lamma i prosjektet vart i dag dokumentert drept av ørn, kjelde Jonny Mathisen

30/06: 2 lam i Prosjekt Fron Vest er i dag funnet drept, ser ut som ørn som skadevolder, SNO er varsla, kjelde Jonny Mathisen

30/06: Fylkesmannen utvider fellingsområdet på en bjørn til også å gjelde Sel kommune, i tillegg til kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Det er søkt om bruk av løs, på drevet halsende hund. Hilde Hammer.

30/06:  Det er iverksatt skadefelling på en bjørn i et avgrenset område i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Tillatelsen går til onsdag 04.07.18 kl. 12.00.
Det ble tidligere i kveld oppdaget fersk skade på ei søye ved Søre Eldåa. Skaden er dokumentert å være fra bjørn.
FMOP aab

30/06: På bakrunn av dokumentert fersk skade på en søye ved Søre Eldåa i Sør-Fron, innvilger Fylkesmannen skadefellingsdsøknaden. Tillatelsen gjelder for en bjørn.  Tillatt jaktområde er øst for Gudbrandsdalslågen og nord for Venabygdsvegen/Fv 27 i kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron. Tillatelsen gjelder til 4.juli, kl 12.00. Fellingsleder i Fron administrerer fellingsforsøket. Hilde Hammer.

30/06: SNO har bekrefta skade av bjørn på en sau i området ved Søre Eldåa i Sør-Fron. Søknad om fellingstillatelse er sendt til fylkesmannen. Hilde Hammer.

29/06: Skadene i Løten steget til totalt 8 dyr. (inkludert skader fra i går)
Mvh Kaj W.Teppen.

29/06: Flere lam funnet i Løten. Ulveskader. 1 sau drept av ulv i Eidsvoll, flere lam savnet. Det pågår nå fellingsforsøk på ulv i Stange. Løten, Eidsvoll og Elverum på vestsiden av Glomma. 
Mvh Kaj W.Teppen.

29/06: I går kveld ble det dokumentert ei søye tatt av ulv nordøst i Eidsvoll kommune. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse i området basert på skader i Stange som ble dokumentert 26.  juni. FMOACHI

29/06: Sauenæringa forventer at all ulv i beiteprioriterte områder blir tatt ut. Det er registrert 53 jervekull mot det vi skal ha er 39!! Kjelde Nationen

28/06: En hannulv er skudd i Nord-Østerdalen, gratulere og takk til jaktlaget!! Les i Nationen

28/06: Ett lam er dokumentert tatt av ulv ved Stålsetra i Løten i kveld. Fellingstillatelse er innvilget og  jegere er på tur ut. 
Kaj W.Teppen.

27/06: Fylkesmannen i Hedmark har i samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt skadefellingstillatelse på en ulv i området Stange og Nord-Odal kommuner, og Eidsvoll kommune øst for Vorma og Mjøsa. Fellingstillatelsen gjelder frem til 5. juli kl. 12:00. Stange kommune er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Bakgrunn for fellingstillatelsen er at det om kvelden den 26.6. ble dokumentert ulveskader ved Bergesjøen i Stange allmenning. Statens naturoppsyn opplyste om fire lam dokumentert tatt av ulv og at skadene var 1 - 2 døgn gamle. I tillegg var det mottatt varsel om mulig ulveobservasjon i området Morskogen sist helg. FMOACHI

27/06: Fellingstillatelsen på ulv i Jevnaker, Gran, Lunner, Hole og Ringerike kommuner er forlenget til 4. juli. Hilde Hammer.

27/06: Ang SNO: Ole Knut Steinset har ferie denne uken (uke 26). Esben Bø har ferie uke 26 tom uke 29. I uke 26 hospiterer rvk Odd Steinar Granheim mob. 97560167. FMOP aab

27/06: Det ble avlivet et lam med ca. 1 uke gamle sår i gårkveld. SNO undersøkte, og konstaterte angrepet av ulv. Lammet ble henta melomm Svenådalen og Finnerudseter. Kadaverhund er rekvirert, kilde Sondre Imsgard

26/06:  4 lam dok. tatt av ulv i Stange Almenning. Toppen 2 dager gammelt. Kilde: Kaj W.Teppen.

25/06: SNO: Ett lam dok tatt av Gaupe i Garthus Sør Aurdal natt til i dag. FMOPAAB

25/06: Mange utfordrende saker rundt omkring i landet. Verst er det vel i Nord-Østerdalen med store skader av opptil 3 ulver, jmf. Østlendingen. I Trøndelag pågår det felling på minst 4 bjørner samtidig i ulike områder. I Lierne er det for 2. gong ein bjørn innenfor "rovviltsikker" hegn, der de visstnok fekk beskjed om å ta ut sauen i staden for bjørnen, bjørnestoff i Nationen. I følge Namndalsavisa ble det skutt en bjørn i nødverge fredag kveld.

24/06: SNO: et lam antatt tatt av gaupe, Torfesta på Østre Toten. FMOP bbd

22/06: I følge rovviltsnemndsmøte i går er det nå dokumentert 6 familiegrupper av gaupe i region 3 Oppland, 3 av dei i beiteprioriterte områder, 1 i Midt-Gudbrandsdalen og 2 i Nord-Gudbrandsdalen. I Norge øker bestanden, men er enda under bestandsmålet i følge Rovdata. På same møte vart det vedteke lisenskvote på ulv i regionen på 6 dyr, det same som antall dyr på skadefellingskvota.

21/06: Det er iverksatt skadefelling på en ulv i Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Lunner kommuner. Tillatelsen går til onsdag 27.06.18 kl. 1200. FMOP bbd

21/06: En ulv er fanget opp på viltkamera i Sinderdalen, Jevnaker, natt til 20 juni. DNA-analyse innsendt tidligere viser et hunndyr, 2 år født i Färna Västmanland i Sverige (ikke genetisk verdifull). FMOP hkl

20/06: Les dette innlegget i avisa Arbeidets Rett, kjelde Hans P Vaberg

18/06: Det er allerede nå påvist 3 ulvekull i Norge i tillegg til eit i grenserevir, kjelde Rovdata

15/06: Stabil gaupebestand i Skandinavia, 262 familiegrupper i følgje Rovdata. Men vi må ikkje gløyma at det er svært ulik praksis i bestandsregisteringa i Norge, og at bestandssatus her i alle fall er høgare enn Rovdata viser.

15/06: Tillatelsen under gjelder øst for Laugen i Gudbrandsdalskommunene og Stor-Elvda lvest for Rv 3 og Fv 19 avgrenset av Imsdalen i sør og Atnasjøen i nord, Hilde H.B.

15/06: SNO bekrefter at en sau er antatt drept av bjørn ved Jensås i Sør-Fron. Skadene er 1-2 døgn gamle. Det er på bakgrunn av dette iverksatt fellingstillatelse i deler av Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Stor-Elvdal kommuner. Tillatelsen går fram til tirsdag 19/06 kl. 12.00. Fellingslaget i Sør-Fron er ansvarlig for fellingsforsøket, FMOP bbd.

14/06: Med bakgrunn i bekreftet skade av bjørn på en sau ved Nonstjønna i Gausdal, har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn. Fellingstillatelsen gjelder fram til mandag 18.06.2018 kl 12.00. Fellingsområdet er i deler av Gausdal, Nordre land, Etnedal, Nord Aurdal, Østre Slidre, Nord Fron, Sør Fron, Ringebu, Øyer, og Gausdal.  Videre vilkår følger av vedtak. FMOP bbd

14/06: Viser til meldinga om at eit lam var drept av jerv ved Nonstjønnbua i Gausdal Vestfjell i går. Etter at det vart funne ei søye som vart drept i dag, er dette nå omgjort av SNO til å vera bjørn som skadevolder. Det er søkt om og fått fellingsløyve på bjørn i området, kjelde Klara Karlsen

14/06: Det var ein hannulv på 43 kg. som vart teke ut i Øyer, kjelde nrk.ho

14/06: Rettelse fra sms sendt i dag tidlig: Ulven som ble skutt var i nærheten av Bøsetra i Øyer i området der den ble fanget opp på viltkamera. Åsta finner vi både i Åmot og Øyer. Mvh Hilde H.B.

14/06: Helge Mosebakken mente han såg ulv som hoppet av veien nederst i Kvikne i Nord-Fron nå, kjelde Ole Petter Berget kl. 07.35

14/06: Info fra Fylkesmannen: Det ble i går kveld skutt en ulv under fellingsforsøk iverksatt tidligere på dagen. Ulven ble felt i nærheten av Åsta (Åmot kommune, Hedmark).Hilde H.B.

14/06: Det ble igår kveld skutt en ulv under fellingsforsøk iverksatt tidligere på dagen. Ulven ble felt i nærheten av Åsta. FMOP bbd

14/06: Ulven i Øyer er skutt. Beit seg fast i ei søye da jegeren fekk tak. Mange skadde lam sett, kjelde Hans Petter Solberg kl. 00.41

13/06: Senterpartiet stilte dette representantforslaget på Stortinget i dag: 

  1. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til endring i erstatningsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 19 som sikrer grunneiere i yngleområder for rovdyr full erstatning ved beitenekt og tap av næringsgrunnlag dersom husdyrhold må oppgis, eller ved plikt til omfattende forebyggende tiltak. Forslaget må sikre den næringsdrivende valgrett mellom full erstatning for økonomiske tap ved opp- hør av dyrehold eller økonomiske ekstrabelastnin- ger ved fortsatt dyrehold.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at naturmangfoldloven § 19, hvor det heter at staten skal yte full erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein skades eller drepes av rovvilt, blir oppfylt. Det må sikres at praksis med avkortning av erstatning opphører når rovvilt fremstår som eneste reelle skadeårsak.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rov- vilt, endres i samsvar med de retningslinjer som ble gitt for erstatningsoppgjøret i 2017 for Oslo, Akershus og Oppland.

13/06: Beitebruker i Øyer melder om at foreløbig er 3 lam er flådd (drept) og 4 lam funne skadd, jegerne har nå området til disposisjon, kjelde Jonny Mathisen

13/06: Nyhet frå Telespor: Nå er appen for Telespor klar til nedlasting!! Kjelde redaktøren

13/06: Nå kl. 21.07 bekrefter SNO at to lam foreløpig er dokumentert tatt av ulv i nærheten av Bøsetra. Dette er i samme område som det ble bekreftet ulv i formiddag, hvorav det ble iverksatt skadefelling. FMOP bbd

13/06: Lam antatt drept av jerv ved Nonstjønnbua i Gausdal Vestfjell. kadaverhundekvipasje er bestilt, kjelde Klara Karlsen

13/06: Fleire lam er visstnok drept/skada av Øyer-fjellet, skadefelling pågår, kjelde Jonny Mathisen 

13/06: Det iverksettes skadefelling på en ulv i deler av Øyer,Ringebu,Lillehammer,Ringsaker,Stor-Elvdal,Hamar,Løten og Åmot kommuner avgrenset av Friisvegen, E6,Rv 25 og 3. Dette på bakgrunn av dokumentert ulv fanget opp på viltkamera mellom Bøsætra og Kaldholsætra i Øyer i dag. Tillatelsen gjelder til 18.juni kl 12.mvh Hilde H.B.

13/06:  Det iverksettes skadefelling på en ulv i deler av Øyer, Ringebu, Lillehammer, Ringsaker, Stor Elvdal, Hamar, Løten og Åmot kommuner, avgrenset av Friisvegen, E6, Rv. 25 og 3. Bakgrunnen er en dokumentert ulv, fanget opp på viltkamera mellom Bøsætra og Kaldholsætra i Øyer i dag. Fellingsleder i Øyer er ansvarlig for fellingsforsøket som er gjeldende til mandag 18.06.18 kl. 12:00. FMOP bbd

13/06: Det drar seg østover i fht. forrige kjente skader i Hadeland. Kadaverhundekvipasje fant ikke noe nytt i går. Rovviltinfo: Det iverksettes ny skadefellingstillatelse på en ulv med bakgrunn i en mulig sysnsobservasjon og sporing med sporhund øst for Mylla i ettermiddag. Fellingsleder på Hadeland leder fellingsforsøket. Fellingsområde er Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran kommuner, og tillatelsen gjelder til 14. juni kl. 12.00, kjelde FMOP BBD via Sondre Imsgard

13/06: Det er nå funnet ca. 25 døde sauer og lam i Rendalen. I gårkveld var det ca. 10 i Gammeldalen i Tynset og døde dyr i Tolga, kjelde Per Fossheim

10/06: Det ble søkt om fellingsløyve på gaupe i saka under, men de fekk avslag, kjelde Astrid Olstad

10/06: Bilde med dokumentert gaupe på Fabergsetervangen innanfor Hornsjøen i kveld kl. 19.22. Kommunen er varsla, kjelde Astrid Olstad

09/06: Med bakgrunn i bekfreftet skade av bjørn på en sau i området ved Åstdalssætra i Øyer kommune har det blitt gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn. Fellingstillatelsen gjelder fram til 12.06.2018 kl 12.00. Fellingsområdet er Øyer kommune. FMOP jhn

09/06: SNO har bekreftet skade av bjørn på en sau i området ved Åstdalssætra i Øyer. Skaden er 2-3 dager gammel. FMOPjhn

08/06: Årets brosjyre i Oppland, kjelde FMOP v/SR

08/06: Søye dok. av SNO tatt av bjørn syd for Tørbustilen i Vang, Dette er i grenseområdet Vang/Løten (max 1-2 døgn siden). Fellingstillatelse er innvilget nord for RV25, kjelde Kay Teppen

07/06: 1 nytt lam dokumentert tatt av ulv i Jevnaker. Skaden ble dokumentert 6. juni, og er ca. 1 døgn gammelt. FM har gitt ny skadefellingstillatelse for samme område som tidligere, FMOP jhn

07/06: Vi har akkurat fått bekreftet fra SNO at et lam som ble funnet med kadaverhund ved Trantjernet/Sindersetra i kveld er tatt av ulv. Lammet er mest sannsynlig tatt natt til 6. juni. Dyreeier er varslet, og videre varsling pågår nå for fullt. Vi kommer tilbake med mer info. Styret/Lunner/Jevnaker sauebeitelag.

06/06: Kongeørn sett rett opp for Kjorstadsetra i Håkåseter i Sør-Fron, kjelde redaktøren, har bilete

06/06: Kongeørn sett sittende og eta på eit lam på Skjedalen i Nord-Fron, SNO er varsla

05/06: 4 drepne og 2 skada sauer funnet på Nordseter i Fåberg østside, kjelde GD. SNO har ikkje konkludert enda.

05/06: Oppdatering fra Hadeland nå: Det ser ut til at ulven herjer i saueflokkene nå. Arne Gillebo varsler om mange slips som ikke stemmer og urolig sau. Kjersti Andersen på landbrukskontoret melder om 10 dokumenterte kadaver funnet av kadaverhundekvipasje etter ulven. Lunner/Jevnaker beitelag har tross den tidlige våren/sommeren enda ikke sleppt med 2000 av 4500 sau og lam.

04/06: Nationen og Nord-Fron Bonde og Småbrukarlag arrangerte rovviltmøte i Ruste i kveld, med godt frammøte. Repr. fra Naturvernforbundet og Miljøpartiet det grønne bidro til å "løfte stemninga litt." Vangen fra Miljødirektoratet var der med generell info og svarte på spørsmål fra salen og panelet. 

04/06: Medlemmer av organisasjonane i Kontaktutvalget for rovvilt og rep. fra USS møtte i går statsråd Elvestuen, statsekretæren, Lange og 3 andre ansatte i KLD angående generelle punkter omkring forvaltninga av freda rovvilt. 

01/06: Ulvebestanden i Skandinavia minker er overskrifta Rovdata serverer(!!), men aldri før har det vore påvist så mange ulver i moderne tid i Norge..... kjelde Rovdata

29/05: GD melder om at ulven, som hadde drepe minst 12 sauer, vart teke ut i gårkveld.

28/05:  Fylkesmannen i Hedmark har iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Stor-Elvdal, på bakgrunn av skader ved Mykleby. FMOP lcr, kommentar frå redaktøren: Mulig at det er ulven som var sett i Åsdalen i Ringebu i går?

28/05: Da har Imsgard og Ulven hatt møte med pressen, på vegne av sauebeitelaget og Sau og Geit på Hadeland. Følg med på Østnytt i kveld. Kjelde Sondre Imsgard

27/05: Det er i dag gjort en usikker og ubekrefta synsobservasjon av mulig ulv i Åsdals-området på Ringebu østside. Fylkesmannen og SNO er varsla, det blir ikke gitt skadefelling nå med bakgrunn i usikker observasjon. Det bes om at aktuelle beitebrukere har forsterka tilsyn ved beiteslipp, for å avdekke eventuelle skader raskt. Det har ikke kommet ny informasjon i dag i forhold til skadefellingsforsøk på ulv i Ringsaker, Lillehammer og Øyer. Geir Johan Groven.

27/05: 5 drepte og ett skadd lam er foreløpig status etter gårsdagens ulveangrep i Jevnaker. Dyra er hjemmehørende i Ringerike. Det har vært med kadaverhund i ettersøket, kjelde Sondre Imsgard

27/05: Kongeørn observert over Villerud, lodd 3 på Totenåsen nå. Fikk ikke tatt noe godt bilde. kjelde WRW via Bjørn Even Stenberg

27/05: Det iverksettes skadefellingstillatelse på en ulv med bakgrunn i 3 skader påvist i Jevnaker, nord for Øyangen i natt. Fellingsleder på Hadeland leder fellingsforsøket, fellingsområde er Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran kommuner. FMOP hkl

27/05: SNO:  3 ant/dok skader av ulv i Jevnaker, i grenseområdene mot Ringerike. FMOP hkl

26/05: FM Hedmark iverksetter fellingstillatelse på en ulv i Ringsaker. Bakgrunn er en antatt/dokumentert observasjon i Mesnali 25. mai, og betydelig skadepotensiale nå utover med beiteslipp. Fellingsområdet omfatter Lillehammer og Øyer øst for Lågen. FMOP hkl

26/05: SNO: Antatt ulv Mesnali/Turven i går kveld, fotografert i 21-tida (Ringsaker, Hedmark), FMOP hkl

25/05: Det er gjort en synsobservasjon av mulig ulv i Ringsaker kommune i kveld, ved Nordmessna ca. 1 km fra grense til Lillehammer. SNO har gitt konklusjon antatt ulv. Geir Johan Groven.

23/05: Det er nå gjort en ubekrefta synsobservasjon av mulig ulv i Kvam. Det er foretatt sporing i området, dyret har gått fra Gardvegen mot Veikledalen. Geir Johan Groven.

23/05: Mulig observasjon av ulv i Kvam i dag, sporingsekvipasje er på plass, kjelde redaktøren

23/05: SNO har til nå påvist 3 ynglinger av jerv, en i Lom og to i Skjåk. Ingen dokumenterte ynglinger i Midt-Gudbrandsdalen. Bestandsmålet for jerv i Oppland er 4 ynglinger. Det har den seinere tida kommet flere meldinger om synsobservasjoner av ulv i Nord-Gudbrandsdalen (Dovre, Lesja), men ingen av disse er dokumentert av SNO. Det er ingen nye opplysninger eller observasjoner når det gjelder skadefelling på ulv i Gausdal, Øyer og Ringebu vestside. Geir Johan Groven.

23/05:  Bestandsregistrering jerv i Oppland, status: Statens naturoppsyn har påvist 3 ynglinger av jerv i fylket for 2018. Disse er i Jotunheimen i Lom (Visdalen), Breheimen i Skjåk (Lundadalen og Raudalen). Vi minner om Fylkesmannens akuttpost der det kan søkes om midler til forebyggende tiltak også i løpet av beitesesongen. Søknader om tidlig nedsanking i områder som registrerer skader av jerv vil bli prioritert. FMOP hkl

22/05: SNO har i det siste fått inn totalt flere meldinger om observasjon av ulv i Nord-Gudbrandsdalen, der noen er referert i media. Det har vært en observasjon på Høvringen i Sel 17. mai, Skjellsetra på Dovre 19. mai, Reindølsfjellet i Lesja 20. mai. Ingen har latt seg gjøre å bekrefte i felt så alle meldingene har usikker status ? det kan likevel være grunn til å ha en viss beredskap mht. dette framover. FMOP bbd

21/05: Synsobservasjon av ulv på Dalsida i går. SNO har snakket med observatør, ikke snø i området der ulven ble sett. Skadefellingslag satt i beredskap. Kontakt med fylkesmannen er opprettet. Avventer situasjonen. Beitenæringa bes om å si fra hvis det kommer tegn som kan være fra ulven - slik melding skal sendes SNO. Samt varles kommunal rovdyrtelefon via beitelagsleder. Mvh kommunal rovdyrtlf v/Mats

21/05: Synsobservasjon av ulv i Dovre, området Skjellhø, i går ca. Kl 14. SNO er varslet. Mvh kommunal rovdyrtlf. v/Mats

20/05: Ulv sett i Espedalsvegen ved Strand fjellstue kl. 12.00 i dag, kjelde Ole-Petter Berget

18/05: I følgje GD og eier av viltkamera er det av SNO dokumentert bjørn i Venabygda. Den er fotografert fleire gonger både den 13/05 og 14 dager tidlegare i år på ein åteplass. Viser til punkt om dette den 13/05. Klikk på bilete for å sjå originalen.

18/05: Det er ingen nye opplysninger om hvor ulven som gjorde skade i Svingvoll i Gausdal har tatt vegen. Ulven kan dukke opp hvor som helst, og det bes om at de som har sau på innmarksbeite er ekstra oppmerksomme. Geir Johan
Groven.

18/05: Mulig synsobservasjon av ulv i Slettmo området, dvs grenseområde Sel og Dovre i går. SNO er varslet.
Beitenæringa bes om å være observante. Mvh kommunene sin rovdyrtlf v/Mats

18/05: WWF tapte saka om ulvefelling eller ikkje, kjelde VG

18/05: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i dag forlenget skadefellingstillatelsen på 1 ulv i området Romeriksåsen frem til og med fredag 25.mai. For øvrig gjelder tidligere fastsatte vilkår og bestemmelser.
Bakgrunn for forlengelse er nye observasjoner av ulven om kvelden 17. mai. Samtidig er det sluppet en god del sau på innmark, og flere husdyreiere har begynt å sleppe sau på utmarksbeite i det aktuelle området.
Det ble i går kveld igangsatt fellingsforsøk på ulven. Ble sporet over 2 km, og selv om fellingslaget var tett innpå ulven lyktes det ikke å felle ulven. Har også vært ute fellingspersonell i dag tidlig, men ingen nye observasjoner av ulven. FMOA ASL (FMOP BBD)

18/05: SNO har dokumentert 5 lam drept av ulv på innmark hos Stian Nordlien, Svingvoll, Østre Gausdal, på grensa til Øyer i går kveld (mellom 18.00 og 21.00). Det er gitt skadefellingstillatelse, gjeldende for Gausdal, Øyer og Ringebu, tom. onsdag 23. mai. Geir Johan Groven.

18/05:  Fem lam er dokumentert tatt av ulv i Gausdal i går kveld. Fellingstillatelse er gitt for området Gausdal, Øyer og Ringebu vest for E6. Tillatelsen gjelder til onsdag 23. mai kl. 12:00. FMOP bbd

17/05: 5 lam dokumentert tatt av ulv i Gausdal, Svingvoll ikveld. Fellingstillatelse er gitt. Fmop bbd

17/05: Ulv observert på Romeriksåsen i Nannestad i nå i ettermiddag. Skadefellingslaget er ute for å følge opp saken.
Sannsynligvis samme ulv som ble observert forrige fredag. FMOA ASL (FMOP BBD)

17/05: Ulv ihelkjørt på E6 ved Moss, kjelde VG

16/05: Dokumenterte rovviltkull i Norge 2017, kjelde Rovdata

15/05: Aukande ulvebestand i Norge, kjelde Rovdata

15/05: )Rovviltinfo, videresendes fra fmoa:. Har ikke vært observasjoner av ulv på Øvre Romerike siden fredag 11. mai som Fylkesmannen er gjort kjent med. Det har vært gjennomført et omfattende skadefellingsforsøk natt til lørdag 12. mai uten resultat. Natt til søndag var det  personer ute fra skadefellingslaget for å ha vakthold ved 2 innmarksbeiter. Alt stille og rolig.
Fylkesmannen har fått flere henvendelser om husdyrnæringen kan slippe sau ut på innmark, og etterhvert utmarksbeite. Husdyreier må selv vurdere om han/hun føler at det er trygt, men Fylkesmannen har ikke innført eller anbefalt noen beiterestriksjoner i forbindelse med denne aktuelle ulveobservasjonen. Fylkesmannen følger situasjonen tett, og har i samarbeid med husdyrnæringen og skadefellingslaget en høy beredskap dersom skader oppstår. FMOA ASL (fmop hkl)

13/05: 3 bilder på viltkamera av bjørn i Venabygdsområdet, kjem tilbake til detaljer etterkvart.

11/05: Avisa Hadeland har naturlegvis ei fyldig reportasje om den "nye" ulveobservasjonen og minner om fjoråret.

11/05: Det er i dag bekreftet observasjon av ulv i Nannestad kommune. Ulven ble fotografert ved 12 tiden, men bekreftelsen kom ikke til Fylkesmannen før kl 16.24. Med bakgrunn i sikker observasjon av ulv har Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samråd med Fylkesmannen i Oppland innvilget skadefellingstillatelse på 1 ulv. Fellingstillatelsen gjelder fra  i dag 17.15 til 18.05.2018 kl 12.00.
Fellingsområdet er som følger: Hele Nannestad, Gjerdrum og Hurdal kommuner, Ullensaker og Eidsvoll vest for E6, Nittedal, Lunner og Gran kommuner øst for Rv4. Skadefellingslaget på Øvre Romerike er ansvarlig for fellingsforsøket.FMOA ASL

11/05:  Ulv sett/ stadfestet av SNO i Nannestad idag. På vei nordover. Fmop HKL. Obs: Pass på!!

10/05: Jerv sett 7/5 i beiteprioritert område i vegen ved Korpberget i Tverrbygda, Nord-Fron, av Espen Blekastad, kjelde Ole-Petter Berget

05/05: Det er kommet to udokumenterte observasjoner om ulv i bygda siste uke. Vær obs når dere slipper ut de første sauene omkring Stange. Kaj W.Teppen

04/05: SNO bekrefter i dag sporobservasjon av en bjørn i Svabudalen (Sollia), 1,5 km inn på Hedmark-sida. Bjørnen har kommet vestfra, og SNO mener det er stor sannsynlighet for at dette er samme bjørnen som har vært i Fron den siste tida. Geir Johan Groven

02/05: Jerv ved garden Øvre Bergdølmo i Nedre Heidal i går 1. mai. Jerven vart oppdaga på tur ned til saueflokken, og vart jaga oppatt (vestover), kjelde Thomas Ole Stebergløkken

02/05: Det er klaga til Miljødirektoratet på avslaget på skadefelling på bjørn i Midtdalen av Norsk Bonde- og Småbrukarlag v/Kjell Erik Brandstadmoen

29/04: SNO dokumenterte bjørnespor på Sør-Fron i går. Ingen nye, sikre sporobservasjoner i dag. Miljødirektoratet gir foreløpig ikke fellingstillatelse. Geir Johan Groven

27/04: Det er den 27. april sendt ut et brev fra Fylkesmannen til kommunene og beitelagsledere om kommunale fellingslag, diverse bestemmelser i skadefellingsforsøk, Fylkesmannens tilskuddsmidler for akutte tiltak. Brevet er sendt pr. e-post. FMOP hkl

27/04:  Miljødirektoratet gir ikke skadefelling på bjørn per i dag. Direktoratet gjør fortløpende vurderinger gjennom helga og inn i neste uke. Kommunene har bedt om rask behandling av saken. Geir Johan Groven.

27/04: Bjørnen fotografert på viltkamera natt til i dag. Trykk på bildet for bedre kvalitet.

26/04: NSG var med å stifte Naturbrukalliansen på Blæstad saman en rekke andre organisasjonar. Hovudformålet er å stå på for at Stortingets vedtak vert gjeldande i ulvesaker, kjelde redaktøren

26/04: SNO har i dag bekrefta spor av bjørn i Bergemillom på Kvamsfjellet i Nord-Fron. Det er søkt Miljødirektoratet om skadefelling som forebyggende tiltak før beitesesongen fra kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Til info: Fylkesmannen i Oppland er delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknader om skadefelling av ulv fom. 2. mai. Geir Johan Groven, MGL

26/04: Det ble i dag kl.11.20 observert ulv helt nord i Tynset kommune. Observasjonen ble gjort av landbrukssjef i Tolga kommune, Kjersti Ane Bredesen, som også tok bilder.Beitelaget v/Erling Birger Semmingsen har sendt søknad om felling til Direktoratet. Muntlig tilbakemelding fra Direktoratet v/ Veronica Sahlen (seniorrådgiver ved viltseksjonen) var et tydelig nei. Dette ble, etter det jeg forsto bl.a begrunnet med; et mellomstatlig ansvar for genetisk viktige individer, og at denne ulven da må DNA-testes før en evt felling. Det er fortsatt usikkert om SNO er på plass for å innhente DNA.
Det ble også bemerket at det er for lang tid fram til beiteslipp. Jeg er leder i styringsgruppa for prosjektet «mer effektiv skadefelling og en styrket beitenæring 2017-2020», et samarbeid mellom 7 kommuner nord i Hedmark, som ble tildelt midler fra KMD i 2017. Etter mitt skjønn ville det vært svært effektivt, og ikke minst forebyggende, å kunne gjennomført en felling av denne ulven nå. En fersk observasjon og fortsatt sporsnø er viktige momenter her. En felling, gjerne gjennomført i et samarbeid mellom vårt skadefellingsmannskap og SNO, hadde vært fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Vi ønsker ikke en gjentakelse fra 2017 på Hadeland og Toten, og 2016 i Rendalen. Det er et stort paradoks at en skal bruke flere titalls millioner kroner på en skadefelling på sommeren, når en kan kan forebygge for en rimelig penge. Kilde: Leif Vingelen, Varaordfører, Tolga kommune. Bilde med ulven i midten:

26/04: I dag er for alvor rovviltsesongen i gang att, og med 2 saker der myndighetene ikkje gjev fellingssløyve, 1 på ulv og en på bjørn, båe i beiteprioriterte områder, kjelde redaktøren

26/04: Fylkesmannen i Oppland får delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å behandle søknader om iverksette skadefelling på ulv fra og med 2. mai 2018. Dette til orientering. FMOP hkl/bbd

19/04: Litt info om bestandsregistrering på jerv: SNO har til nå påvist 2 ynglinger av jerv, begge er i Breheimen i Skjåk kommune. Vi vil gi en nærmere oppdatering vedr. dette i mai/juni. FMOP HKL

13/04: Frå USS sitt landsmøte tek vi med eit foredrag som syner "ulvesaka" i et nøtteskall. Det er verdt å lesa for å få det rette inntrykket av saka, som konkluderer med at vi i fjor vinter verkeleg protesterte ved Stortinget for at regjering og departement skulle styre etter Stortingets vedtak, kjelde Lund & Co

12/04: Kontaktutvalget for rovviltforvaltning vart oppretta ved Stortingsmeldinga om rovdyr 2004/2005. Utvalget består bl.a såkalla nærings- og verneorganisasjonar, og har hatt 2 møter i året. Miljødirektoratet har fungert som sekretariat. Det har i seinare tid vore eit større konfliktnivå i utvalget, og ut frå førre møtet blir nå dei ulike organisasjonane bedd inn til Miljødepartementet på 2 ulike dagar i slutten av mai og begynnelsen av juni for å sjå på utvalgets framtid, kjelde redaktøren.

12/04: DNA av jerv i Norge og Sverige 2017, kjelde Rovdata I Norge var det innsamla DNA av 313 ulike individer, men estimert antall jerv er utrekna til 324 m/intervall mellom 270-411 stk. Det er vel utruleg at så stor andel som 313 av 324 individer er funnet.

11/04: Ulvebestand i Norge pr. nå, 27 er skutt på lisensjakt i vinter. I 2016/17 var det 430 ulver i Skandinavia.

Tekst 2016/17 Hittil 2017/18 Valpekull 2016/17
Heilnorske 54-56 70-72 4
Grenserevir 51-56 38 7 *1/2
Sum 105-112 108-110 7,5

Det er i følge John Odden i NINA nå omlag 12.000 ulver i Europa. I områder fast tilhold av ulv bur det i snitt 37 mennesker pr. km2.

Kjelde Rovdata på Kontaktutvalget for rovvilt.

10/04: Gaupespor på jordet til Bjørn Even Stenberg på Raufoss. Sporene er varsla til SNO og de har vidaresendt desse spora til Rovdata, kjelde Bjørn Even Stenberg

08/04: Fredag, 6/4, var SNO inne i Letjennareviret ved Moberget og fant en død, radiomerket ulv. Dette er den tispa som ble merket i Ulvådalen i januar, og som viste seg å være fra Borgvikreviret. Den har den siste tiden oppholdt seg helt sør i Letjennareviret etter først å ha vandret ned i Solør etter merking. Tispa ble i følge kilden, Roger Åsheim, drept av annen ulv.

08/04: Holdingskampanje hund i bånd 2018, kjelde NSG, les meire her

05/04: Bestandstalet for bjørn 2017 var 6,9, kjelde Rovdata

05/04: Årets jerveteller er lansert på rovdata, klikk her

03/04: Rådyr teke av gaupe ved hyttfeltet i Skåbubaklia, kjelde Tor Blekastad via Ole-Petter Berget

28/03: Jervespor sett som kom fra Springslålia via Tromsbrua til Tromsbua i Fåvangfjellet, kjelde Ingrid Amrud via Håvard Amrud. Sjå bilete til høgre, for større bilete klikk.

28/03: Nå er det bekreftet at den ulvetispa som ble felt den 18/03, er v693. Den som gjorde stor skade i Ringebu, var påskotte var også i Øyer i fjorsommer. Så da kommer ikke den tilbake, men det spørst kva slags individ dei fann møkk etter på Lienden nokre dagar seinare, og som det nå er teke DNA av for å sjekke om det er ulv? Kjelde Astrid Olstad

28/03: Det oppfordres til å samle inn jervemøkk framover, kjelde Rovdata

28/03: DNA av bjørn i 2017 er nå lagt inn i Rovbase, kjelde Rovdata

22/03: Kurs for beitebrukereom erstatning for tap av husdyr, kjelde Oppland Bondelag

21/03: Spor etter rovdyr ved Fefor, kjelde Ståle Kristiansen, SNO dokumenterte det til å vera Newfoundland-hund.

18/03: Ulv felt på Ringsakersida - antageleg den i Øyer, kjempebra for oss i beitenæringa og takk til lokale jegere frå Gudbrandsdalen, kjelde Hans P Solberg, sjå bilete til høgre

17/03: Tysdag kjem statsråd Elvestuen til Oppland og skal ta ein prat om ulveproblema i fjor, kjelde GD

16/03: Edgar Enge i Øyer bekrefter funn av ulvespor i GD

16/03: Ulvespor i Øyerfjellet, på tur vest  frå Åsdalen til Hitfjellet. Ferskeste spor frå i natt, kjelde Rovvilttlf. FM

16/03: Merka ulv 2018, kjelde Miljødirektoratet

12/03: Møte i rovviltnemnda

12/03: AP v/Støre krever ny landbrukspolitikk, GD

05/03: Møte på Vinstra m/beitebrukere og Nord-Fron kommune om FKT-tiltak i Fron

04/03: Ulvespor sett på østsida i Fåvang, SNO er varsla, sjå til høgre og klikk på dei. 

04/03: Jerver teke ut av SNO i vinter, kjelde Miljødirektoratet

25/02: Status uttak av rovvilt i Oppland inkl. gaupejakta, kjelde FMOP

21/02: Naturvernforbundet krev at det sluttes med hiuttak av jerv, GD

21/02: Møte på Vinstra med FMOP og Nord-Fron kommune om FKT-tiltak.

16/02: 40 jerver teke ut på lisensjakt, kjelde Miljødirektoratet

15/02: 5 av 12 jerver vart felt i Oppland, GD

13/02: Oppland Bonde og Småbrukarlag klagar på avslaget om fellingsløyve på jerv i Øyer, kjelde Anette Jørstad

12/02: Omtale av regionmøtene i 2018, kjelde FMOP

09/02: Skadefelling på jerv er gjeve, kjelde FMOP

08/02: Vi får skadefelling på en jerv på østsida, også innenfor jervsona. Vedtak ikke kommet enda, men vil gjelde til 15.2, kjelde Jonny Mathisen

08/02: FMOP skriv dette om jervefelling og planer framover

07/02: Det er gjeve avslag på søknaden om fellingsløyve på jerv i Øyer, kjelde Anette Jørstad

05/02: Miljødirektoratet har ikke gitt signal til Fylkesmannen per nå om det blir flere uttak av jerv, Fylkesmannen gir beskjed så snart de veit noe mer, kjelde Jonny Mathisen

05/02: Ein jerv er teke ut av SNO på Hillingen i Kvam, Jonny Mathisen

05/02: Det er søkt om fellinsløyve på jerv i Øyer med bakgrunn i skader, observasjonar og at Øyer ligg i beiteprioritert område for jerv, kjelde Sigbjørn Strand

04/02: Ein jerv er teke ut åte på Dovre, kjelde GD

01/02: 1 jerv i fella 30/1 og 1 til i dag, båe på båsen på Lesja, kjelde GD

20/01: Jervspor Skarsvegen lørdag13/1-18 - 5 tydelige tær med klør, og langaktig fot. Str - se votten
Kom opp langs gjerdet i søre Skar, fulgte Skarsvegen sørover, tok en liten sving utom vegen rett før Trumhaugen, videre langs vegen og ble borte der mot Gaupåsvegen. Jeg fulgte ikke sporene videre derfra, kilde Inger Johanne F. Kjorstad  Se bilde til høyre.

18/01: Referat rovviltnemnda

12/01: Her kommer invitasjon til regionmøter med rovviltnemnda m.fl. i uke 5 og 6 slik som tidligere. Jeg ber Mattilsynet orientere/invitere til deltakelse på de ulike regionmøtene. Og ber om at SNO videresender invitasjon til alle rovviltkontakter. Velkommen! Møtene arrangeres slik:

1. Tirsdag 30. januar kl. 10.00 – 13.00. Gran rådhus på Jaren. Møte for Gran, Lunner, Jevnaker, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land

2. Torsdag 1. februar kl. 10.00 – 13.00. Dale-Gudbrandsgards gard, Hundorp. Møte for Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

3. Fredag 2. februar kl.10.00 - 13.00. Vågå hotell, Vågåmo. Møte for Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel 

4. Torsdag 8. februar kl. 10.00 - 13.00. Munkekroa, Valdres Folkemuseum, Fagernes. Møte for Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal

Grunnet enkel servering ber vi om påmelding på Fylkesmannens hjemmeside www.fylkesmannen.no/oppland under kurs og konferanser innen 26. januar 2018. 

Evt. kontakt Sidsel Røhnebæk, tlf. 61 26 61 54/epost fmopsro@fylkesmannen.no

12/01: Koordinator i ulvejakta melder at siste ulv på kvota "innanfor sona" er felt nå, og da er kampen videre å få gehør for at kvota økes med det faktum at det var fleire individ i flokkene enn vedtaket la opp til. Rovviltnemdene tilrådde etter en samlet vurdering at det skulle åpnes for lisensfelling av 16 ulver innenfor revirene Osdalen og Julussa, noe Klima- og Miljødepartementet støttet i «Avgjørelse av klage på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv i revir i region 4 og 5 i 2018». Kvotene innenfor revirene ble satt med hensyn til et antatt antall ulver som kunne være i reviret i lisensfellingsperioden. Hensikten var å ta ut alle dyr i disse to revirene. Departementet konkluderte med at et uttak av de to familiegruppene, ikke ville true bestandens overlevelse. 

11/01: Det er registrert 4 familiegrupper av gaupe berre i Gudbrandsdalen alt i år, 1 i Sørdalen, 1 i Midtdalen og 2 i Norddalen. Kva vi skal gjera med dette da samla gaupekvote er på 7 dyr m/hodyrkvote på 3 dyr over 1 år og 3 av dei skal felles i Gudbrandsdalen? Altså er det fleire familiegrupper enn enkeltdyr på kvota i området der vi ikke skal ha yngling!

11/01: Minst 7 heilnorske ulveynglinger i følge Rovdata! Det er dokumentert heile 13 ynglekull, og ei rekkje med andre som anten har eller kan ha født unger, les artikkelen i linken over.

10/01: "Hurdalstispa" kosta mykje, det veit vi. Berre i reine erstatningspengar, som vart utbetalt i desember, var kostnaden i Oppland på 16,1 mill kr.  FMOP sine tall kan du lesa her. Da vi tek med Akershus og andre kjente utgifter så vil etter det vi veit i dag ulven ha kostet samfunnet minst 24 mill kr. Da er ikke noen av ekstrakostnadene som Staten, FM, alle andre organisasjonar og enkeltmennesker har hatt utover kompensasjonane og erstatningane under medrekna.

Hurdalstispa 2017 Erstatninger Andre kostnader
Rovvilterstatning Akershus     kr 449 050,00  
Kompensasjon 52 beitebrukere Akershus  kr 2 664 914,00  
Kompensasjon for 152  beitebrukere i Oppland:    
Beiteleie, inkl. transport og adm. Oppland     kr 625 206,00  
Kompensasjon for tapt utmarksbeite  kr 8 597 520,00  
Kompensasjon for ekstraordinært tilsyn  kr 1 820 356,00  
Kompensasjon for kjøring for overnevnte      kr 725 561,00  
Kompensasjon for arbeid med gjerding      kr 680 266,00  
Kompensasjon for gjerdemateriell      kr 437 131,00  
Kompensasjon for tapt utmarksbeitetilskudd   kr 1 452 805,00  
Kompensert på særlig grunnlag        kr 80 000,00  
Rovvilterstatning 43 brukere Oppland  kr 2 355 502,00  
Sum erstatninger   kr 19 888 311,00
Stipulert skadef.og ekstraord. kostnader Akershus     kr 320 000,00  
Skadefelling ulv Oppland  kr 2 355 502,00  
Ekstraordninær elektronisk overvåking Oppl.     kr 200 000,00  
Viltkameraer, jaktradioer, flaggline etc.Oppland     kr 310 000,00  
Beredskapskveer, tilsyn m.m. Oppland     kr 610 000,00  
Sum andre kostnader     kr 4 000 000,00
Sum kostnad 1 ulv eksklusiv møter og adm. alle   kr 23 888 311,00

10/01: Gaupefamilie dokumentert i Frydalen, kjelde Hans Petter Solberg

06/01: USS m/Lund & Co i ryggen mener at hvis rettens kjennelse i går blir stående, så er det fleire positive trekk i premissene i kjennelsen i tillegg til sjølve resultatet for oss naturbrukere, kjelde redaktøren

05/01: Ulvejakta vart ikkje stoppa, WWF fekk ikkje medhold i tingretten, kjelde advokat i USS. Det meldes i fleire media nå også, som her i VG

04/01: FM ga Gudbrandsdalen avslag på skadefelling av jerv som eit prøveprosjekt, kjelde Geir Johan Groven, etter at dei den 21/11 2017 hadde sendt denne søknaden.

04/01: Ved 15 tida i ettermiddag ble det felt en ung hannulv i Julussaflokken. Ulven ble skutt like ved Deset i Åmot. Fellingen betyr at 8 ulver er skutt siden jakta startet mandag. Halvparten av ulvene det er gitt fellingstiltalelse på i ulvesona er nå tatt ut, kjelde nrk.no/ho

04/01: Ukjente konsekvenser av ulveuttaka, hevder svensk forsker, men konsekvensene bør vel helst bli som grunnen til lisensjakta er - ulven skal bestandsreguleras så nær bestandsmålet som råd er meiner vi i NSG, kjelde redaktøren