Endrede regler for kåring av værlam og deltakelse i værring

Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) er påvist i flere dyrehold med geit i Norge i løpet av 2021. På bakgrunn av dette har styret i Norsk Sau og Geit vedtatt å gjøre endringer på regelverk for kåring av værlam og regelverk for deltakelse i værring fra høsten 2021.

Sauens skabbmidd (Psoroptes ovis) er et alvorlig problem for saueholdet i mange land. I Norge går dette under kategorien meldepliktig A-sjukdom, dvs. med høyeste alvorlighetsgrad. Her i landet var det store utbrudd på 1800-tallet, som det tok lang tid å få utryddet. I mer enn 100 år har vi vært frie for dette i Norge. I senere tid er det påvist slik midd på kameldyr, og nå også på geit. Mattilsynet har jobbet med kartlegging av utbredelsen. Besetninger der dette er påvist, og kontaktbesetninger til disse, er pålagt restriksjoner. Men omfanget av besetninger med sauens skabbmidd og om videre dette utbredelse er ennå svært usikkert.

Les mer om dette på Mattilsynets nettsider: Saueskabb (Mattilsynet.no)

Utbrudd av skabbmidd er noe vi absolutt ikke ønsker å ha inn i sauepopulasjonen. Styret i Norsk Sau og Geit har derfor behandlet aktuelle forebyggende tiltak næringa kan sette i verk.

Styret i Norsk Sau og Geit har i møte 8. september 2021 fattet følgende vedtak: «Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau og Geit for salg til andre høsten 2021 og årene framover. Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter 15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og årene framover. Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.»