Som kjent la Staten ved Landbruk og Matdepartementet fram sitt tilbud til jordbruket i går. Mens jordbrukets krav har en ramme på kr 950 millioner er tilbudet på kr 90 millioner.

Vedlagt følger en tabell med oversikt over gjeldende satser, NSGs innspill, jordbrukets krav og statens tilbud i årets forhandlinger. I tabellen er det markert med rød der det er foreslått endringer i forhold til gjeldende satser for målpris og tilskudd.

NSG har jo som kjent i år hatt hovedfokus på beitetilskuddene i årets innspill. Der vil ikke staten gi noe, selv om statsråd Listhaug jo har fokusert mye på viktigheten av å produsere på norske ressurser!

For geita foreslår staten 5 øre i økt målpris og 10 øre i økt grunntilskudd.

Og for å tilpasse produksjonen til behovet holdes geitemelkkvote som selges til staten i omsetningsrunden 2015 tilbake.

For saueholdet har ikke staten foreslått noen endringer i satser, med følgende begrunnelse:

«Saueholdet har en god utvikling og Statens forhandlingsutvalg foreslår å videreføre ordningene med uendret bevilgningsnivå, men kvalitetstilskuddet til lammeslakt skal betales ut sammen med slakteoppgjøret.»

Staten har også med en vurdering vedr. endring av telledato, men dette vil være grunnlag for nærmere vurderinger.

For referansebrukene har staten beregnet at årsverksendring fra 2015 til 2016 både for sau og for geit vil bli kr 1.600. En annen foreslått endring som vil kunne ha betydning for småfenæringa  er forslaget om å sette ned forholdstallet for arealtilskudd for innmarksbeite fra 0,6 til 0,5. Dette er imidlertid ikke lagt inn i årsverksberegningene.

Nationen har regnet ut at for et bruk med 200 daa innmarksbeite vil dette utgjøre kr 8000 mindre pr år.

Det er svært spennende om faglagene går til forhandlinger med grunnlaget som nå er lagt fra staten!!