2020

17/11: Store tap til jerv i Skjåk og på Lesja, Nationen

17/11: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 23.11. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

09/11: Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 16.11. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

25/10: Tillatelse til skadefellingsforsøk ulv. Etter dokumenterte ulvespor i Elgå reinbeitedistrikt har Fylkesmannen gitt tillatelse til skadefelling av ulv i området. Nærmere avgrensing av fellingsområde og vilkår framgår av fellingstillatelsen, FMIN

12/10: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 19.10. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

05/10: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Engerdal kommune er forlenget fram til 12.10. Nærmere vilkår framgår av vedtaket, FMIN

24/09: Lam tatt av jerv  i bekkefaret Kvitingje i Solhell i Lom 21.09. Bekrefta sikker jerv av SNO 22.09, Tormod Rusten

24/09: Det er i dag felt en hannjerv i Engerdal kommune. Gjenværende kvote i region 5/Hedmark er 21 dyr/18 hunndyr.
Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad
Astrid

10/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter antatt dokumenterte ferske ulvespor i Elgåa reinbeitedistrikt, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

08/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Alvdal kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Alvdal, Stor-Elvdal, Folldal, og Rendalen kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

06/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/09: Fylkesmannen har innvilget fellingstillatelse på 1 gaupe etter dokumentert skade på Kviknehøgda. Fellingsområdet er Nord-Fron vest for Lågen og tillatelsen går fram til 9. september. Konrad

05/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist gaupeskade er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe vest for Lågen i Nord-Fron kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

04/09: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av en antatt jerveskade ved Tjønnsæterfjellet er det gitt fellingstillatelse på en jerv i  Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner øst for Lågen, FMIN

02/09: Det har vært kadaverhund i området Malsjøen og gjort 2 funn som tyder på nedgravd kadaver. Det er sendt inn prøver fra avføring, Per Fossheim

02/09: Ubekreftet synsoppservasjon av jerv ved Malsjøen, Gran, kjelde Per Fossheim

01/09: Skadefellingstillatelsen på 1 jerv i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel er nå utløpt. Landbrukskontoret søkte Fylkesmannen om forlengelse, men den ble avslått med grunnlag i at det ikke er dokumentert nye skader. Vi søker ny fellingstillatelse dersom det skulle dukke opp nye skader. Konrad

01/09: 2. sept vil styret i NBS avholde styremøte på Sødorp Gjestgivergård på Vinstra. Om kvelden vil det bli åpent møte om utmarksbeite, hyttebygging og rovdyr på samme sted fra kl. 19.00. Dette er åpent for alle. Den 3. sep. vil styret i NFBS og styret i NBS ta en busstur rundt i kulturlandskap, beiteområder og hyttefelt, se link

28.08: Det ble funnet et dødt lam ved Mjogsjøen, Reindøl beitelag. Lammet ble dokumentert tatt av jerv mandag 31.08, Kari Selsjord

27/08: Lam dokumentert/antatt tatt av jerv Skjereillhøa innafor Furusjøen i dag, Jonny M

24/08: Søye funne drept i Øyer, SNO er kontakta, Kjetil Lien

24/08: Vi har fått melding om mulig Ulv ved Snultra på tur sørover, sett i dag. Det kan tyde på at den har gått gjennom vårt område. Så da må vi følge med litt ekstra. Denne var på supertex ( beite prosjektet i Øyer) nå. Ikke dokumentert av SNO, Astrid

23/08: Vi mottok en e-post fra en reinsjeger som hadde funnet et ferskt lammekadaver uten hode i Kjelsungdalen. Reindøl beitelag sitt beiteområde. SNO konkluderte ut fra bildet at lammet var antatt tatt av jerv. Ingen rovviltkontakt hadde anledning til å gå inn og se på lammet mandag 24.08, Kari Selsjord

23/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk på gaupe. Etter påviste skader av gaupe er det i kveld gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe vest for Lågen i Nord-Fron kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

23/08: Det er gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Ringerike og Hole kommuner fra kl 1200 idag.
Bakgrunn er sau og lam dokumentert tatt av ulv. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

22.08: Det ble det observert en jerv ved Tverråvatnet, opp fra Skamsdalen på Dalsiden. Sørhella beitelag sitt beiteområde, Kari Selsjord

22/08: Fellingstillatelsen av 17.8. på en ulv i Øvre Eiker, Drammen og Holmestrand er gitt forlenget virketid til 25.8. kl 1200. Bakgrunn er fortsatt stort skadepotensiale.Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

23/08: Til info: Det er funnet et drept lam med avrevet hode i Hornflågådalen i dag, status antatt jerv. Det blir søkt om forlengelse av skadefellingsperioden for jerv som går ut i morgen. SNO har dokumentert 2 lam drept av gaupe på Kviknehøgda (eiere Ringlund og Lyngstad). Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling på en gaupe. Det har ikke kommet inn meldinger om skader eller observasjoner når det gjelder ulven fra villreinjegerne i Vulufjell eller fra andre kommuner innen skadefellingsområdet. Geir Johan

21/08: Til info: Når det gjelder ulven er det ikke meldt om nye skader eller observasjoner så langt i dag i Stor-Elvdal eller fra andre kommuner innenfor skadefellingsområdet. Heller ingen meldinger fra villreinjegerne i Vulufjell om skadde dyr eller observasjoner av ulv eller jerv. Geir Johan

20/08: Til info: Skadefellingsområdet for ulv er utvida til å gjelde en større del av Stor-Elvdal og Folldal, samt deler av Alvdal og Rendalen vest for Glomma. Geir Johan.

20/08: Utvidelse av fellingsområde - ulv. Etter fersk dokumentert ulveskade nord i Stor-Elvdal, utvider Fylkesmannen området for skadefellingstillatelsen på en ulv i deler av Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Folldal og Stor-Elvdal kommuner til også å gjelde en større del av Stor-Elvdal og Folldal, samt deler av Alvdal og Rendalen vest for Glomma, FMIN

20/08: Til info: SNO har nå dokumentert fersk skade av ulv på lam (måtte avlives) på østsida av Atnasjøen, på vegen opp mot Breisjøseter. Skadestedet ligger 16-17 km i luftlinje fra skadeområdet i Vulufjell. Skadefellingslaget i Stor-Elvdal har mannskap ute i kveld/natt. Ellers ikke noe nytt fra villreinjegerne i Vulufjell så langt i dag. Det bes om fortsatt intensivt tilsyn. Geir Johan.

19/08: Felt bjørn. Det er i dagtidlig felt en bjørn under skadefelling i Sølendalen i Rendalen kommune, FMIN

19/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv. Fellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Rendalen, Tolga og Engerdal kommune er forlenget fram til 26. august, FMIN

18/08: Til info: SNO har i kveld dokumentert et lam drept av jerv ved Indre Vulutjønna. Ikke fersk skade, eier Lars Rudi. Ikke noe nytt om ulven i dag, uvisst hvor den befinner seg. Det bes om at beitelagene har intensivt tilsyn fremover, slik at eventuelle nye skader kan avdekkes raskt. Geir Johan

18/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter bjørneskade i Rendalen (ved Nordre Skjellåa) er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

17/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert jerveskade sør for Furusjøen er det innvilget fellingstillatelse på jerv i østre deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron, FMIN

17/08: Til info: Skadefellingstillatelsen på en ulv er forlenget til tirsdag 25. august kl. 12.00. Geir Johan.

17/08: Til info: Miljødirektoratet har gitt avslag på søknad om bruk av helikopter til skadefelling av ulv. Geir Johan.

16/08: Ulven er sporet vestover frå området han heldt til i, Jonny

16/08: Til info er det i dag gitt fellingstillatelse på 1 jerv etter dokumenterte skader i Frydalen. Når det gjelder ulven var det stille i natt uten noen nye observasjoner. 2-3 pers. kommer til å sitte ute i natt. Det blir søkt om forlengelse av fellingstillatelsen når den går ut i morgen. Konrad.

15/08: Til info: Ulven ble observert i området Brennhøa/Mikkelsmyrin ca. kl. 17.00, men er nå på tur nordover igjen i retning Vuludalen. Jegere og hunder er ute. Konrad.

15/08: "Vellykka" akkutt nedsanking for dei ramma beitebrukarane i Ramshytta Beitelag. Frivillige frå Oppland Gjeterhundlag, Ringebu Sau og Geit og Ramshytta Beitelag stillte opp, medan koordinator Jonny Mathisen har arbeidd i fleire dagar med å koordinera og hjelpa til. Fleire lam og minst 1 søye vart avliva grunna bittskader frå ulven ved helsesjekk etter sanken. Vi har stor forståelse for dei beitebrukarane som vart råka, og er mildt  sagt forbanna på samfunnet v/Miljødirektoratet som ikkje tek tak og tek ut ulven. Da er det vel berre å venta på at ulven fløtt seg til neste matfat, redaktøren og opplysningar frå Jonny

14/08: Dette stod på Facebook til OSG i dag

14/08: Dette er ikkje skrive før, men det har i sommar vore eit aktivt kongeørnreir i lia ned for Vetl-Lebba i Håkåseter. Ørn har vore observert fleire gonger, og i seinare tid har ein høyrt skrik frå 1 unge i reiret, privat observert av Signe og Pål Kjorstad. Vi ber beitebrukarar i området merke seg dette for eventuell dokumentasjon av tap i beitelaget og nabobeitelag på andre sida av Håkåsetervatnet

14/08: Bevegelsesalarm er i dag installert i Lora-enheten hos Telespor, og vi ser at de virker på prosjektet på Lesjaskog. Ny versjon for LTE-enheter kommer ut med det aller første, og vi venter i spenning, Oppland Radiobjøllelag

14/08: Det er gjort ein stor jobb av Jonny M. i forhold til ulveskadene hos besetning i Ramshytta. Det vert akkutt tidlegsanking i område for minst 2 besetningar i beitelaget. Ringebu Sau og Geit ordnar med mat og Oppland Gjetarhundlag stiller med gjetarhundekvipasjer. Norske kadaverhunder har gått og går kadaversøk. I tillegg er det sjølvsagt også jerveskader over større områder, og summen av dette er ei ny katastrofe for beitenæringa.

14/08: Det sitter ute jegere forholdsvis tett på der ulven ble observert. De blir sittende utover dagen. Veronica

14/08: Ulven ble observert ved Styggskardshøe kl 05 i morges. Veronica

14/08: Felt bjørn. Det er i natt felt en bjørn under skadefelling i Tolga kommune, FMIN

14/08: Jeger tok bilete av ulven ved 05.00 tida i natt. Det vurderes helikopter, men dette må avgjøres av Miljødirektoratet. Jonny M.

14/08: Ulven sett i samme område i natt. Jegere og kadaverhunder på plass. Jerv på bilde i Bergemillom kl 02. Sau på samme sted nesten samtidig, Jonny M.

13/08: Litt info til beitelagene: SNO dokumenterte 5 nye ferske skader i området Storslette i går. Fellingslaget har vært ute med 11 personer i går kveld og natt, og noen av disse sitter utover dagen. Det ble ikke observert noen aktivitet, men vi gjør et nytt forsøk i dag. Veldig viktig at de som har mulighet til å bidra med tilsyn gjør det. MGL.  

13/08: GD skriv om ulvesaka under her

12/08: 5 ferske kadaver dokumentert ulv, mange jegere på plass. Det er 1 beitebruker nå som har omlag 15 lam dokumentert drept av ulv i området. De siste 2 dagene har SNO blitt helt sikre på at dette er ulv, og de 5 lamma her var helt ferske. Dette er krise!! Jonny Mathisen og redaktøren

12/08: Til info: det er funnet et lam i dag med det som kan tyde på ferske skader, i Vulufjell. Dersom noen har anledning til å låne ut ATV til frakt av jegere inn til Rundhøbua i dag, kan de ta kontakt med Terje Stian.

12/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse. Fellingstillatelse på bjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommune forlenges fram til 19.8.

12/08: Forlengelse av skadefellingstillatelse. Fellingstillatelse på ulv i deler av Tynset, Rendalen, Tolga og Engerdalen kommune er forlenget fram til 18.8.

11/08: Rotevatn med følge på valgkamp tur til Fåvang Gjeterlag, agenda: alt går bra og tapa til rovdyr går ned.... Lokale folk prøvde alt de hadde å forklare, men regner med at det som vanleg prella av. Les om dette på GD her

09/08: Jerv på kamera i Bergemillom i efta, avslag på skadefelling men det anker vi. Dette er beiteprioriterte områder, vi hadde fellingstillatelse, hva er dette for noe? Jonny Mathisen og redaktøren

08/08: Til info: Vi avventer nye observasjoner/funn av kadaver før det blir iverksatt jakt. Vi har ute 1 person i natt for å observere. MGL v/Konrad.

08/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter skader (antatt dokumentert) i Sør-Fron (Vuludalen), er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu, Stor-Elvdal, Folldal, Dovre og Sel kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

08/08: SNO har i dag dokumentert 4 sau antatt drept av ulv i området Sandflåggån, Vulufjell. Sannsynligvis fra i går morges. FM har innvilget fellingstillatelse på 1 ulv i  deler av Ringebu, Fron, Sel, Stor-Elvdal, Folldal og Dovre kommuner. Fellingsforsøk blir avklart med skadefellingsledere. MGL v/Konrad.

07/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjoner av ulv i Elgåa reinbeitedistrikt, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

06/08: Felt jerv. Det er idag felt en jerv under skadefelling i Rendalen, FMIN

06/08: Får ikke forlenget skadefelling på jerv, tross 2 bilder av jerven i beiteprioritert område. Skuffende og vi anker ved neste bilde eller kadaver, Jonny M.

06/08: Fellingstillatelsen på én jerv i deler av Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, innvilget 30. juli, er nå utløpt. Landbrukskontoret søkte om forlengelse med bakgrunn i bilder på viltkamera, men FM ville se an situasjonen ila. helga. Meld derfor fort i fra dersom det skulle dukke opp nye skader. MGL v/Konrad.

05/08: Jerven på kamera i Bergemillom i natt, Jonny M.

05/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert bjørneskade på sau i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte ferske jerveskader i Dovre (området Sletthøe), er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Dovre, Sel og Folldal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket.05.08.2020, 15:54, FMIN

02/08: Utvidelse av fellingsområde. Etter fersk dokumentert jerveskade i Sålekinna, utvider Fylkesmannen området for skadefellingstillatelsen på en jerv i deler av Tolga, Rendalen og Tynset kommuner til også å gjelde resten av Tolga kommune øst for Glomma, samt deler av Os kommune øst for Glomma.

01/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter fersk dokumentert jerveskade i beiteområdet til Austfjellet beitelag er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Tolga, Rendalen og Tynset kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket.

01/08: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter antatt sikker ulveskade på sau i Rendalen kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

30/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av dokumenterte jerveskader på sau ved Bergimellom og Bløyvangen i Nord-Fron og i Illmanndalen i Sel, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Nord-Fron, Sør-Fron og Sel kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

30/07: SNO har idag dokumentert fersk skade på 3 lam tatt av jerv ved Bergemillom og Bløyvangen i Nord-Fron og i Illmanndalen i Sel. Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på 1 stk jerv i deler av Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Vennlig hilsen Veronica

30/07: Det er dokumentert 2 lam tatt av jerv, 1 i Bergemillom og lammet på Bløyvangen. Det er i tillegg meldt om ferske kadaver i Musvoldalen og i Illmannsdalen, SNO er på tur, Jonny Mathisen

30/07: Felt ulv. Det er i dag felt en ulv under skadefelling sør i Løten kommune, FMIN

29/07: 2 lam funnet drept i dag, et i Musvolddalen og et på Bløyvangen. Jonny Mathisen

29/07: Gaupe,stor er avbildet 29.07.20 rundt kl.20 mot Nøllomshaugen/Bårli i Dæhlibygda,
Nordre Land (opp for Dokka). Ekstra tilsyn viktig videre utover. Sms- varsling ut via Beitelag.(Fra Gunnar Søreng via Anne Terningen). Videresender fra Marianne Hamre, Astrid

29/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Med bakgrunn i ny skade på sau vurdert som antatt sikkert tatt av jerv nær Mjogsjøen i Lesja, og tidligere dokumenterte jerveskader, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Lesja kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

29/07: Forlengelse av fellingstillatelse. Fellingstillatelse på ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler, Nord-Odal, Åsnes og Grue kommuner forlenges fram til 5. august kl.12, FMIN

29/07: Felt ulv. Det ble i morgentimene i dag felt en ulv under skadefelling i Rendalen kommune, FMIN

29/07: Ei ulvetispe ble felt i Rendalen onsdag morgen. Det har vært ulvejakt i områdene Alvdal, Tynset, Rendalen og deler av Engerdal etter ulveangrep på sau. Ulven ble felt sør for Undsetbrenna like før klokka 08.00. Info fra NRK, Astrid

28/07: Forlenget virketid, skadefelling jerv i deler av Skjåk og Lom. Fylkesmannen forlenger fellingsperioden for skadefelling av jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner. Fellingstillatelsen gjelder fram til tirsdag 4. august kl. 12, FMIN

28/07: Felt jerv, Rendalen kommune. En jerv har i dag blitt felt nord i Rendalen kommune i forbindelse med skadefellingsforsøk, FMIN

27/07: Forlenget virketid, skadefelling av jerv. Etter ferske observasjoner av jerv på viltkamera nord i Rendalen kommune, forlenger Fylkesmannen fellingsperioden for skadefelling av jerv i deler av Rendalen, Tynset, Os og Tolga kommuner øst for Glomma fram til 31. juli kl. 12, FMIN

25/07: SNO har i dag dokumentert fersk skade på lam med antatt jerv, i samme område som det ble dokumentert i går. Det er i kveld gitt avslag på muntlig søknad om skadefelling, dette pga. kun to skader innafor jervesona. Det vil bli gått kadaversøk i området i helga. Det er nå viktig med intensivt tilsyn slik at eventuelle nye kadaver oppdages raskest mulig jmf dokumentasjon. Mvh. Ingebjørg, MGL

24/07: Gaupe sett i Leppedalen i går i Nordre-Land. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

24/07: SNO har i kveld dokumentert fersk skade på lam tatt av jerv i Hornflågådalen på Fron østside. Det er i kveld gitt avslag på muntlig søknad om skadefelling, dette pga kun ei dokumentert skade innafor jervesona. Det vil i morgen bli organisert søk med kadaverhund i området. Mvh. Ingebjørg. Videresender fra Ole Petter Berget, Astrid Olstad

23/07: Lammet under er dokumentert drept av jerv og tilhører Lars Rudi, Ramshytta Beitelag, Jonny Mathisen

23/07: Det er i dag funnet et ferskt kadaver ved Hornflågån i Vulufjell, SNO på tur innover nå i kveld, Jonny Mathisen

23/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av to dokumenterte skader på sau ved Bokåsen i Ringsaker kommune, har Fylkesmannen gitt skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

22/07: Utvidelse av fellingsområde. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Løten, Elverum, Stange, Våler og Nord Odal utvides til også å gjelde deler av Åsnes og Grue kommuner, FMIN

21/07: Mattilsynet har meddelt at nedfôring som følge av radioaktivitet nå er historie. Dette gjeld heile landet, og alle som har vore innkalla til måling dei seinare åra vil få beskjed om dette. Framover vert nokre enkeltbesteningar kontrollmålt for å vera sikkker på at ikkje verdiane stig vesentleg. For alle som vart såpass hardt råka at dei har hatt måling og nedfôring mest kvart år vart dette ei skikkeleg gladmelding! Kjelde Arnfinn Beito

21/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av dokumenterte skader på sau ved Horrungen i Skjåk kommune, er det i dag gitt fellingstillatelse på en jerv i deler av Skjåk og Lom kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Obduserte dyr i dag, se meldinger under, bestod i hovedsak av beinrester, og var ikke dokumenterbare. Det er nå viktig med intensivt tilsyn slik at eventuelle nye kadaver oppdages raskest mulig jf. dokumentasjon, MGL

20/07: Det er funnet 3 lam drept i område Gluggmyrene/Godmyrene på Fron østside i dag. Antakelig jerv, men vanskelig for SNO å dokumentere siden hodene er borte. Mvh. Ingebjørg, MGL

20/07: Det er funnet 3 lam drept i område Gluggmyrene/Godmyrene i daģ, 1 til Mathisen og 2 uten hode. SNO har fått bildene, antakelig jerv men vanskelig å dokumentere, Jonny Mathisen. Kadaversøk er rekvirert i morgen i området

20/07: Frå beitelaget i Skjåk:
Etter at det er dokumentert 2 lam drepne av jerv i området Aursjøen-Horrungen i Skjåk, søkjer vi hermed om fellingsløyve på jerv. Det er tidlegare og funne eitt kadaver litt lenger nord-vest. Vi ber om fellingsløyve som både strekkjer seg ut geografisk og i tid. Videresender fra Edel Kveen, Astrid Olstad

20/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. På bakgrunn av viltkamerabilde av ulv langs militærveien på grensa mellom Elverum og Løten, er det i dag gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Løten, Elverum og Stange kommuner. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter ferske, dokumenterte skader på sau i Tynset kommune, er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

20/07: Fikk melding fra beitevakta i Nannestad i går om ny observasjon av Jerv i Nittedal 16/7, Sondre Imsgard

19/07: Felt jerv i Sålekinna. En jerv har i dagtidlig blitt felt i Sålekinna i Nord-Østerdal i forbindelse med skadefellingsforsøk, FMIN

18/07: Fellesmelding: Jon Petter Bergsrud ringte i dag og orienterte om at det ble tatt bilde av en jerv på viltkamera sør på Romeriksåsen den 6/7. Det er ikke formelt bekreftet, men sannsynlig. Vi bør være ekstra oppmerksomme og kanskje ha noe ekstra tilsyn? Mvh Kjersti, vidaresendt frå Per Fossheim 

18/07: Forlenget virketid og utvidelse, skadefelling av jerv. Etter ferske dokumenterte observasjoner, og dokumenterte skader siste uke, forlenger Fylkesmannen fellingsperioden for jerv i deler av Rendalen, Tynset, Os og Tolga kommuner øst for Glomma. Fellingstillatelsen utvides til å gjelde for to dyr, FMIN

15/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjon av ulv i ytterkant av Elgå reinbeitedistrikt er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

14/07: Gjeter, kadaverhund og flere beitebrukere i Øyer har i går kveld/natt vært ute å gått i området sør for Lyngåa. Det har ikke blitt gjort noen funn, sauen virker rolig, untatt at det er observert 4 lamunger som ikke er med søya. Gjeter + en kadaverhundekvipasje forsetter søket i dag.
Videresender fra leder i beitelaget
Astrid

13/07: Hallo! Det ser ut til at vi har angrep av rovdyr i Åstdalen, det er sett skadd søye ved Åstbua + vi savner flere dyr i området. Det må følges med ekstra godt i dagene som kommer. Kjetil Lien
Denne mld var på supertex som er meldings appen til prosjektet med lam i Øyer.
Astrid Rapport om blodig sau og lam som mangler mora, der ho var sett i går fra området syd for Lyngåa nå. ( Øyer) Gjetere og kadaverhund er på tur ut i området nå. Videresender fra leder i beitelaget, Astrid

09/07-12/07: 8 sauer og 3 DNA-prøver er teke av ulv på østsida i Fåvang/Øyer, kjelde Rovbase

09/07: Oppdatering på ulv i Øyerfjellet/Fåvangfjellet
Jegerne har vært ute i Eldådalen i natt, men ikke sett noe til ulven. De har sporet den, men klar ikke å finne utgangen. De melder om mye død å skadet sau ( Fåvang) i Eldådalen. Vi kjører ut gjetere og kadaverhund som vil ha fokus på de indre områdene av fjellet, men oppfordrer alle til å følge ekstra med da vi ikke har kontroll på hvor ulven er nå. Ingvald.
Videresender fra leder i beitelaget, kjelde Astrid

09/07: (kl. 00.18) Til info: 
Har fått melding om ulveangrep på sau frå Fåvang i Eldådalen i kveld, jegerne er på tur ut nå. Etter avtale med jegerne forholder vi i gjetelaget oss rolig i norde delen av fjellet inntil jegerne har fått mer oversikt. Den fellingstillatelsen som ble gitt sist uke på ulv, gjelder her enda. Mer info kommer etterhvert. Ingvald
Videresender fra leder i beitelaget. Astrid

08/07: Utvidet fellingsområde for skadefelling av jerv. Etter dokumenterte skader i Sålekinna utvider Fylkesmannen fellingsområdet for jerv i Rendalen til å omfatte deler av Os og Tolga kommuner øst for Glomma.
Videresender fra fylkesmannen. Astrid

08/07: Felt bjørn i Rendalen/Tynset øst. En bjørn har i dag blitt felt i grenseområdene mellom Rendalen og Tynset kommuner i forbindelse med skadefellingsforsøk. FMIN

06/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert skade i Sølendalen hamnelag er det i dag gitt skadefellingstillatelse på en jerv i deler av Rendalen kommune, FMIN

06/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter observasjon av ulv innenfor Elgå reinbeitedistrikt er det gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket, FMIN

05/07: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte skader på sau i Klettdalen i Tolga kommune, er det gitt fellingstillatelse på en bjørn i deler av Tynset, Tolga, Os, Rendalen og Engerdal. Nærmere områdeavgrensning og vilkår fremgår av vedtaket. FMIN

04/07: Felt ulv. Det ble i morges felt en ulv under skadefelling i Løten. FMIN

02/07: 1 sau drepe av jerv, Sletthø, Dovre

01/07: Utvidelse av fellingstillatelse. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer, Hamar, Løten og Elverum er utvidet til å gjelde inntil 2 dyr. FMIN

01/07: Sau drepe av kongeørn i Øystre Slidre, kjelde Rovbase

30/06: Gaupe observert ved Slettastugua som er på veien opp til Kvitfjell Vest rett før Liagardan. Gaupa sprang over veien foran en bil kl 01.00 om natta fredag 26. juni. Kilde Øyvind Myhrsveen via Knut Evensen

30/06: Jerv på viltkamera på Nordstulen i Ringebu. Området er Bakhuken som ligger mellom Sørstulen og Nordstulen på Kjønås. Bilde er lånt av Inge Asphoug, og er fra 7. juni 2020, kjelde Knut Evensen 

29/06: Oppdatering frå Skjåk/Lom: søye med to lam tatt av skred i Finndalen, men bitt og dratt i etterkant. Observasjon tilseier at dette er jerv. Jervespor på Neto. Jerv observert i Dyrringslia søndag.
Mvh Edel Kveen, Videresender fra Edel, Astrid

27/06: Utvidet fellingsområde. Fellingstillatelsen på ulv i deler av Åmot, Stor-Elvdal, Øyer, Ringsaker, Lillehammer og Hamar kommuner, utvides nå til også å gjelde de deler av Løten og Elverum kommuner som ligger nord og vest for rv 25/rv 3. Videresender fra fylkesmannen, Astrid

24/06: Lam tatt av kongeørn mellom Olefjorden og Vinstervatnet. Skaden er dokumentert av SNO. Det blir søkt om tilsynsmidler, da det er sett et par her i hele vår, kjelde Arnfinn Beito

24/06: Da er huskyen, som har gått laus omlag 1 måned ved Raufoss, fanga inn, kjelde Jonny Mathisen

23/06: Kadaversøk i Øyer, ingen ferske funn, Jonny Mathisen

23/06: Sau drepe av kongeørn i Øystre Slidre, kjelde Rovbase

22/06: Utvidet fellingsområde. Fellingstillatelsen på ulv som ble gitt i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner søndag 22. juni, utvides til også å gjelde deler av Øyer, Lillehammer, Ringsaker og Hamar kommuner øst for E6/nord for rv. 25, kjelde FMIN

22/06: Ferske ulveskader i dag v Birkebeinervegen Stor-Elvdal ca 1 mil frå Opplandsgrensa, kjelde Jonny Mathsien

21/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter flere dokumenterte skader på sau er det i dag gitt fellingstillatelse på en ulv i deler av Åmot og Stor-Elvdal kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil fremgå av vedtaksbrevet, FMIN

19/06: Ref. frå møte i rovviltnemnda

19/06: Sau drept av Gaupe i Sør Aurdal. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid, kopi fra Rovbase

17/06: Mest sansynleg at kongeørn drepte lam ved Kjølen i Øystre Slidre, kjelde Eirik Kolbjørnshus

16/06: 1 Sau drept av Kongeørn i Torpa 8/6, dokumentert av SNO. Videresender fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

15/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade på tamrein er det i dag gitt fellingstillatelse på en bjørn i Elgå Reinbeitedistrikt i Engerdal kommune. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.
Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

14/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Øyer, Lillehammer og Ringsaker kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

14/06: Det har vært en rolig natt i fjellet der vi har hatt ute manskaper. SNO foretok en grundigere undersøkelse av lammet i natt, men kan forsatt ikke si om det var ulv eller hund. Har det vært ulv,  er det rart om den ikke har tatt flere sau. Oppfordrer derfor de brukerne som har sluppet sau om å ta en tilsynsrunde i dag å se over egen sau. Ingvald
Videresender fra beitelagsleder. Astrid

14/06: Fylkesmannen har i kveld innvilget skadefellingstillatelse på gaupe, etter et dokumentert tap av lam på Sødorpfjellet. Tillatelsen gjelder fra i kveld og fram til fredag 19. juni, i Nord-Fron og Sør-Fron, øst for E6. Mvh Gro Vestues. Videresender fra Ole Petter Berget, Astrid

14/06: Lammet på Kaldholsætra som ble funnet bitt tidligere i dag, var enten bitt av ulv eller hund. SNO kunne ikke si sikkert. Ingvald. Videresender fra beitelagsleder. Astrid

13/06: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter påvist skade av gaupe er det i kveld gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en gaupe i deler av Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, kjelde Astrid Olstad

13/06: Et lam funnet drept på Lauvåsen i Nord-Fron. SNO var usikker på skadevolder, men havnet på antatt gaupe, kjelde Jonny Mathisen

13/06: Funn av bittskadet lam på Kaldholsætra  Øyer, i efta. SNO og gårdbruker er på tur for å sjekke skadene.
Astrid Olstad

11/06: Ny sau drept av Gaupe på Gran 7/6 og 9/6. Dokumentert av SNO. Videresender fra Bjørn Rustestuen
Astrid Olstad

05/06: Hannulv skutt under skadefelling i Løten, Innlandet i kveld. Det kommunale skadefellingslaget rykket ut etter bilder på et viltkamera i 17 tiden fredag ettermiddag. Kort tid etter var ulven død. Videresendet fra Marianne Hamre.
Astrid Olstad

02/06: Fire lam tatt av Gaupe i Etendal. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

02/06: Til info: Det var en sannsynlig observasjon av ulv i Veikledalen i Kvam seint i går kveld. Ikke bekrefta av SNO. Det minnes om at alle synsobservasjoner av rovvilt blir varsla til vakttelefonen 948 78 944 så snart som mulig. Geir Johan.

31/05: Mulig observasjon av ulv ved Sangsetra i Snertingdal i går kveld, 30.5.Tre ulike har sett dyret. SNO blir kontaktet. Alle med beitende dyr må følge med. Mer info kommer når vi har mottatt den..
Videresender fra Marianne Hamre, kilde Astrid

30/05: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert skade av ulv, er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i Ringsaker og deler av Hamar, Løten, Elverum og Åmot kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. FMIN

25/05: Seier for testing av DNA på ulv

24/05: Det er foreløbig ikke søkt om fellinsgstillatelse på saka under, men observasjonen blirket opp mot spor o.l. Kommunen tar kontakt med FM i morgen for å avklare veien videre, kjelde MGL v/Konrad 

24/05: Ubekrefta, men sansynleg ulveobservasjon Hovde på Kvamsfjellet i gårmorges, kjelde Jonny Mathisen

24/05: Ubekreftet synsobservasjon av ulv på Dokka 22/05.2020, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid

19/05: Til info: MGL har fått inn melding om synsobservasjon av ulv i Sør-Fåvang i natt, langs med Fåvangvegen. Observasjonen er foreløpig udokumentert/usikker, men det bes om at beitebrukere i området med sau på innmark er ekstra observante, sett i sammenheng med dokumentert observasjon av ulv i Øyer før helga. Det blir søkt om utvidet ramme for nåværende skadefellingstillatelse, som går ut 20. mai. Mvh Konrad

14/05: Nytt angrep: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumenterte spor av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Ringsaker, Lillehammer og Øyer kommuner. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet, FMIN

14/05: Fellingstillatelse på ulv i deler av Nord- Østerdalen. På bakgrunn av bilde av ulv på viltkamera i Gammeldalen i Tynset har Fylkesmannen gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i deler av Nord-Østerdalen. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet.

13/05: Ei jervetispe med fire unger ble avlivet i et hiuttak i Rondane. Statens naturoppsyn gjennomførte hiuttaket i Nord-Fron, dette er det samme som ble teke ut den 28-29/04 og skrive inn den 11/05, men ei ny opplysning er at det var 4 jerveunger i hiet, kjelde GD

13/05: Ulven var en hannulv på 40-50 kg i følgje GD

13/05: Til info: En ulv er akkurat felt på skadefelling i Nord-Fron, i området ved Flakkshøa. Godt samarbeid mellom skadefellingslagene i Gudbrandsdalen. Konrad/Geir Johan.

13/05: Ulv felt i Nord-Fron. Det er i ettermiddag felt en ulv under skadefelling i Nord-Fron kommune

13/05: Utvidelse av fellingsområdet. Fellingstillatelsen på ulven i Gudbrandsdalen utvides til også å gjelde Sel kommune øst for E6.

12/05: Utvidelse av fellingsområde. Fellingstillatelsen på en ulv i deler av Øyer og Lillehammer kommuner utvides til også å gjelde kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron øst for E6.

11/05: Hi-uttak av jerv i Nord-Fron 28-29/04, kjelde Dølen

11/05: Videreføring av fellingstillatelse. Fellingstillatelsen på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner videreføres frem til tirsdag 19. mai klokka 12:00.

11/05: Det skal ha vært en synsobs. av ulv på Jaren i dag. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid Olstad

10/05: Til info: Etter dokumentert observasjon av en ulv på Øyer østside tidligere i dag er nå gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på en ulv i Øyer og Lillehammer kommuner, gjeldende frem til 18. mai kl. 12.00. Geir Johan Groven.

10/05: Tillatelse til skadefellingsforsøk. Etter dokumentert observasjon av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på 1 ulv i Øyer og Lillehammer kommuner fram til 18. mai kl. 12. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet. Videresender fra fylkesmannen, Astrid

10/05: Det pågår jakt i Lillehammer og Øyer nå. Astrid Olstad

10/05: Ubekreftet synsobs av ulv ved Ensby i Øyer idag. Astrid Olstad

09/05: Ubekreftet synsobs av ulv på Lygna kveld 9.5. Vær obs, se etter dyr på beite. Info fra Marianne Hamre. Astrid Olstad

09/05: Spor usikker ulv på Gran østpå i går kveld. Videresender fra Bjørn Rustestuen, Astrid

08/05: Referat frå møte i rovviltnemnda i region 3, kjelde Jonny Mathisen:

Referat rovviltnemdsmøte region 3, 8.mai 2020

 1. OB v/Kristina tok opp ulv, jerv og den nye klagenemda som vi er kritisk til.

 2. OSG v/Jonny tok opp jerveutfordringer i Norddalen og ønsker et uttak der.

 3. OBS v/Astrid tok opp at hun mente at uttaket i Nord Fron var riktig, men at det også skulle vært tatt ut en i Norddalen, Ellers var hun opptatt av ulv på vandring i Oppland.

Gjennomgang av tall for nye nemndsmedlemmer.

Vakttelefon:

15. mai til 15. september: 08.00 - 21.00 alle dager

16. september til 14. mai: 08.00 - 18.00 på hverdager og 10.00 - 18.00 helg/ røde dager

Det blir telefonmøte med Miljødirektoratet senere på dagen i dag 8. mai. 

Brosjyren er på vei.

SNO melder om at jervetellingen har gått bra, og det er 7 ynglinger til nå. Det er en yngling i Stor Elvdal på Hedmark sida. Det er noen usikre enda. Det var noe vanskelig sporforhold i fjellet i perioder.

Kvote for betinga skadefelling: Jerv: 6 dyr,  Ulv: 6 dyr,  Gaupe: 1 dyr

Lisens og betinga skadefelling: Bjørn: 3 dyr

Forslag til årsplan:

 1. Torsdag 19. mars – Møte i rovviltnemnda – Budsjett

 2. Fredag 8. mai – Møte i rovviltnemnda - Kvote for betinget skadefelling 1. juni 2020 til 15. februar 2021

 3. Fredag 19. juni – Møte i rovviltnemnda - Kvote og område for lisensfelling av jerv i region 3/Oppland 2020/2021

 4. Dato i uke 32 – telefonmøte i rovviltnemnda  - Kvote for lisensfelling bjørn 2020

 5. Torsdag 20. – fredag 21. august – Møte i rovviltnemnda, samt tur – Lisensfellingskvote for ulv 2020/2021 i region 3/Oppland

 6. 14, 15, eller 16 oktober – Møte i rovviltnemnda – Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021

 7. Fredag 11. desember – Møte i rovviltnemnda – evt. også dialogmøte

07/05: Det er starta faste kontaktmøter mellom faglaga og Sau og Geit på sentralt plan, der minst 2 møter frå kvart lag, og det blir åpna for nokre til avhengig av sakliste. Møtene vert bestemt både fast og etter behov. Pr. i dag vil Per Fossheim og Pål Kjorstad møte for NSG. Det er òg laga til at faglaga og Sau og Geit i Innlandet møter ved behov, og der møter Jonny Mathisen og Knut Evensen for OSG. Pål Kjorstad vert med som leder i Utmarksrådet, kjelde redaktøren

05/05: Skadefellingstillatelse ulv. Etter dokumenterte observasjoner av ulv er det i dag gitt tillatelse til skadefellingsforsøk på ulv i Stange, Nord-Odal og deler av Løten, Elverum, Eidsvoll og Nes kommuner fram til 11. mai kl. 12. Nærmere områdeavgrensning og øvrige vilkår vil framgå av vedtaksbrevet

02/05: Gledesmelding: Ulv skutt i dag i Søndre Land. De så spor i Søndre Land i morges og mange lisensjegere var klare og gjorde jobben, kjelde Marianne Hamre. Vi takker jegerne som stod på i så mange dager utan lønn!!

30/04: Det foreligger ubekreftede observasjoner av ulv på Dokka i kveld, 29.4. Det er gjort søk etter spor uten hell. Mye tyder allikevel på at det kan være ulven da flere uavhengig av hverandre har sett dyret og påstår det er ulv. Sporing Thomle, Dæhli, Veståsen er høyaktuelt for lisensjegerne. Funn av avføring i Berggarda i dag er verifisert av SNO, ulv.
Info fra Marianne Hamre.


29/04: Mail fra Miljødirektoratet i kveld som svar på anmodning av møte med NSG: Viser til e-post fra dere 27. og 28. april knyttet til ulveobservasjoner flere steder i Innlandet og i Sogn. Dere ber miljøforvaltningen sette inn tiltak i disse områdene. Sogn; I dette området er det tale om en revirmarkerende stasjonær ulv som har hatt tilhold i området siden 2018. Det har vært gjort flere skadefellingsforsøk på ulven, og det vil bli gjort ett nytt forsøk på å få felt ulven i forkant av årets beitesesong, men vær- og føreforholdene har vært og er krevende i området. Miljødirektoratet gir nå en ny skadefellingstillatelse gjeldende for perioden 30. april til 9. mai. Det er dialog mellom skadefellingslag og SNO om at det gis bistand i form av sporhund ekvipasje, for det kommende fellingsforsøket. Innlandet; I samsvar med den differensierte arealforvaltningen skal det være en lavere terskel for skadefelling av ulv i beiteprioriterte områder enn innenfor yngleområdene for rovvilt. Det er likevel krav om at forekomsten skal representere et konkret skadepotensial, og det skal ikke finnes andre tilfredsstillende løsninger før skadefelling iverksettes. I de aktuelle områdene som nevnes er det per i dag ikke sluppet sau i utmark, og det er fremdeles en stund igjen til det er aktuelt å slippe sauer på utmarksbeite. Fram til da kan ulven forflytte seg til andre områder. Det er kjent at dyr som er på spredning, kan forflytte seg langt på kort tid. Vi viser til at lisensfellingsperioden for ulv pågår fram til utgangen av mai, og at det i dette området er gjeldende kvote for lisensfelling av ulv vedtatt av rovviltnemnda. Miljøforvaltningen følger situasjonen, og gjør fortløpende vurderinger av behovet for skadefelling utover våren mot beiteslipp, der nærheten til beiteslipp er et av momentene som vurderes. I den forbindelse kan vi nevne at vi kommer til å vedta en kvote for betinget skadefelling av ulv utenfor forvaltningsområdet for ulv som vi delegerer til Fylkesmannen med virketid fra og med mandag 4. mai. Ut fra vår arbeidssituasjon nå, har vi dessverre ikke mulighet til å prioritere et møte med dere om saken. Viser derfor til vårt svar her, kjelde Knut Morten Vangen via Per og Pål

28/04: Lisensfelling v/Sjusjøen i Ringsaker. Det er en hannulv på ca. 35 kg som ble skutt litt før kl 16 i dag, men det er i tillegg sikker observasjon på et nytt individ ved Skramstadsetra i Åmot, kjelde Per Joar Nesthun

27/04: Til info så kan det dukke opp ulv nr. 2 om noen dager, ble sett en på Jessheim i går og på Maura i dag tidlig, stø kurs retning Eina og videre mot Land. snaut 50 km i luftlinje til han(hun) er på Eina. Info fra Jonas Svenstad via Astrid Olstad

27/04: Brev til Miljødirektoratet frå NSG: Behov for møte umiddelbart

Norsk Sau og Geit på vegne av flere beitelag i ulike fylker ber om et hastemøte i forhold til ulv i beiteprioriert sone. Det er ulveobservasjoner fra:

 • Løten/Stange/Romedal
 • Ringsaker/Hamar
 • Lillehammer/Øyer
 • Hadeland/Søndre og Nordre Land
 • Nord-Fron
 • Ytre Sogn

Beiteslipp rundt om på gardene er nå i gang eller nært forestående i disse områdene. Behov for Miljødirektoratets vurdering av situasjonen i forhold til Rovviltforliket av 2011 og gjennomføring av den todelte målsettingen. Forliket legger vekt på forutsigbarhet for beitebruket. Vi ber også om MD vurderinger av dyrevelferdsforhold som kan utvikle seg. Vi ber MD se saken i forhold til de ekstra ressurser SNO ble tildelt i siste års Statsbudsjett og Kontrollkomiteens påpekning av behov for raske uttak av rovvilt. Vi minner om at alle disse sakene har fellestrekk på dette stadiet med sakene på Hadeland/Toten i 2017 og Nord Østerdal 2018. Miljødirektoratet er kjent med dyrevelferdsrisiko for effektive uttak av rovvilt når sau og lam er sluppet på beite. Vår vurdering er at det er best for alle parter å gjennomføre politikken slik at beitebruket kan sikres forutsigbarhet. Den vent og se holdningen som presenteres i svaret til Nordre Land m/flere er uholdbar og påfører et sterk psykisk press på våre medlemmer og en utsettelse av fellingsforsøk, som garantert utløser større skader og færre sjanser til å ta ut den potetensielle skadevolderen langt inne i beiteprioriterte området. Vi kjenner også til at Løten/Stange Romedal har fått avslag på søknad om skadefelling nå, og dette er uholdbart for en presset beitenæring. NSG minner om at lisenskvota ikke er tatt ut i noen av områdene som er nevnt over. Norsk Sau og Geit ber derfor at det umiddelbart holdes et møte over Teams for å kunne ha en dialog med Miljødirektoratet. Vi ber om et veldig raskt svar med forslag til tidspunkt for møtet, kjelde Per og Pål

26/04: Ulv på Trevatn i morgentimene i dag, kom fra Hennung på Hadeland, der den ble observert på lørdag..
Info fra Marianne Hamre via Astrid Olstad

26/04: Ny ulvobservasjon i Veikledalen nå i kveld, kjelde Jonny Mathisen. Og da stemmer observersjonen som vart gjort den 18/04 da det vart sett 2 ulvar, der den eine altså vart teke ut samme dag, redaktørens anm.

26/04: Mykje lokal kjemping må til for å halda gamle Oppland fritt for ulv, men naturlegvis slit oss med det. Eg tek med denne meldinga som eit døme styresmaktene våre kan ta med seg: "Ang. ulven på grensa til Øyer. Ulven i går var en hårsbredde fra døden. Ble skareføre på natta så sporerene måtte gi opp." Info fra Knut Sørlundsengen via Astrid Olstad

26/04: Antatt ulv spor på Hadeland fra i går. Info fra Bjørn Rustestuen via  Astrid Olstad

25/04: Fikk mld om at sporhunder er på vei til Øyer for å sjekke ulven, kjelde Astrid Olstad

25/04: Sikker obs. av ulv på Gammelskolla ved Sjusjøen ved grensa til Øyer. Den har nå gått inn i Øyer. Kommer med mer etter hvert. Info fra Knut Sørlundsengen via Astrid Olstad

24/04: Regjeringa har lagt fram forslag til endringar i Naturmangfaldlova, kjelde regeringen.no. No kjem det bl.a.ny klageordning og Innlandet skal bli ny rovviltsone

24/04: Nordre Land har i dag klaga inn svaret til Miljødirektoratet og vil be om ny saksbehandling

23/04: Nordre Land med fleire fekk i dag "svar" på slknaden om skadefellingsløyve på ulven. Svaret var at Miljødirektoratet skal sjå sjå an situasjonen, kjelde Marianne Hamre

22/04: Mens vi ventar på svar frå Miljødirektoratet på skadefellingssøknad frå Land-kommunane på ulven, så nøyer KLD seg med ei "gladsak" om genteisk viktig ulv, sjå linken

21/04: Jerv på viltkamera på Veslesetra på Fåvang vest, Søre Strand, kjelde Knut Evensen

20/02: Pressemelding frå NSG, angåande nødvendig uttak av ulv i vår, kjelde redaktøren. Heile pressemeldinga kan dere lese her

18/04: Det ble i kveld kl. 21.30 observert en ulv hos Edin Rosenberg på øvre Norsinni i Norde Land. 15 minutter kunne SNO meldte om en ulv ved Svingvoll, der veien fra Oslo og Gjøvik møtes ca. 2 mil unna, kilde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

18/04: FMIN: det er idag felt en hannulv på lisensfelling i Kvam, Nord-Fron i region 3. Gjennværende kvote i region 3 er da 3 dyr, kjelde Fylkesmannen i Innlandet via Astrid Olstad

18/04: Ulven på Lans ble kl. 21.30 i kveld sett hos Edin Rosenberg på øvre Nordsinni. 15 minutter senere ble det sett en ulv der veien fra Oslo og Gjøvik møtes (Svingvoll) ca. 2 mil fra forrige synsobservasjon. Dett var SNO som meldte om siste observasjon. KIlde: Bjørn Rustadstuen via Astrid Olstad.

18/04: Ulv skutt i Kvam, kjelde Jonny Mathisen

18/04: Ulv i Veikledalen i Kvam i Nord-Fron kl.11 i dag , synsobservasjon av 2 stk. Sporhund på tur, kjelde Jonny Mathisen

18/04: Det jaktes ulv i Nordre Land i dag, kjelde Marianne Hamre

17/04: Tlf-samtaler m/Miljødirektoratet v/Braa og Vangen angående søknad om skadefelling av ulv i Land, saka ikkje ein gong starta den 17/04, sjølv om søknaden var inne på mail 13/04, kjelde redaktøren

17/04: Ulv sett ved Juve i Thomlebygda, Nordre Land kl. 7.15 idag. Det er organisert jakt, venter på to hunder.
Info fra Bjørn Rustestuen, kjelde: Astrid Olstad

16/04: Ulv sett ved Gjevle Grsutak like nord for Dokka. Alle med dyr ute i nærheten bes være ekstra observante!! Kjelde Marianne Hamre via Astrid Olstad

16/04: Det ryktes om ulv i område Atna, kjelde redaktøren

11/04: Info om ulven: Ulv ble filmet på Trevatn: – Det er ganske sikkert en ulv. Basert på bilder og en video er det mest sannsynlig en streifulv som fredag ble observert i Søndre Land. Ole Knut Steinset er rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn. Han er ganske sikker på at det var en ulv som ble filmet og fotografert på Trevatn i Søndre Land fredag. Det likner veldig en ulv ut ifra de bildene vi har sett, sier Steinset. Lørdag morgen skal SNO til stedet der ulven ble observert for å se på sporene og se om de kan finne ut hvor den har gått. Etter det vi har fått høre er det litt vanskelig å finne spor der, men vi skal også ta med hund, sier Steinset. De skal forsøke å finne retningen ulven beveger seg, men også finne DNA de kan analysere. Det kan komme fra hår eller avføring. De har komplett stamtre på de skandinaviske ulvebestandene, og en kan dermed finne ut hvilken ulv dette er og dens foreldre. Men innen lørdag morgen kan ulven være langt av gårde. Det er helt umulig å si hvor den er i morgen. Den kan i teorien vandre ti mil på et døgn, sier Steinset. Han sier at normalt vil en streifulv farte mye på denne tiden, og den kan vandre langt. Men om det får tatt et rådyr kan den også slå seg til ro på samme sted et par dager. Steinset forsikrer at ulven ikke er til fare for mennesker og at det også er svært sjelden ulver angriper hunder. Men han anbefaler de som har sluppet sau på innmarksbeite å følge litt ekstra med de enste dagene. Det lokale jaktlaget ville ikke uttale seg til OA fredag kveld, men Steinset sier at det er jakt på ulv fram til ut mai. Det betyr at ulven kan jaktes på av dem som har lisens på dette. Jeg regner med at de starter jakt på den, sier Ole Knut Steinset. Det har ikke lyktes OA å komme i kontakt med personen som har tatt filmen av ulven, men en nabo kan fortelle at ulven ble observert flere steder langfredag. Den skal ha blitt observert i Bekk før fotografen filmet ulven på gården sin. Deretter skal den ha blitt sett på et jorde et stykke unna. Naboen OA har snakket med syntes det så ut som ulv før SNO bekreftet det, og innrømmer at det er ikke er noe særlig å få den så tett på i et område der flere holder husdyr.

11/04: Det er teke kontakt med lokale i dag frå OSG om å søke skadefelling for å ta ut ulven, og NSG skal sende ut pressemelding om at samfunnet må ta ansvar og ta ut ulven nå!, kjelde Jonny Mathisen og redaktøren

10/04: Ulv på Trevatn, Søndre Land i kveld. Den hadde retning Raufoss. Den er filmet og sett av to forskjellige.
SNO skal prøve å finne spor imorgen. Videreformidler info fra Bjørn Rustestuen, kjelde Astrid Olstad

05/04: Det er observert ulv ved Skramstadsetra på tur østfra. Ikke mulig å følge spora på skaren. Følg med etter spor utover i uka. Ta bilde å legg ved en skistav e.l. langs sporrekka. Denne var lagt ut på Øyer - Tretten Sau og Geit sine sider nå av Knut Sørlundsengen, kjelde Astrid Olstad

27/03: Jerv på åte ved Bjønnsletta på Østkjølen i Sør-Fron, kjelden Lars Ole Auglestad

20/03: Siste gaupe felt på Sør-Fron onsdag 18/3. Det var ei hogaupe på 15,0 kg, kjelde GD. Hokvota vart dermed fylt. Dersom rovviltnemnda hadde satt ei hogaupe til på kvota slik som NINA anbefalte, så kunne vi få teke ut kvota.

18/03: Etter at beitelaga i Lordalen, Lesjaskog og Skjåk har vorte tilbydd avtaler om midlar til ekstra tilsyn dersom dei sanka heim sauen tidleg og før 1/9 i 2020, vart dette teke opp som uttale frå årsmøte i NSG. Uttala kan dere lesa her, kjelde redaktøren

16/02: Det er i dag felt en hannulv i Nordre Land på 36 kg, kjelde Astrid Olstad via Bjørn Rustestuen. Oppland Sau og Geit takker jaktlaget for hjelpa!!

15/02: Det er skutt en jerv i Ringebu på åte i natt, vi takker jegerne for innsatsen!! Kjelde Jonny Mathisen

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Jerv Hann/voksen 15,8 kg 26/10 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hunn/voksen 8,9 kg 12/11 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 12,0 kg 10/01 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hann/1 år 13,6 kg 12/01 2020 Skjåk Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/usikker alder 9,5 kg 28/01 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 13,8 kg 03/02 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/voksen 17,7 kg 05/02 2020 Dovre Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen       13,8 kg 15/02 2020 Ringebu Kvotejakt/rifle      

13/02: Lammetapsrapportene i Oppland i 2019, kjelde FMIN

12/02: Hogaupe felt i Bøverdalen, kjelde Tormod Rusten. Gaupa var voksen og 13,3 kg i følge Rovbase. Da er 6 gauper felt hittil:

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Gaupe Hunn/voksen 13,3 kg 12/02 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann, 2 år + 21,5 kg 06/02 2020 Sør-Aurdal Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 19,9 kg 03/02 2020 Ringebu Kvotejakt/rifle
Gaupe Hunn/voksen 14.3 kg 01/02 2020 Sel Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 20,2 kg 01/02 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Gaupe Hann/voksen 19,7 kg 01/02 2020 Søndre Land Kvotejakt/rifle

09/02: SNO bekrefter at ulv har passert Gjærsjøen som ligger i området ved Hornsberget ved grensa mellom Søndre Land og Gran. Spor er observert, og de viser at ulven var på veg nordover. Sporene ble bekreftet av SNO lørdag. Vi har sporet siden klokka seks i dag tidlig. Ulven har gått vestover og vi fant nye spor ved en gård i Enger i Søndre Land, forteller Knut Stenseng. Vi fikk et par spormeldinger litt lenger vest, sist ved Gjærsjøen, og kunne fastslå med sikkerhet at det har vært ulv på tre plasser, sier Ole Knut Steinset, rovviltansvarlig SNO. Sannsynligvis er det siste ulvesporet et par døgn gammelt, mener Steinset. Alt tyder på at sporene stammer fra samme ulv. Det har gått relativt kort tid mellom sporfunnene og det stemmer bra med retning. Vi oppfordrer folk til å melde ifra om de finner noe som kan være spor. Tidlig i januar ble den såkalte Land-ulven skutt. Jegere jaktet lenge ulven etter at den tok sau i Land på sommeren.Den ulven ble sporet mye og det var aldri noe som tydet på at det var mer enn en ulv på Veståsen. Alt tyder på at ulven brukte det området et halvt års tid. Ulven som vi ser spor av nå har sannsynligvis kommet østfra ulvesona, forklarer Steinset, kjelde OA via Per Fossheim

08/02: Det er bekrefta fra SNO at det var ulv som passerte Gjærsjøen mellom Randsfjorden og Eina på tur nordover, kjelde Astrid Olstad

08/02: SNO sporer antatt ulv ved Eina. De har spora 3 km på bakspor, meire info kjem seinare, kjelde Bjørn Rustestuen via Astrid Olstad

05/02: Jerv felt på Dovre, voksen tispe, kjelde Rovbase. Da er 7 jerver felt på kvota hittil:

Art Kjønn/alder/Individ Vekt Dødsdato Kommune Detaljer
Jerv Hann/voksen 15,8 kg 26/10 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hunn/voksen 8,9 kg 12/11 2019 Øyer Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 12,0 kg 10/01 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hann/1 år 13,6 kg 12/01 2020 Skjåk Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/usikker alder 9,5 kg 28/01 2020 Lom Kvotejakt/rifle
Jerv Hann/voksen 13,8 kg 03/02 2020 Lesja Kvotejakt/båsfangst
Jerv Hunn/voksen 17,7 kg 05/02 2020 Dovre Kvotejakt/rifle

03/02: Jerv felt på Lesjaverk i dag, tatt i bås, kjelde Ola Hareland

02/02: En krevende ulvedom, men det handler mest om å begrunne kvotene i fremtiden, kjelde Nationen (Motkultur)

02/02: Referat fra rovviltnemndsmøte 31. Januar på Lillehammer: Åpen post: Bonde og småbrukerlaget påpekte en enkeltgaupe som tok mange rådyr og ikke kom tilbake på kadaveret, samt at effektive hunder fungerer i Øyer på jervejakt. Sau og Geit tok opp at tilleggsdyr gaupe må tildeles der det er mye skader og mange gauper. Påpekte også at kvoten på jerv må fylles, da denne er for liten i utgangpunktet og det er felt 5 av 10 dyr. Lurte også på hvordan regioninndelingen i nemndene går, der var det ikke noe nytt. Mattilsynet påpekte at jervebestanden måtte ned.

Sak 3/20, Erstatningsoppgjøret. Det er søkt om 8000 dyr og 4400 er erstattet, når en trekker fra normaltapet er erstatningsprosenten på 79%, fordelt på 83% på lam og 63% på søyer. Det er kommet inn 336 søknader og 14 er påklaget. Regnskap for FKT fremlagt, viser det samme som sist referat. Justeringer 2020, forslag om mer tidlig sank, med midler til tilsyn som gulrot. Her ble det påpekt at det er noe motstand i næringen. Det skal være et møte med KLD og LMD 26 mars.

Regionmøter går som planlagt.

Sak 4/20. Dialogmøte med Miljødirektoratet der uttak av restkvote jerv var tema. Det ble lagt vekt på de store tapstallene på Lesja og Nord- Fron ta i antall dyr og ikke prosent, Lesja med litt over 1100 dyr og Nord- Fron med 998 dyr. Det ble ikke prioritert nå men med antall ynglinger rundt om i Lesja, så er det naturlig at den regionen blir prioritert hvis det åpnes for dette innenfor sonen, dette er vi enige om. Min mening er at beiteprioritert skulle vært en selvfølge og prioriteringene skulle vært i sonen.

Sak 5/20. Årsplan. Neste møte 19 mars. Forslag til ny nemd som skal fungere til ny region er klar er: Aud Hove SP, Kari- Anne Gjønnes H, Erik Winter AP, Hans Kristian Enge AP, Wenche Haug Almestrand FRP. Kjelde: Jonny Mathisen

01/02: Da var gauepejakta i gang og vi gratulerer flinke jegere m/3 felte dyr: 1 ho-gaupe på 14,3 kg i Heidal, 1 hann-gaupe på 20,2 kg i Garmo og ei hann-gaupe på ca. 20 kg i Søndre Land, kjelde GD

29/01: WWF vant mot Staten ui "ulverettsaka", kjelde NRK Innlandet. Staten vurdere å anke.

28/01: Jervetispe felt på åte i Lom, kjelde GD

24/01: Regionmøter i regi av Rovviltnemnda i region 3

1. Fredag 7. februar kl. 10.00 - 13.00, Toftemo turiststasjon, Dovre. Møte for Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå og Sel

2. Mandag 10. februar kl. 10.00 -13.00. Kommunehuset til Nordre Land, Dokka. Møte for kommunene i Valdres og Vest-Oppland

3. Torsdag 13. februar kl. 10.00 -13.00. Fylkesmannen i Innlandet, Industrigata 17 (lokalene til «gamle vegvesenet»), Lillehammer. Møte for Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron  

22/01: 4 av 5 registrerte familiegrupper oppheld seg i Gudbrandsdalen, til orientering i beiteprioriterte område...., kjelde GD

13/01: Søndag morgen den 12/1 ble en hannjerv på 13,6 kilo tatt i en fangstbås i Reinheimen i Skjåk, kjelde GD

12/01: Hannjerv felt på Lesja. Statens naturoppsyn tok prøver av jerven som ble felt i Lesjafjellet fredag 10/1. Det ble blant annet tatt vevsprøver for DNA-registeret. Hannjerven på 12 kilo ble fanget i en såkalt jervebås, opplyser Esben Bø. Jegerne som har ansvaret for fella og ettersynet av den, avlivet så dyret ved skyting. Statens naturoppsyn godkjenner båsene som er i bruk. For Oppland ble det fastsatt en fellingskvote på ti dyr for vinterens lisensjakt. Hunndyrkvoten er på fire dyr. Kjelde: Sjå GD

06/01: Meire utfyllande om ulven nedanfor: En ulv ble skutt i nærheten av Sokna søndag, bekrefter Statens naturoppsyn. Ulven ble skutt klokken 16, sier regionalt rovviltansvarlig Espen Marker i Statens naturoppsyn til Ringerikes Blad. Han er på vei fra Skien til Ringerike for å se på ulven søndag kveld.
- Jeg har ikke så mange flere opplysninger før jeg har fått snakket med dem som har jaktet på ulven i dag, sier han.
Av lokale jegere får Ringerikes Blad opplyst at fellingsstedet er like over kommunegrensa til Krødsherad, om lag en mil i luftlinje fra Sokna. Ulven ble felt av en lokal jeger i området. Mange jegere fra hele Østlandet har vært ute for å jakte på ulven, som det er fellingstillatelse på.
- Denne ulven har vært jaktet på ganske lenge. Vi tror at det er den samme som har kommet fra området Søndre Land i tidligere Oppland, sier Marker.
- Det er en kvote på tre ulver i rovviltregion to, og nå er det to igjen, sier han.
Region to består av gamle Buskerud, Telemark, Vestfold og deler av Agder.

05/01: Ulven, den såkalla Vestås-ulven, vart felt i dag over på Buskerus-sida, nordøst i Ringerike. Vi gratulerer jaktlaget med vel utført oppdrag, kjelde redaktøren m/fleire

01/01: Godt nyttår!! Som dere har fått med dere, så vart vedtaket om lisensjakt innanfor ulvesona ikkje gjort i tråd med det rovviltnemndene hadde tilrådd, og berre eitt av 3 ulverevir er vedteke skal takast ut. I tillegg kom dette vedtaket av alle ting i går, dagen før jakta skulle byrja. Til orientering så hadde Naturbruksalliansen eit telefonstyremøte i går kl. 15.00 og lufta litt kva ein skulle gjera. Da er spørsmålet kva vi i NSG meiner i saka, vi er vel einige i prinsippet om at ulven skal forvaltes både i og utanfor sona, da vi i utgangspunktet seier nei til ynglende ulv i Norge. Men spørsmålet er korleis vi vil handtera denne saka vidare? Saka kan dere lesa her: Indre Akershus Blad og her: FM i Oslo og Viken og her: FM Innlandet og her: Regjeringen.no