Ordførerne i Øystre Slidre, Veste Slidre og Etnedal og varaordføreren i Nord Aurdal deltok på møte og fortalte om småfeholdet og beitebruken i sine kommuner. De satte videre fokus på den regionale forvaltningen i Valdres av BU-midlene og hvilke muligheter det gir for lokal satsing i Valdresregionen.

Generalsekretær Lars Erik Wallin i Norsk Sau og Geit orienterte om smittevern i småfeholdet, innspill til jordbruksforhandlingene, medlemsverving og rovviltarbeidet.

Seniorinspektør Øyvind Tronstad i Mattilsynet redegjorde for saken om beitenekt som har fått mye oppmerksomhet i media og næringa siste ukene og fortalte om bakgrunn og Mattilsynet sine oppgaver og rolle i forhold til å sikre dyrevelferden.

I forkant av felles møte hadde Ragnhild Mobekk invitert saueholderne i Nord Aurdal for å drøfte tiltak for å styrke oppslutningen om lokallaget i Nord Aurdal.