2019:

11/12: Da er det på tida å finna att alle gaupene og spesielt familiegruppene, kjelde Rovdata

04/12: Referat fra rovviltnemndsmøte 4. desember 2019

Åpen post

Her tok Bondelaget opp den merka ulven i Hedmark og at jerven gjorde livet surt mange steder.

Bonde og småbrukarlaget påpekte hvor effektivt det var med hund på jervejakt.

OSG tok opp bekymringen for at kvoten på jerv er for liten i utgangspunktet og at det må gjøres tiltak der jerven herjer som mest. Da Lesja, Skjåk og Midtdalen. Vi påpekte at tilleggsdyra på gaupe må gis til de områder med utfordrende terreng og lite uttelling.

Sak 45/19 orienteringer

Her ble det orientert om at rovvilterstatningene blir ferdig senest 19 desember. Det er pr. 4 desember felt 2 jerver og 0 ulv. Her ble det fremlagt et foreløpig regnskap som viser at opp mot 500.000 går tilbake til staten (FKT-midler)

Sak 46/19. Forvaltningsplanen.

Her la sekretariatet frem et forslag som ble flikket litt på.

- Det skal stå at det skal forvaltes på bestandsmål i stedet for ned mot bestandsmål.

- Det ble også gjort noen andre små justeringer.

- Soner vart ikke med fordi det var en uryddig prosess.

I det hele ble det lite justert og eg er usikker på om dette var verd arbeidet som er lagt ned på dette.

Det skal oppnevnes ny rovviltnemnd i region 3 som skal fungere til det eventuelt blir nye regioner. Aud Hove og Kari- Anne Jønnes er de eneste som forsetter fra den gamle. Det blir regionmøter første halvdel av februar 2020. Kjelde: Jonny Mathisen

12/11: Ny jerv felt i Øyer, denne gong ei tispe. Ble tatt ut ved Homsetra, sporet med hund til Veslesetra på Tretten og felt der, kjelde Astrid Olstad. Det var et hunndyr på 8,9 kilo som ble felt, opplyser Esben Bø, Lom, i Statens naturoppsyn.

08/11: Søye funnet død utan jur ved fjøset på baksida i Kvam i dag tidleg, SNO på veg, kjelde Jonny Mathisen

05/11: Gaupe observert på viltkamera ved garden til Jan Solberg i Skåbu kl. 01.00 i natt, kjelde Ole-Petter Berget

04/11: Ulvetelleren er oppdatert, den konkrete ulvetelleren finn døkk her

01/11: Færre jervekull i Skandinavia, men meire jerv.....kjelde Rovdata

01/11: I dag er det absolutt siste frist for innsending av erstatningssøknad for dyr tapt eller skada til freda rovvilt. Vedlegg og dokumentasjon kan ettersendast innan 07/11, kjelde redaktøren

31/10: Felles høringssvar på forvaltningsplan i region 3 Oppland frå OB, OBS og OSG, kjelde red.

30/10: Fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på 1 ulv i Elgå reinbeitedistrikt Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

27/10: Kan dere som har saltsteiavleserne sette inn kassene til disse inkludert ledninger til solcellepanelet, så vi får den på service i vinter!! Kjelde redaktøren

27/10: Hugs at batteriene skal tas ut frå alle Telesporsendere (radiobjøllene), bruk egnet verktøy for å spare spora i lokka og sett på plass at lokka og lagre dei inne i temperert rom!! Kjelde redaktøren

27/10: Hugs at alle Findmy gps-bjøller skal stoppast ved å ha dei på eit ladebrett og trykk til raud lampe lyser. Lad dei gjerne opp litt til vinteren, så de ikkje ligg heilt strømtomme, lagre dei i temperert rom, kjelde redaktøren

26/10: Det ble felt en hann jerv i Nordre Skytilhaugen inni Øyerfjellet, idag på lisensjakt, kjelde Astrid Olstad

18/10: 61 jervynglingar i Norge i 2019, størst auke i Oppland, kjelde Rovdata. Bestandsmålet er 39 ynglingar, men dette er som vanleg ikkje teke omsyn til i uttaka. I rapporten ligg det fleire interessante tal, der dei nå innført dokumenterte, antatte og usikre jerveynglingar, sjå her

17/10: Søknad om rovvilterstatning 2019. Vi ber om at denne meldingen videresendes til beitelagsledere og videre til husdyreiere. Søknadsfristen for å søke om rovvilterstatning for tap/skade på husdyr av fredet rovvilt er 1. november 2019. Alle søkere må sende søknad via "Elektronisk søknadsenter" på Miljødirektoratets nettside. Se informasjon på FM Innlandets nettside om erstatningsordningen publisert 17. oktober - saken ligger under "Rovvilt". Husk at alle må legge ved oppdaterte besetningslister på individnivå. Nærmere informasjon på FMs nettside.

15/10: Det nærmer seg vinter, håper derfor de fleste er ferdige med sauesankinga. For å unngå dyretragedier og avisoppslag er det viktig at alle gjør en ekstra innsats for å få tømt utmarka for sau. Alle har ansvar for å få sanka all sau i sitt beiteområde. mvh styret Nord Fron Sau og Geit. Oppland Sau og Geit ønskjer at denne medlinga går ut til aøøe beitelagsmedlemmer i Oppland, så informer!!

15/10: Innlegget er midlertididg slettet, da innholdet ikke er skikkeleg vertifisert. Videresender fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

10/10: FM Innlandet har svart på høringa om rovviltforvaltning, kjelde FM Innlandet. Hele høringssvaret finner dere her 

30/09: Det er sendt felles høringssvar til KLD på endringer i rovviltforvaltningen frå OB, OBS og OSG i dag, kjelde redaktøren

29/09: Det er borte et lam på innmarksbeite hos Nordby litt vest for Dokka i Nordre Land. Ole K. Stenseth har gransket bilder fra viltkamera, men kan ikke med sikkerhet si det er ulv, men sier sansynligheten er der. Alle bør hvere obs. og følge med på unormale bevegelser fra sine dyr på beite. Svar på framskyndet lisensjaktsøknad avventes denne uka, kjelde Astid Olstad via Bjørn Rustestuen

29/09: Nytt bilde på viltkamera av ulven i Sør Aurdal, som viser at ulven var på Vest-Torpa natt til 27/9, kjelde Astrid Olstad via Bjørn Rustestuen

13/09: Synsobservasjon av jerv på Vesleseter utover mot Hillingen i Kvam, kjelde Jonny Mathisen

13/09: Det er fotografert ulv på viltkamera i Sør-Aurdal idag, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

13/09: Det ble også dokumentert jerv på det andre lammet som ble funnet igår inni Brennhaugen / Svartdalsområdet i Øyer, kjelde Astrid Olstad

13/09: Det ble dokumentert jerveskade på det første lammet som ble funnet i Øyer i går, kjelde Astrid Olstad

12/09: Det vert arrangert ulveseminar på Skogbruksmuseet på Elverum, tysdag 19/09 kl.18.00-20.30, les meire her

12/09: Det er i kveld dokumentert et lam tatt av jerv i Nørdre Eldålia i Sør-Fron. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling. Kjelde: Anne, MGL

12/09: Funn av nytt lam, ferskt. Bare hodet som var nedgravd, på innsiden av Brennhaugen i Øyer. SNO er varslet, kjelde Astrid Olstad

12/09: Fellingstillatelsen på jerv som ble gitt på søndag har nå utløpt, og det blir ikke søkt om forlengelse fordi det ikke har blitt gjort nye funn av drepte eller skadde dyr. Kjelde: Anne, MGL

11/09: Antageligvis fersk jerveskader inni i område Svartdalsbenken i Øyer, funn av søye og lam med blod i nakken. Det mangler ett lam. SNO er varslet, kjelde Astrid Olstad

08/09: SNO har i kveld dokumentert er lam drept av jerv ved Søre Eldålia. Det er i tillegg en død søye ved Svabu som SNO skal undersøke i morgen. Fylkesmannen har gitt skadefelling på en jerv, områdeavgrensing blir fastsett i morgen tidlig. Kjelde: Geir Johan Groven.

06/09: Fellingstillatelse på jerv i deler av Sel og Dovre kommuner. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Sel og Dovre kommuner på bakgrunn av dokumenterte skader ved Høvringen. Nærmere vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet.

06/09: Fellingstillatelsen på gaupe i Nord-Fron og Sel er nå utløpt, og det vil ikke bli forlenget med bakgrunn i at det ikke er gjort nye observasjoner eller funn av kadaver. Geir Johan Groven.

03/09: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja. Fylkesmannen har forlenget virketiden for skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

02/09: Forlenget virketid for felllingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Innlandet har forlenget virketiden til 9.9. på fellingstillatelsen på 2 ulver i deler av Nord-Østerdalen gitt 20.8. FMIN rhe

02/09: Fylkesmannen har gitt avslag på skadefellingssøknad på jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommune med bakgrunn i at området ligger i jerveprioritert område. Avslaget kan endre seg om det oppdages flere tap. MGL v/Konrad

01/09: 4 lam bekreftet tatt av gaupe i Sør-Aurdal. funnet ved hjelp av Telespor i prosjektet, kjelde Espen Nerødegård

01/09: Det er dokumentert en sau tatt av jerv i Musvorddalen. Skadefelling blir søkt omgående. MGL v/Konrad

30/08: Skadefellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel kommuner. Det er dokumentert 2 gaupeskader i området.Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN rhe

30/08: Det er i dag dokumentert to lam drept av gaupe (båe med i prosjektet m/sendere) i området Moasætra, Kvam vestside. FM har gitt fellingstillatelse i Nord-Fron og Sel vestside fram til 06. september kl 12.00. Konrad Bryhn

28/08: Ikke sikkert anslag men jeg har hørt at 6 sau/lam er funnet drept så langt i Nordre Land. Det forventes større tap da det er antatt at det er to ulver. kjelde Mariannw Hamre

27/08: OBS! OBS!! Melding frå Nordre Land i kveld desverre: Denne sms går til vakttelefon i Innlandet, Harald Klæbo, Erik Eng, Bjørn Rustestuen, Olaf Sæthre, samt berørt saueeier. Haster mht saksbehandling.
Jeg har fått melding om SNO-bekreftet Ole Knut Steinsæther og Briskodden) ulveskade på mange sauedyr hos Anne Solveig Nordby (91168317) på Veståsen. SNO er fortsatt på stedet og undersøker skader. Kadaverekvipasjer skal gå i morgen tidlig. Det er sannsynligvis tale om stort skadeomfang.
Det søkes om skadefellingstillatelse av ulv i Nordre Land, Veståsen med umiddelbar virkning. Jeg ber om at denne søknaden behandles snarest. Ev skriftlig søknad kan ettersendes men nå haster det med å få tatt ut skadedyret før ytterligere skader skjer. Jeg følger opp med telefon til vakttelefonen hos Fylkesmannen straks denne åpner i morgen tidlig 28.8.19. Mvh Leder i Nordre Land Sau og Geit, Marianne Hamre, 911 95 845

27/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja.
Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

27/08: Fellingstillatelsen på gaupe i Nord-Fron og Sel er nå utløpt, og det vil ikke bli forlenget med bakgrunn i at det ikke er gjort nye observasjoner eller funn av kadaver, kjelde MGL

25/08: Meninger om kongeørn i Bondebladet, kjelde Bondebladet. NSG v/underteikna, har skrive svar og støtta Bjørn Tore Søftiing i dette, men svaret er ikkje teke inn i Bondebladet enda, kjelde radaktøren

25/08: Ny jervobservasjon i Solhellsområde (Lom). Fleire jerver sett i Svartlie av bl.a Odd Gunnar Bergli som var med å gjekk manngard etter ei ku i beiteområdet.  Antallet  usikkert da fleire kan ha sett, og rekna same dyra i forskjellige delar av Svartlia, kjelde Tormod Rusten

25/08: Fellingstillatelse på gaupe. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på gaupe i deler av Nordre Land, Sør-Aurdal og Etnedal kommuner. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

24/08: Denne sms går til vakttelefon i Innlandet, Harald Klæbo, Erik Eng, Bjørn Rustestuen, samt berørt saueeier. Haster mht saksbehandling.
Jeg har fått melding om SNO-bekreftet (Leif Westrum) gaupeskade på 2 lam (etter 23.08. og etter 24.08) hos Anne Solveig Nordby (91168317). Ytterligere ett lam funnet i senere i dag. Det er snakk om svært stygge bittskader hvilket tyder på at en gaupeunge er på ferde. Det søkes om skadefellingstillatelse med umiddelbar virkning. Jeg ber om at denne søknaden behandles snarest. Ev. skriftlig søknad kan ettersendes men nå haster det med å få tatt ut skadedyret før ytterligere skader skjer, kjelde Marianne Hamre via Astrid Olstad

23/08: Lam 90035 i prosjekt lammetap på Fron (Kvam Vestside) drepe av kongeørn i følge SNO, kjelde Jonny Mathisen

22/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Lesja. Fylkesmannen har i dag gitt skadefellingstillatelse på jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Synsobservasjon av jerv ved Ner Åsta i retning Skytilhaugen i dag!  Terje B. reiser ut med kadaverhund og går i området nå! Oppfordrer dyreeiere i det aktuelle området til å ta en tilsynsrunde så raskt som mulig. kjelde Ingvald via Astrid Olstad

21/08: Fellingstillatelse på gaupe. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Stange og Løten kommuner. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Alvdal vestfjell. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en jerv innenfor beiteområdene til Kvislåtjønna beitelag i Alvdal vestfjell, etter dokumentert jerveskade. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Fellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel kommuner. Fylkesmannen har i dag gitt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Nord-Fron vestside og Sel vestside, etter dokumentert gaupeskade på ett lam i Nord-Fron. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

21/08: Båe lamma, 30357 og 30358, funnet i prosjekt Fron Vest i Kvam Vestside Beitelag 20/08, dokumentert drepe av gaupe, kjelde Jonny Mathisen

20/08: 2 lam i prosjekt lammetap Fron Vest funnet drept etter alarm, kjelde Jonny Mathisen

20/08: Kronikk om tosidig målsetting frå NSG, kjelde Nationen

19/08: Ukebrev om rovviltsituasjon i Innlandet, kjelde FMIN, hkl

18/08: Skadefellingstillatelse på jerv i Sølendalen, Rendalen. Iverksettes med bakgrunn i dokumentert skade på sau. Nærmere vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN hkl

17/08: Skadefellingstillatelse bjørn i Rendalen. Sølendalen, ble den 15/8 forlenget til 20/8 kl 1200, kjelde FMIN hkl

17/08: Jerv Skjåk og fellingsområde jerv i Lom. Utvides til å gjelde Skjåk nord for Otta elv, bakgrunnen er skader påvist øst for Aursjoen, 1-2 dg gamle i går, FMIN

16/08: Iverksettelse av fellingstillatelse på jerv i Lom/Vågå. Med bakgrunn i flere jerveskader på sau nord for Finndalen i Lom siste uka, samt et stort antall savnede lam, iverksettes det skadefellingstillatelse på en jerv. Fellingsområde er Lom kommune nord for Otta elv, Vågå kommune vest for Slådalsvegen. Nærmere vilkår følger av vedtaksbrevet. FMIN hkl

16/08: Svar til NRK.HO i dag: "Hører på saken med at det ikke er drept så fåe sauer på beite de siste 20 årene som i år, og ulike fagfolk med unnatak av beitebrukere blir invitert til å si noe inkludert statsråd Elvestuen. Statsråd Elvestuen skulle etter en beitebrukers syn, og antagelig også ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, blitt spurt om årsaken til at han vil rive bruer på Dovrefjell som blir brukt til beitetilsyn, da han i neste setning forteller at beitebrukere må søke Staten om å bygge nye på samme sted, er det samfunnstenlig? En beitebruken ville ikke ha gått ut med dette om mulig tap av sauer i august, da man ut fra erfaring ikke vet den hele og fulle sannhet før sankinga er over. Det er i det vi følger med på drept mange nok og savnet mange sauer mange steder i landet. Til opplysning har nå FMIN holdt møter med kommuner i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen for å råde de til å ta i mot midler til tidlig nedsanking. Dette gjelder både i rovdyrprioriterte og beiteprioriterte områder. Hvorfor skjer dette? Jo, fordi det er faktisk noen som har tapt og stadig taper dyr nå også, mest fordi ikke forvaltninga ved Elvestuen & Co sørger for å forvalte bl.a. jerv på bestandsmålet og faktisk gaupe også her i dalen.

At Elvestuen lirer ut av seg at det finns 2 soner, der beiteprioriterte områder er den ene, så sier han ingenting om hva som skjer i beiteprioriterte soner:

  1. Det blir gitt omstillingsmidler til at beitebrukere skal slutte i bl.a. Rendalen, i beiteprioriterte sone
  2. Det blir ikke gitt skadefelling i beiteprioriterte soner på bjørn i Trøndelag
  3. Det blir gitt midler til tidlig nedsanking i beiteprioriterte soner i Oppland
  4. Det ble endra praksis i erstatningssaker i fjor slik at bl.a. beitebrukere med flere typer skadevoldere fekk avkortinger, færre dyr ble erstatta
  5. I Nordland blir de trykka på ein forvaltningsplan som gjer at det nesten ikke kan slippes beitedyr i indre deler, les store deler av fylket mer
  6. Så det som så fint kalles "å skille beitedyr og rovvilt i tid og rom" går på bekostning av beitebruken", mens rovdyra får fritt spillerom

15/08: To gauper, trolig gaupemor med unge akkurat nå observert ved ferista på Haugner (nær ved kirka , Dæhli.) På veg til Brone i Thomle-bygda,Nordre Land.Obs videre. Det søkes om kadaversøk på Nordsinni Østås begge åser og i Leppdalen på vegne av beite-lagene der, kjelde Anne Terningen

15/08: Det ble observert jerv på viltkamera ved Nåsåberget i dag tidlig. Fellingstillatelse på jerv ble gitt i går kveld på bakgrunn av skade på ett lam på Kvarvet. Dette til info, mvh Hilde H.B.

14/08: Det er gitt fellingstillatelse på jerv i Fron Østside på bakgrunn av fersk skade på lam på Kvarvet, Sør-Fron, i dag. Det er ikke mottatt nærmere info om perioden for tillatelsen enda. Mvh Hilde H.B.

14/08: Fellingstillatelse iverksatt på jerv i N-Fron. Bakgrunnen for skadefellingsvedtaket er en fersk skade på et lam undersøkt av SNO idag. Skaden var på Kvarvet, Fron østside. Nærmere vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN hkl

06/08: Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdalen gitt 05.07 forlenges til 20.08. FMIN LHNO

05/08: Hund har forårsaka skader på minimum 2 sauer i Kvam Østside Beitelag

05/08: Fleire eldre kadaver funnet på Kvam Vestside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

04/08: Vi fekk dokumentert eit lam teke av jerv vesle Kvennslådalen (Rondane) i går. Vart funne ein til like ved men den var borte da SNO v/Anders Svare kom dit så fekk ingen dokumentasjon på den, kjelde Jonny Mathisen

04/08: Jerv sett i beiteområdet til Trond Dalsegg i Lom, kjelde Trond Dalsegg

03/08: Hund har foråraka skade på sau i Kvam Østside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

02/08: Fellingstillatelse på jerv i deler av Skjåk kommune. Det er gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune, på bakgrunn av en ny skade i samme område som tidligere (v/Billingsdalen). Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår fremgår av vedtaksbrevet. FMIN BBD

01/08: Det er filma 3 jerver saman i Kvam Østside Beitelag, kjelde Jonny Mathisen

28/07: Alarmer på lam på Børkdalen i dag, 1 lam antatt drept av kongeørn, 1 lam funnet for seint til dokumentasjon da det var ute av dekning i 10 dager før det dukket opp med alarm, kjelde redaktøren via Pål Egil Rønn

28/07: I går gikk jeg på restene etter en sau/lam tatt av rovvilt i Reinheimen, rett over der Store Føysa starter. Kanskje du har kontaktinfo til den eller de som skulle hatt beskjed om dette? Har et par bilder og ca. lokasjon, dersom dette er av interesse for beitelaget, kjelde Mari Brøndbo Dahl

27/07: Lammet på Lesjaskog nevnt under vart dokumentert drepe av jerv, kjelde Erik Bakken

27/07: Lam drepe i Grøndalen, Lesjaskog. Under dokumentering nå, kjelde Erik Bakken

27/07: I forbindelse med skadefellingsforsøk på jerv på Fron østside er det gjort filmopptak av to jerver som gikk i følge. Det er mistanke om tispe med unge, men dette er ikke bekreftet av SNO. SNO sender nå filmen til Rovdata i Trondheim for endelig vurdering. Det er ikke gjort nye synsobservasjoner av jerv sist natt, og det er ikke funnet flere kadaver. Det er/blir gått med kadaversøkshunder i aktuelle områder. Det bes om at aktuelle dyreeiere har intensivt tilsyn for å avdekke nye skader raskt. Geir Johan Groven.

27/07: Den skada søya som ble hentet ned fra Tjønnmorka torsdag ble i går avlivet. SNO dokumenterte skadene til å være av en stor hund, kjelde Jonny Mathisen

26/07: Lam funnet ved Ryggehøtjønne i Lordalen, onsdag bekreftet drept av jerv i dag, kjelde Ola Hareland

25/07: Vi oppfordrer alle beitebrukere som i forhold til tilsyn mangler lam om å dokumentere dette ved å sende lister om manglande dyr/antall dyr som manglar til FM. Dette m.o.t. seinare innlevering/dokumentasjon til rovvilterstatninga. Vi ser i prosjekta våre, særleg frå prosjekt Fron Vest at både kongeørn og gaupe plukker jevnt med lam, og at det nå fleire stader i Oppland meldes om observasjon av jerv og dokumenterte tap/manglande lam i forhold til tradisjonelle jervområder, kjelde redaktøren

25/07: Det er observert jerv i Rundkollområdet ved Tjønnsetra på Kvamsfjellet. Dett er i området der det vart gjeve fellingsløyve i går, kjelde Jonny Mathisen

25/07: Felt jerv i Sålekinna i Tolga/Os-kommuner. Det er felt en hannjerv i Sålekinna beitelag sitt beiteområde. Det gjenstår ett dyr på skadefellingstillatelsen i området. FMIN SIBO

25/07: Det er ved tilsyn konstatert at det mangler minst 27 lam i Skjåkdelen av Finndalen, kjelde Paul Håvard Skotte via Jopnny Mathisen. 

24/07: Eit prosjektlam i Kvam vestside, som vart attfunne i dag, er førebels av rovdyrkontakt konstatert drepe av hund, kjelde Jonny Mathisen

24/07: Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse til en jerv med bakgrunn i at et lam i går kveld ble bekreftet drept av jerv ved Nåsåberget i Nord-Fron. Fellingstillatelsen gjelder for de delene av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron som er avgrenset av E6, Friisvegen til fylkesgrensa, deretter nasjonalparkgrensa til kommunegrense Sel. Fellingstillatelsen gjelder fram til 30. juli kl 12.00. Mvh Anne, MGL

23/07: Rovviltkontakt har undersøkt dødt lam i Kvam vestside i dag, der det foreløbig er antatt skada av gaupe i halsregion, som har medført dødsfallet, kjelde Jonny Mathisen

23/07: Det vart funne eit daudt lam oppved Nåsåberge i Nord-Fron idag, SNO ha vorre innover nå å dokumentert de til antatt jerv. Nåsåberget er opp mot Sødorp/Gravdalen fra Bergemillom, kjelde Jonny Mathsien

23/07: Det har vore laus hund i Toten 3, og det undersøkes om skadeomfanget og årsak, kjelde Wenche Rustad Wangen via Jonny Mathisen

23/07: Fellingtillatelse på jerv i deler av Skjåk kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk kommune på bakgrunn av dokumenterte skader på sau ved Heggebottflyi. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN SIBO

23/07: Forlenget fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal. Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord-Østerdal gitt 5.7 forlenges til 6.8. FMIN SIBO

20/07: Med bakgrunn i antatt sikker observasjon av ulv i Sør-Aurdal i går er det iverksatt fellingstillatelse på en ulv. Fellingsområdet er deler av kommunene Sør-Aurdal,Etnedal og Nordre Land. Mvh Anne, MGL

20/07: Det skal ha blitt observert gaupe ved Søljerusten i Nord-Fron i går kveld. Mvh Anne, MGL

19/07: Antatt ulv på bilde fra viltkamera ved Drengsprengen, Sør-Aurdal kommune. SNO har i ettermiddag meldt om antatt sikker observasjon av ulv på viltkamera ved Drengsprengen i Sør-Aurdal kommune. FMIN RHE

19/07: Gaupeobservasjon på Høgsetra(Kvikne) i går, kjelde Ola M Sylte

18/07: Feilen på appen til Telespor ser nå ut til å vera retta. Det har dei seinare dagane ikkje vore mogleg å sett noko på appen, men det har virka på datamaskin, kjelde redaktøren

17/07: I kveld kl. 21.58 så jeg en jerv krysse vegen foran bilen min 2 km fra det jeg bor på Brandbu. Avstand til dyret var 50-60m. Jeg er 99% sikker på at det var jerv, men da jeg var alene om å se den, så kan det gå som da jeg så ulv i desember 2018 - den observasjonen ble ikke lagt ut på Rovbase, kjelde Per Fossheim

17/07: Det er i formiddag felt en bjørn på skadefelling i Stor-Elvdal kommune, og skadefellingsforsøket er dermed avsluttet.
Mvh Anne, MGL

17/07: Felt bjørn i Stor-Elvdal. Det er i formiddag felt en bjørn på skadefelling i Stor-Elvdal kommune, og skadefellingsforsøket er avsluttet. Tidligere i dag ble det varslet om forlengelse av virketiden for fellingstillatelsen i dette området, denne blir dermed ikke iverksatt. FMIN RHE

17/07: Forlenget virketid - fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner. Fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner gitt den 10.7. forlenges til 22.7. FMIN RHE

16/07: Lam funnet ved Svartsetra i Øyer 15.07. Forholdvis ferskt, hode manglet. Merker etter bitt nakke /hals
SNO: Usikker/ukjent skadeårsak, kjelde Astrid Olstad

15/07: Et lam i dag funnet dokumentert drept av kongeørn i Ønnåsen, Nordre Lia i Sør-Fron, kjelde Anne Kate Isumhaugen

12/07: Fellingstillatelse på gaupe i vestre deler av Nord-Fron og Sel. Etter funn av flere lam tatt av gaupe ved Kvam vestside har Fylkesmannen gitt fellingstillatelse på gaupe i Nord-Fron vestside, nord for Vinstradalen og Sel vestside, sør for Ottadalen.

11/07: Det er observert 3 jerver i Skardalen / Vindsjo ved Solhell, Lom. Fyrste observasjon 3 dager sida. I dag såg ein turgåar 1 jerv med  "noe kvitt i kjeften." Har nå vore SNO folk oppi der, ( Kjell Gaukstad Marstein ) og han observerte minst 2, kanskje 3 jerv. Han fann også eit gamlare kadaver, som han meinte var drepe av jerv. Minst 5 forskjellige har sett rovdyra i dag, ein på kun 20 m hold.
Det vil bli sendt søknad om fellingstilatels. Guttorm Myren, skal så fort han har anledning gå over område med kadaverhund, kjelde Tormod Rusten, Lom

11/07: SNO har i ettermiddag vurdert 7 daude/skada lam i Kvam Vestside beitelag i Nord-Fron. Tapsårsak er dokumentert som gaupe, det er søkt om skadefelling, kjelde Eldri Siem.

09/07: 2 personer på tur såg 3 jerver i gårkveld i Fossbrekk (Soleggenområdet) i Lom, kjelde Trond Dalsegg

08/07: SNO har dokumentert søye tatt av bjørn i Samdalen innanfor Brekkom fellesdrift. Skaden er oppgjeve til å vere minst 3-4 dagar gamal. Ein ber beitelaga om å vere merksame på ev. nye skadar. Rovviltvakta for Midtdalen v/ Eldri Siem

07/07: Iverksatt fellingstillatelse på gaupe. Det er iverksatt fellingstillatelse på en gaupe i deler av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner på bakgrunn av fersk skade i Sør-Fron (østside). Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaksbrevet, FMIN, BBD

07/07: SNO har i dag dokumentert et lam tatt av gaupe på Kampen i Sør-Fron. Det er søkt og innvilget skadefellingstillatelse på ei  gaupe. Jaktlag er informert og skadefellinga vil bli iverksatt i kveld. Tillatelsen gjelder fram til fredag 12/06, kl. 12.00, kjelde MGL v/Konrad

05/07: Iverksatt fellingstillatelse på en ulv. FM Oslo og Viken har i dag iverksattfellingstillatelse på en ulv etter dok. skade i Nannestad (Maura). Deler av Lunner og Gran inngår i fellingsområde.  Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaksbrevet, FMIN, BBD

05/07: Status bestandsregistrering av jerv i Oppland - region 3: Påvist yngling 2019: Åsdalen/Øyer (hiuttak), Lundadalen/Skjåk, Visdalen/Lom, Finndalen/Kjølen/Lom, Einbuggdalen/Dovre, Skamsdalen/Lesja og Lordalen/Lesja, kjelde FMIN, HKL. Dette vil seia at vi har MINST 7 ynglingar, som er langt over bestandsmålet nok ein gong.

03/07: Sikker observasjon av gaupe ved Bakko besøksgard i dag tidlig kl. 04.00, kjelde Jon Olav

03/07: Ingen av nye funn av kadaver på Kvarvet etter dagens runde med kadaverhund, det vil gjøres et nytt forsøk med postering i kveld/natt.kjelde MGL

02/07: Ukebrev rovvilt, FMIN

02/07: SNO har i dag dokumentert ett lam tatt av jerv nord for dyrkingsfeltene på Kvarvet i Sør-Fron, FM har gitt skadefellingstillatelse på en jerv som gjelder til og med mandag. Tillatelsen er avgrenset av Friisvegen i øst, nasjonalparkgrense i nord, vodere mot grense til Sel i vest og i sør mot E6, kjelde MGL

02/07: Iverksettelse av fellingstillatelse av 1 ulv i Sør-Aurdal etter observasjon av ulv ved Drengsprengen i Sør-Aurdal den 30/06. Fellingsområdet er Sør-Aurdal, Etnedal og deler av Norrde Land kommuner avgrenset  av E 16 og Riksveg 33, kjelde FMIN

01/07: Vi har en ubekrefta synsobservasjon av 2 jerver ved Frylibekken på Kvamsfjellet i dag. Ingen meldte skader på sau pr, nå, kjelde MGL

01/07: Siste året er det undersøkt 202 døde rovdyr, kjelde Rovdata

30/06: Det er gjort ein synsobservasjon som sansynlegvis er jerv ved Bjørgen i Garmo natt til idag. SNO er varsla, kjelde Arne Bjørgen

30/06: Dokumentert spor av ulv ved Drengsprengen, Sør-Aurdal kommune. SNO har i dag dokumentert spor og ekskrement antatt sikkert av ulv ved Drengsprengen i Sør-Aurdal kommune. Sporene er antatt å være 1-2 døgn gamle. FMIN SIBO

29/06: Fellingstillatelse på bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner etter dokumentert skade på sau ved Gålå i Stor-Elvdal. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN SIBO

29/06: Det er dokumentert at ei søye er tatt av Bjørn ved  Gåla, Stor-Elvdal. ca 5 km fra grensa til Øyer. Fikk denne mld nå av sauebasen, 19.53, kjelde Astrid Olstad

29/06: Beitebruker hadde observert søye med 1 skada lam og eit sakna lam torsdag i same området som meldinga under, men ikkje informert for i kveld, kjelde Jonny Mathisen

29/06: SNO vil vurdere om bildet av jerven i dag er godt nok til å si det er en unge. Personlig vil eg tro at 2 så 'tamme" jerver tyder på at det var 2 unger, kjelde Jonny Mathisen

29/06: Til info:Vi har en ubekrefta synsobservasjon av 2 jerver ved Frylibekken på Kvamsfjellet i dag. Ingen meldte skader på sau per nå. MGL v Hilde H.B. Det er teke minst 2 bileter med jerv på båe bildene, kjelde Jonny Mathisen

26/06: Mistenkelig funn av død søye som var blitt spist av i Snertingdal, det er ikke klarlagt dødsårsak, kjelde Gunhild Landgraf/Jonny Mathisen. SNO vil se nærmere på saken

26/06: Eit av lamma vart dokumentert til freda rovvilt i går, og SNO hella til kongeørn

25/06: Enda eit lam vart funne drept i same området som i går, SNO er på tur i dag og skal sjekke desse 2, kjelde Odd Arne Myromslien

24/06: Nytt lam funne drept av kongeørn i same beitelaget åt same beitebrukar i dag av kadaverhundekvipasje, dette er fortvila, kjelde Odd Arne Myromslien

23/06: Usikker ulv krysset fylkesvei 33, 2 km vest for Flaggfjell på vei opp på Leirskogen kl. 11.45 i dag. SNO og sauefolket er varsla, kjelde Arnfinn Beito

23/06: Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling av kongeørn. Det vises til at man må ha 15 dokumenterte skader av kongeørn for å få felling. Geir Johan Groven.

23/06: SNO har i gårkveld dokumentert to lam drept av kongeørn ved Kuliseter i Sel, i tillegg et dødt lam som var for mye spist på til å kunne dokumenteres. Lammene var tilhørende Magnar Skurengslien (Sel). Sel og Nord-Fron har søkt i fellesskap om skadefelling. Geir Johan Groven.

22/06: 2 lam dokumentert kongeørndrept og 1 var det spist for mye av til å kunne dokumentere, men det var også på same sted, kjelde Odd Arne Myromslien

22/06: 3 lam funnet døde i Kulia i Kvam vestside i Nord-Fron, mistanke om ørn. SNO på tur, kjelde Jonny Mathisen

22/06: Et lam avlivet på Kvamsfjellet i går kveld etter skade av løshund. Hundeeier meldte seg og ordnet opp. Det må betegnes som et uhell, kjelde Jonny Mathisen

21/06: Gaupe på viltkamera i Vest-Torpa i dag kl. 14.30, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

21/06: Felt ulv - Åmot. Det ble i går kveld felt en ulv på skadefellingstillatelse i Åstdalen, Åmot kommune ca 2145. Det var en tispe. FMIN hkl

20/06: Felt ulv - Tynset. Det er idag 20. juni ca kl 1530 felt en ulv på skadefellingstillatelse i Tynset kommune. Det var en hann. FMIN hkl

20/06: Referat frå rovviltsnemndsmøte 14/06 2019: 

Oppland Sau og Geit møtte med undertegnede på møte der særlig jervekvote, SMS varsling, forvaltningsplanen og høringen om nye regioner for nemndene skulle opp.

Kvoten på jerv ble etter forslag fra Klæbo 10 dyr, der 4 i sonen og 4 utenfor sonen + 2 tilleggsdyr. Hodyrkvote på 4, og uansett hva vi mener om soner risikerer vi at jakten i beiteprioritert sone blir stoppet av en hodyrkvote, dette må være feil.

Forvaltningsplanen, der ble det lagt fram et arbeid som fylkesmannen har startet og ingen i nemnda hadde sett på det, her er det høring utpå høsten.

SMS varsling ligger fast med evaluering til vinteren, her har vi en midlertidig løsning gjennom Oppland Sau og Geit.

Regionene for nemndene ser ut som der er to alternativ, begge innebærer store regioner med Innlandet og Viken samlet.

Det ble i åpen post påpekt fra faglaga og Oppland Sau og Geit viktigheten av SMS varsling, ikke for store regioner og stor nok kvote på jerv, kjelde Jonny Mathisen

19/06: Det er i kveld gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot, Hamar, Ringsaker, Løten og Stor-Elvdal kommuner. Ulven ble observert ved RV3, 1 mil sør for Rena. Geir Johan Groven.

19/06: Vedr fellingstillatelse gitt på ulv i Åmot kommune m fl. Deler av Løten kommune inngår også i fellingsområdet. FMIN hkl

19/06: Iverksettelse/forlengelse skadefelling ulv Nord-Østerdal. Det ble i går kveld iverksatt på nytt skadefellingstillatelse på en ulv i Nord-Østerdal, bakgrunnen var en synsobs av ulv vest for Åkrestrømmen i 19 tiden den 18. juni, bekreftet av statens naturoppsyn, FMIN

18/06: Lam funnet drept i Øyer, lammeprosjektet, kjelde redaktøren

16/06: SNO har sett på lammet iunder og det blir registrert som antatt drept av ørn, kjelde Lars Rudi

16/06: Lam funnet i dag av Ola Rudi, ørn satt og spiste på lammet. Fant kadaver langs råket som går fra Ramshytta mot Svabubekken, Venabygdsfjellet, kjelde Lars Rudi

12/06: Skade på rein av kongeørn 30/05 2019: Reinsgjeterane hadde sett at ei kongeørn  drepte ein rein– likevel berre «antatt sikker" Hallgeir Opedal fra Fram Reinlag informerte meg og dette skjedde innenfor Haldorbu Fellesdrift sitt område, kjelde Gunhild Rogne, dokumentasjon i denne linken.

Hallgeir Opedal fra Fram Reinlag informerte meg. Skjedde innenfor Haldorbu Fellesdrift sitt område.

12/06: Vi har fått påvist (SNO) nye angrep ved kadaverhundsøk. Det er sannsynlig at det er mer enn ett kongeørnpar i dalen hvor Dokka renner ut fra Dokkfløydemningen og nordover, kjelde Marianne Hamre via SNO

11/06: Det ble i dag funnet et lam som av SNO er bekreftet tatt av kongeørn. Lammet ble funnet på et plantefelt ved Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land. Lammet tilhørte meg. Godt å finne noe som var ferskt nok. Hundeekvipasje fant to til i går som var umulig å få bekreftet i samme område, kjelde Hans Erling Ringvold

10/06: Så i går igjen kongeørn sveve rundt over Saltstut i Saltstutlia i Nordre Land, kjelde Hans Erling Ringvold

08/06: "Da jeg slapp sau i dag ved Saltstut i Saltstutlia så jeg to kongeørner svevende over feltet ovenfor veien. Synes det er ekstra viktig siden det i år er konstatert skade fra kongeørn bare rett over elva litt lengre ned i dalen. Ikke støtt vi greier å finne noe desverre, selv om vi VET det skjer. Tok både video og bilder, ser godt at det er kongeørn på bildene mener jeg selv!! Men for meg er ikke dette noe nytt da vi ser det hvert år, det er jo ett par som bor og hekker i Torpevassfjellet deriblandt. Er vel en grunn til at jeg er en av de i kommunen som mister utrolig mye lam hvert år", kjelde Hans Erling Ringvold, Nordre Land

05/06: Ukesbrev 27/-5-2/6, kjelde FMIN

05/06: Fellingstillatelse på ulv iverksatt i Rendalen kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Rendalen, Engerdal, Tynset og Tolga kommuner på bakgrunn av dokumentert fersk møkk etter ulv i Rendalen. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet, kjelde FMIN

05/06: Lam tatt av Kongeørn i Torpa i går. SNO har vært der, angrepet ble sett av turister, kjelde Astrid Olstad fra Bjørn Rustestuen

03/06: Ulvobservasjon av 2 saueiere nå i kveld, Lundeskogen på Biri, på grensa mot Øvre Snertingdal. Flere av oss har sau i det omtådet, kjelde Gunhild Landgraf

03/06: Jeg og Oddvar observerte Kongeørn ved Haslisetra i kveld kl 20.05. Den satt i et tørt tre på et hogsfelt og skuet på søyer og lam. Første gang vi har observert denne mektige fuglen inni åsen her, kjlede Gunhild Landgraf

02/06: SNO har nå i kveld dokumentert bjørnespor på Fron Østside, antatt fra sist natt. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling. Geir Johan Groven.

01/06: Fellingstillatelse på bjørn i Ringsaker og Hamar. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Ringsaker og Hamar kommuner etter dokumenterte skader på sau ved Blæka i Ringsaker. FMIN TOL

30/05: Lam funnet med strupebitt på Totenåsen i kveld, kjelde Wenche Rustad Wangen

30/05: Ulven herjer att sør i fylket og nord i Akershus, kjelde Eidsvoll Blad

29/05: 2 dyr tatt/skadd av ulv i dag, i grensetraktene Lunner/Nannestad, kjelde Sondre Imsgard

28/05: Nok eit lam er funne drept i Kvam, blod og hol i skallen, kjelde Odd Arne Myromslien

28/05: Utvidet fellingstillatelse på ulv i Tynset. Fylkesmannen i Innlandet har utvidet fellingstillatelsen på ulv i Tynset kommune frem til fredag den 31. mai kl. 12:00. FMIN tol

28/05: Fylkesmannen har gitt avslag på ny søknad om skadefelling av kongeørn i Kvam. Det ble i natt på nytt observert bjørn på viltkamera i Fåvang, det arbeides fra flere hold mot Miljødirektoratet i forhold til skadefelling. Det var en ubekrefta synsobservasjon av ulv i Skåbu i går kveld. Det ble sporet med hund i natt, usikker konklusjon. Geir Johan Groven.

28/05: Ulv sett da den kryssa Kamfossvegen ved Kantrud i Skåbu i går kveld, kjelde Kjell Slåen via Ole Petter Berget

27/05: Fellingstillatelse på gaupe i Alvdal kommune. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på en gaupe i Alvdal kommune øst for Glomma etter to dokumenterte skader på innmarksbeite, kjelde FMIN

27/05: Utvidet fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Innlandet har utvidet fellingstillatelsen på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum og Eidsvoll kommuner frem til fredag den 31. mai kl. 12:00, kjelde FMIN

26/05: Og nå er også lammet som vart funne dødt på innmark ved Gardvegen på østsida i Kvam dokumentert som ørnedrept, kjelde Jonny Mathisen

26/05: Til informasjon: Det er dokumentert nok et lam drept av kongeørn på innmark i Kvam, hos samme dyreeier som tidligere. Det blir på nytt søkt om skadefelling i morgen. Fylkesmannen har gitt skadefelling på en ulv i Romeriksåsområdet, inkludert deler av Gran og Lunner kommuner. Det er ikke mottatt nye meldinger i dag om bjørnen i Fåvang/Øyer. Geir Johan Groven.

26/05: Nok eit lam teke av ørn på vestsida i Kvam, denne gongen vart det dokumentert. Ørna er voldsom til å både jage og forstyrra sauen i området, kjelde Odd Arne Myromslien

26/05: Fellingstillatelse på ulv. Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 26. mai iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv ved Romeriksåsen, deler av Gran og Lunner kommuner er omfattet i fellingsområdet. Nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN sibo

24/05: Det ble den 21.05.2019 kl 02.07, samt kl 07.00 registrert en bjørn på viltkamera på Nord-Tretten i Øyer kommune. Med bakgrunn i denne observasjonen ble det søkt om tillatelse til betinget skadefelling. Søknaden ble avslått med følgende begrunnelse fra Miljødirektoratet: Miljødirektoratet avslår søknaden etter en vurdering av situasjonen. Det er ikke påvist tap av sau til bjørn i området, og vi mener det fremdeles er en reell mulighet for at bjørnen vil trekke seg østover og ut av området før store mengder sau slippes i utmarka. Historikken viser at det ofte er tilfelle på denne siden av Gudbrandsdalen. Kun et fåtall bjørneskader på sau ble påvist i Øyer kommune i 2018. Den 23.05.2019 ble det på nytt søkt om tillatelse til betinget skadefelling av bjørn fra Ringebu kommune. Dette med bakgrunn i at bjørnen på nytt ble registrert på et viltkamera i baklia i Fåvang. I avslagene har Miljødirektoratet vist til at bjørnen kan trekke østover og ut av området. Om kvelden den 23.05 er bjørnen observert på Goppollvegen idet den er i ferd med å ta en elg. Det er derfor lite som tyder på at bjørnen er på tur ut av området. Det er videre ytterst sjelden at bjørn som er jaget vekk fra reproduksjonsområdene vender tilbake og greier og etablere seg der. Bjørner som er jaget vekk fra sine reproduksjonsområder har derfor ingen funksjonell verdi i forhold til vedtatte bestandsmål eller reell betydning i forhold til den genetiske variasjonen i bjørnebestanden. Både i Øyer og Ringebu er det pr dd sluppet sau og lam på innmarksbeite og det vil i disse dager bli sluppet på utmarksbeite. Bjørnen som er registrert på viltkamera i Øyer og Ringebu er registrert i områder ikke langt fra gårder hvor det er sluppet sau på innmarksbeite og hvor det vil bli sluppet sau i utmarka. Bjørn som oppholder seg i dette området utgjør et stort og akutt skadepotensiale og det kreves med dette som bakgrunn at det gis tillatelse til betinget skadefelling. Tall fra beitebruksplanene i Øyer og Ringebu viser at det slippes hhv ca 8000 og 15000 sauer og lam i disse beiteområdene hvert år. Mattilsynet har oppfordret brukere om å ikke slippe sau på utmarksbeite i det aktuelle området. Av dette følger at det må foreligge en akutt fare for skade om dyr slippes på utmarksbeite. Øyer og Ringebu er iht forvaltningsplanen for rovvilt – region 3, Oppland, beiteprioritert. At det i et slikt tilfelle ikke blir gitt tillatelse til skadefelling er ikke i samsvar med Rovviltforliket på Stortinget. På vegne av Øyer og Ringebu kommune søkes det med dette om betinget skadefelling på bjørnen observert i Øyer og Ringebu i perioden 21. – 23. mai, kjelde Sigbjørn Strand via Geir Johan Groven

24/05: Da er det fullt i gang att med en bjørnesak, får ikkje felling i beiteprioriterte områder, skal slippe sauen nå og Mattilsynet oppfordrer til å avvente... Skal beitebrukere og beitedyr alltid vera den tapande part?? redaktøren

24/05: En elg ble observert tatt av bjørn i området Åmot krysset ved Goppollvegen  i går kveld. Mattilgangen tyder på at den ikke vil trekke ut av området med det første. Mattilsynet oppfordrer til å avvente med å slippe ut dyr på utmarksbeite grunnet skadepotensialet. Med vennlig hilsen MGL.

23/05: Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om skadefelling av en bjørn i Fåvang/Ringebu. Geir Johan Groven.

23/05: Det ble observert en bjørn på viltkamera ved Geitryggen i Baklia på Fåvang i natt, kurs mot Brekkom. Det bes om at dyreeiere holder god oppsikt med sau på innmark. Det blir søkt om skadefelling. Geir Johan Groven.

22/05: Fellingstillatelse på ulv iverksatt i Tynset. Det er den 22. mai iverksatt en skadefellingstillatelse på en ulv i Tynset kommune, Hedmark. Vilkår for tillatelsen framgår av vedtaksbrevet. FMIN rhe

22/05: Til informasjon: Vakttelefonen for Midt-Gudbrandsdalen (94878944) vil være operativ fom. mandag 27. mai. SNO har dokumentert et lam drept av kongeørn på innmark hos Odd Arne Myromslien i Kvam, i tillegg er et lam antatt drept av kongeørn, og et lam har ukjent dødsårsak. Fylkesmannen har gitt avslag på søknad om skadefelling av en kongeørn. Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om skadefelling av en bjørn (som et skadeforebyggende tiltak) på Øyer østside (Nord-Tretten). Geir Johan Groven.

22/05: Ulvespor sett på Jotunheimvegen ved Sandvasslia vest for Buhøa mandag 20/05 kl. 20.30. Det var ikkje brøtt der enda og kun ein ATV hadde kjørt der frå før, kjelde Hans P Solberg

21/05: 2 lam til er teke av kongeørn i Kvam, båe var drepe men sjølvsagt såpass ete på at det eine fekk "antatt" kongeørn og det andre "usikker", kjelde Odd Arne Myromslien

21/05: Angåande bjørnen som var sett på viltkamera, så var visstnok dette i Glømmedalen på Tretten, kjelde Steinar Volden

21/05: Bjørnen vart også sett av ein person på vegen mot Glømmesetra, kjelde GD

21/05: GD har denne artikkelen om bjørnen på viltkamera

21/05: Til info: Det vart observert ein bjørn på viltkamera på Nord-Tretten i natt, kjelde Geir Johan Groven, MGL

20/05: Men til posten under, så er FMIN forplikta til å melda frå om ulv, og da kom denne meldinga nå: Fellingstillatelse på ulv gitt i Stange. Det er iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv i Stange kommune i Hedmark, nærmere områdeavgrensing og øvrige vilkår framgår av vedtaksbrevet. FMIN hkl

20/05: Oppland Sau og Geit og eg som redaktør er SVÆRT SKUFFA og FORUNDRA over at FMIN ikkje i det heile teke følgjer opp den gode komunikasjonen vi som beitenæring hadde med FMOP i samband med rovviltmeldingar og rovviltinfo. Vi veit ikkje kven ein skal skulda på, men regjeringa med fylkesreformen og ditto oppfølging frå FMIN sjølv er vel dei sterkaste grunnane til dette. I dag vart ordet populisme, som i nyheter og frå styresmaktenes side vert brukt som negativt lada, forklart i Nationen. Definisjonen er "politisk synspunkt som forsvarer distriktsinteresser og desentralisert beslutningsprosess som antas å oppfylle individets behov best, og som tar avstand fra tiltakende sentralisering av økonomi og styring." Som redaktør av denne sida fekk eg ei påminning om at eg sjølv er populist og er svært stolt av det. Når ikkje eingong eit større FM-embede i det største beitefylket i Norge vil gje ei lita handsrekning til beitenæringa i form av ei tekstmelding kan ein lura på kva som svingar seg i gangane der, og ikkje minst kan ein lura på korleis ein vert handtert i andre alvorlegare høver rundt rovvilt. Vi har alt hørt rykter om at det same embede ikkje lenger kan kontaktas til same tider i krisesituasjonar med rovvilt som før. Vi råder alle til å stå opp mot dette for å ta vare på busetjinga i Innlandet. GD har ein artikkel om dette her

20/05: Nordre Land Sau og Geit har i dag purret på svar på søknaden om skadefelling av jerv, kjelde Marianne Hamre

19/05: I følgje post på Facebook vart det sett ein ulv på tur ned frå Mysusæter langs Rondanevegen, som kryssa vegen. SNO var seinare på staden, men kunne ikkje dokumentera noko, kjelde via Ann Ginzkey

18/05: Søya med lammetap i besetningen med ørnetap vart funne med jurbetennelse i dag og blir avliva, kjelde OAM

16/05: 2 nye lam er antageleg teke av kongeørn hos Odd Arne Myromslien, men lite å dokumentere så årsaken vart sett til usikker av SNO, kjelde Odd Arne Myromslien

16/05: SNO bekrefta i dag at lammet som hadde store skader i skallen og vart avliva i dag var dokumentert teke i går av kongeørn i Moagrenda i Kvam i Nord-Fron. Eigar fortel at lammet var eit av dei største lamma og på ein eller anna måte hadde kome seg frå ørna, men etter dyrlegebesøk vart det bestemt at avliving var det einaste rette, kjelde Odd Arne Myromslien

16/05: Status for bestanden av dei 4 store, kjelde Rovdata

16/05: Nordre Land søkte om fellingsøyve på jerv i dag, kjelde Marianne Hamre

15/05: Det er spora jerv i Synnfjellet og det er søkt om skadefelling, kjelde Marianne Hamre, Nordre Land Sau og Geit

15/05: Ulvetelleren kjelde Rovdata

15/05: Færre, men nok av ulv i Norge, kjelde Rovdata

10/05: Vakt-tlf-rovvilt FMIN

02/05: Brev til LMD er sendt frå Naturbruksalliansen angående skadene ulven påfører distrikta, kjelde redaktøren

30/04: Ferske spor etter ulv er på ny observert i Nordre Land og ny konta er tele med Miljødirektoratet, kjelde Marianne Hamre

30/04: Miljødirektoraret ved Braa vil ikkje gje fellingsløyve da han vil ha ferske spor, kjelde Marianne Hamre. Braa skriv dette: "Observasjonene tyder på at ulven er i godt driv, og det er ikke påvist nye sporfunn som er egnet som utgangspunkt for å kunne iverksette en ev skadefellingsaksjon nå. Statens Naturoppsyn har fått oppdrag om å følge opp dette spesielt i samarbeid med bl.a. lokale lisensjegere i området, for å få så god oversikt over situasjonen som mulig. Dersom tilgjengelig informasjon på et senere tidspunkt tilsier at det er en rimelig mulighet for å lokalisere ulven og å gjennomføre en vellykket felling, vil vi vurdere å iverksette skadefelling. I så fall vil det kunne iverksettes på kort varsel."

29/04: Nordre Sau og Geit søkjer i dag om skadefelling, da Nordre Land kommune ikke ville søke, kjelde Mariann Hamre

29/04: FM Innlandet sendte denne meldinga til bl.a. nsg.no i går: «Til orientering. Ulv sett i Auggedalen i går. Odd Steinar har spora i dag og er rimeleg sikker på ulv. Jegere har funne spor framover til grensa til Skartlia i Nordre Land»

28/04: Ulv sett og dokumentert av SNO på veg frå Gausdal til Nord-Land: "Ulv er sett og bekreftet sporet i Gausdal og Værskei i retning Torpa. SNO er på saken" kjelde Nordre Land Sau og Geit v/Marianne Hamre.

22/04: Egen side om ulv i Hedmark og Oppland på NRK-HO

21/04: Dette skriv leder i rovviltnemnda i region 4 frå sin eige kommunes ståstad: "Vil vedta jaktforbud på freda rovdyr i kommunens skoger", kjelde Akershus Amtstidende

21/04: Adresseavisa har denne artikkelen om bjørne fellinga under

21/04: Bjørn skotte i Meråker, dette er svært positive nyheter for dette området, kjelde VG

17/04: Ber folk samle inn jervmøkk, kjelde Rovdata

09/04: Årets første rovdyrmelding kommer her: SNO har i dag med bistand fra fjellstyret hatt hi-uttak av jerv i området Åstdalen, Øyerfjellet Ei ho tispe og to kvalper ble avlivet, kjelde Astrid Olstad

09/04: God genflyt i jervebestanden i Skandinavia, kjelde Rovdata. Dette viser at den såkalla "Sør-Norske jervebestanden" vi hører om ikkje er eit begrep vi treng å tenkja på forvaltningsmessig, red. anm.

07/04: Siste rovdyrsakene i media, kjelde Rovdata retvier

04/04: Årets "jerveteller er nå lagt ut av Rovdata, sjå under denne linken

03/04: Oppgang i bjørnebestanden i Norge, kjelde Rovdata - 7,7 ynglinger i 2018 - 138 individ

25/03: Eit rådyr drepe og eit skada av gaupe i Hasligrenda i Nordre Land, kjelde Gunhild Landgraf

21/03: Ulv skotte i Stor-Elvdal, kjelde NRK-HO

21/03: "Krypskyttarar av ulv" skal tas, kjelde TV2

20/03: Vi gratulerer Meråker kommune og ordfører Kari Anita Furunes med prisen Årets beitekommune! Meråker kommune har støtta tett opp om beitebrukere med store tap i kommunen. Furunes har vært en tydelig stemme for breie allianser for å kunne vinne fram for lokale rettigheter. Kjelde Norges Bonde og Småbrukarlag

20/03: WWF har mykje å svara for...., kjelde Bistandsaktuelt .

Om WWF Norge er jo Solhjell kjent for å hevde at rovviltnemdene ikke er demokratiske. Hvordan er der "Det Solhjellske Demokrati" på hjemmebane i WWF? Her er et lite utdrag av «hvordan det blomstrende demokratiet» fungerer i den privatfinansierte stiftelsen WWF. I tillegg mottar de store mengder offentlige donerte skattekroner (ca 19 mill) over UDs budsjett under navnet fellespotten EØS midler, som etter en lang runde kommer de inn i WWF prosjektene. Eks. LIFE som er EUs rewildingsprosjket hvor WWF styrer 13 av 16 delprosjket.  LIFE er nevnt i regjeringserklæringen som de skriver at «de skal vurdere om Norge skal slutte seg til i perioden. Når ein ser på vedtektene til organisasjonen  så er det vel ikkje vente...

20/03: Ulv skutt idag v Opphus /Stor-Elvdal , ung tispe.

19/03: "Giftbladerne" må straffast enda hardare, kjelde Dagsavisen v/bla.a. Ola Elvestuen

01/03: Naturbruksalliansen sendte klage inn til Krinkastingsrådet etter NRK sin dekning av demonstrasjonen 8/1, kjelde Arbeidets Rett

13/02: Vi i Telespor vil benytte denne muligheten til å fortelle litt om hvordan 2019-sesongen og fremtiden for Radiobjella kommer til å se ut. Dette nyhetsbrevet kommer til å ha mer informasjon om hva som skjer med 2G/3G-nettet og nye teknologier på markedet.
Det har i det siste spredt rykter om at enhetene våre vil slutte å fungere med stengingen av 3G-nettet som er planlagt for 2020. Dette stemmer ikke. Ingen av våre enheter benytter seg av modem som kjører på dette nettet. Radiobjella benytter seg i dag av 2G-nettet for å sende inn data. Telia har uttalt at 2G-nettet kommer til å bestå sammen med 4G-nettet for fremtiden. Telenor har kommunisert at de kommer til å slutte med vedlikehold og utbygging av dette nettet fra 2025 og fremover. De enhetene som dere allerede har og som fortsatt selges vil derfor fremdeles ha god levetid for fremtiden. Selv om 2G-nettet ikke stenger ned med det første, er det nye teknologier som er på vei inn i markedet for å erstatte dette på sikt. Vi i Telespor har de siste årene jobbet for å finne ut hvilken teknologi som passer oss best, og kommer til å kjøre et større testprosjekt i løpet av sesongen 2019. Det har fremdeles vært mye usikkerhet knyttet til komponenter og leverandører, noe som har gjort at vi enda ikke har vært trygge på å kjøre masseproduksjon av disse nye teknologiene. Vi forventer å kjøre ut fjerde generasjon av Radiobjella i løpet av sesongen 2020.
Enhetene du har og de du eventuelt bestiller i år vil altså fortsette å fungere fremover. Vi vil fortsette å gjøre forbedringer på brukerportal og enhetene. Årets modell av Radiobjella har gått gjennom flere feilrettinger for å forbedre batterilevetid og stabilitet. Denne forbedrede programvaren vil også bli kjørt ut på eksisterende enheter.
Vi vil gjerne benytte dette nyhetsbrevet til å be dere sjekke ut Facebook-siden vår. Her kommer vi til å være mer aktiv fremover og komme med nyheter og konkurranser som vil bli svært attraktive.

12/03: Ulv skotte i Rendalen, kjelde NRK-HO

01/02: Gaupe, antageleg en fjorungepå 14-15 kg felt i Fåvang, kjelde jeger og GD

28/01: Beitebruksseminaret 2018 fant eg att på nettsida til FMOP

18/01: Regionmøter i regi av rovviltnemnda, kjelde FMOP. Påmelding og agenda her

15/01: Riksrevisjonen inn for å sjekke om rovviltforliket vert fulgt, kjelde Per Fossheim. Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring, svaret offentliggøres 18/6 2019 kl. 13.00. Eller står dette i Dagbladet i dag, som er viktig å lesa, kjelde Anne Delphin

10/01: 1 jervetispe teke i bås på Lesjaverk, Lesja, torsdag, kjelde Ola Hareland

09/01: Brevet som ble levert Stortinget i aksjonen i går, kjelde Naturbruksalliansen/NSG

04/01: Å vera beitebruker med rovvilt, kjelde Bondelaget

04/01: Naturvernforbundet legge fram "fakta" om ulven