Årsaka til utfordringar med tilveksten hos lamma kan også vera ulike frå år til år. God tilvekst om våren gjev som oftast godt resultat om hausten – problem om våren er vanskelege å henta inn att. Dette stykket rettar seg til deg som veit at du har problem med koksidiose og/eller N. battus på lamma på vårbeitet.

Bondevennen har denne artikkelen om utfordringa.

Vert å lesa er også alltid Animalia sine sider om helse på sau:

Animalia har denne artikkelen om koksidiose.

Animalia har denne artikkelen om Nematodirus battus, og peikar samtidig på at dette kan vera eit aukande problem i sauebesetningar i Norge.

Eit godt og sikkert råd uansett er å sleppa sau og lam på utmarksbeite. Dyra som av ulike grunnar må vera heime må få tilgang på friskt beite og ikkje gå på same innmarksbeite heile sommaren.