Leder Sigurd Krekke åpnet møte med å ønske politikerene vel møtt til roviltmøte. Sigurd ga en god orientering om hvordan situasjonen har forandret seg drastisk i takt med økt rovviltstamme i kommunen. Fra rolige år med 1-2% tap til 40% tap i enkeltbesetninger og gj. snitt tap rundt 10% . Se forøvrig under utmarksbeite og tapsstatistikk for de enkelte gjeterlag her på vår hjemmeside. Hans Hjelstuen ledet debatten i god stil og utfordret de enkelte partier til å komme med sitt syn. Fra de politiske partier møtte Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet, Tverrpolitisk liste, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.                   

Hans konkluderte med at det var bred enighet om å jobbe sammen med næringa for å bedre rovviltsituasjonen, hvor noen partier var mer klare i sine tiltak mens andre var litt mindre konkrete, men slik er politikk. De fremmøtte politkere ga også tilbakemelding på at møtet hadde vart lærerikt, så en gjensidig effekt for begge parter.

Den store debatten uteble, men mange gode tilbakemeldinger og lovnader om at politkerene er på vår side ga oss et nytt håp på en bedre rovviltpolitikk. For noen av kandidatene ble dette også en god informasjon om hva vi i næringa sliter med. Mer lokal forvaltning, raskt uttak av skadegjørere, sørge for god kompetanse i det kommunale jaktlaget var ting som gikk igjen. Fra sau og geit møtte styret samt representanter fra gjeterlagene.

Regnværet gjorde sitt til at møtet ble flytta fra Tromsbua til grendehuset. Vi hadde tenkt å vise sorteringsanlegget som Fåvang gjeterlag har i Tromsbua for å vise en næring som er satsingsvillig tross problemene rovdyrene fører med seg. Ole Johan Bjørge fikk allikevel vist det fram ved bilder og god taleevne. Vi takker gjeterlaget for god servering.

Bilder fra møte:

  

Fra venstre: FRP v/ Stein Nerli Morken, Tverrpolitisk liste v/ Jan Erik Brenden og Svein Ivar Sæther, AP v/ Iver Hammeren, Arne Fossmo og Erik S.Winther

Fra venstre: Høyre v/ Audun Amundsen, SP v/ Jostein Tromsnes og Erik Odlo, Venstre v/ Ole Asmund Sylte

Vil du se hva lokalavisa Dølen skrev om møte, så klikk her

Vil du se hva GD skrev, så klikk her