Våre faglag og politikere står sammen ved vår side. Det er vi takknemlig for. Ut i fra gode diskusjoner på møtet ble det vedtatt å sette ned en redaksjonskomite bestående av en person fra hvert politisk parti, Hans Hjelstuen og Sigurd Krekke fra Sau og Geit. Disse møtes til nytt møte onsdag 22. juni for å vedta et opprop/brev som sendes til  de politiske partier på Stortinget.

I etterkant vet vi at det endelig ble fattet et rovviltforlik, dog med ulike oppfatninger om innholdet, men allikevel vil vi kjøre på videre med vedtatt møte for å fortelle at vi ikke sover, men følger med...

 

Diskusjonen fortsatte hele veien ut