Generalsekretær Lars Erik Wallin skriv dette:

Norges Bondelag og Staten ble fredag kveld enige om en jordbruksavtale for 2015. Norsk Bonde og Småbrukarlag gikk til brudd tidligere på dagen.

Avtalen har en total ramme på kr 400 millioner, godt under halvparten av det Jordbrukets forhandlingsutvalg hadde som opprinnelig krav til årets forhandlinger,  men vel 4 ganger mer enn det Staten opprinnelig tilbød.

Den gjennomsnittelige årsverksveksten fra 2015 til 2016 er på 3,75 %.

 

Link til sluttprotokollen: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/lmd/landbruk/div/sluttprotokoll-2015-jordbruksavtale-m-vedlegg.pdf

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk til brudd på grunn av struktur, dvs. at det ikke kom nok til de små og mellomstore brukene. Og småfeholdet er definitivt ikke vinnerne i årets avtale.

Dette til tross for alle statsråd Listhaugs fagre ord om viktigheten av å produsere på norske utmarksressurser.

Mens økningen per årsverk fra 2015 til 2016 i gjennomsnitt blir oppgitt til kr 13.000, vil småfenæringa i følge referansebruksberegningene komme ut med henholdsvis kr 5.100 for sau og kr 4.700 for geit.

Geitemelkbøndene får riktignok noe både på målpris, grunntilskudd og driftstilskudd, og saueholdet litt på mordyrtilskuddet for de første 100 dyrene.

Men dette er langt unna det vi hadde håpet på sier NSGs styreleder Tone Våg.

Og vi får ikke en eneste krone på beitetilskuddene, som har vært organisasjonens fanesak de senere årene.

Se også den vedlagte oversiktstabellen med oppstilling av innspill, krav, tilbud og det endelige resultatet!

 

Det vi på saueholdets vegne selvfølgelig er mest skuffet og forundret over er endringen i utbetalingssystem for tilskudd til kvalitetsslakt på lam, sier Tone Våg.

Dette har vært en omlegging som også har vært imøtesett fra næringas side, men vi hadde aldri sett for oss at ”våre egne” faglag i Jordbrukets forhandlingsutvalg skulle lansere og senere gå inn for en overgangsløsning som kan medføre slike negative økonomiske konsekvenser for saueholdet.

Det vedlagte notatet ”Hvorfor ble NSG ikke tatt med på råd” gir en nærmere beskrivelse av prosessen omkring dette.

Dette har vært en sak som har skapt stort engasjement blant fortvilte saueholdere de siste dagene og det er vondt at NSG ikke har blitt hørt i denne saken.

Vi ble aldri rådspurt underveis og det var heller ikke mulig å få gehør for å få stoppet dette etter at forslaget var lansert, presiserer Tone Våg.

Det siste bekrefter Norges Bondelags generalsekretær Per Skorge da han fredag kveld uttalte til Nationen at omlegginga av lammetilskuddet ikke var et forhandlingstema og at det under forhandlingene aldri var aktuelt å gå tilbake på det omstridte tiltaket.

Link til Nationens intervju med Skorge.: http://www.nationen.no/landbruk/skorge-omlegginga-av-lammetilskotet-var-ikkje-eit-forhandlingstema/