Jeg er så heldig å kunne tilby en fagdag/markdag med den argentinske beitbruksspesialisten Pablo Borelli i månedsskiftet juli-august i år.  Det vil si, om det er interesse for det blant beitebrukere i Grimsdalen eller ellers i Oppland.
Pablo skal til  London i forbindelse med en konferanse, hvor også jeg skal delta. Jeg har derfor spurt ham om han kunne tenke seg en avstikker til Norge for å fortelle om sitt arbeid og diskutere målretta beitebruk med norske beitebrukere, og det kunne han absolutt tenke seg. Han må i så fall få dekt sine reiseutgifter mellom London og her for seg og sin  kone, men honorar vil han ikke ha. Jeg spør derfor om dere vil  være med på et spleiselag for å få ham hit. Kan det være noe for dere? Jeg skjønner det også kan finnes midler å søke på til dette.
Jeg tenker meg Grimsdalen som det ideelle stedet for en slik markdag. En skjøtselsplan for landskap, naturbeitemark og høyt  verdisatte naturtypelokaliteter i Grimsdalen landskapsvernområde er nå utarbeidet, og det er helt nødvendig å utvikle et mer målretta beitebruk der for å kunne nå skjøtselsplanens bevaringsmål. Det er nå behov for både inspirasjon og litt kursing for de som skal gjennomføre planen. Man har allerede lenge arbeidet med skjøtsel av beitemark i Grimsdalen, og både dyr og mennesker er klare til å utvikle dette videre. Grimsdalen egner seg derfor som en pilot for målretta beitebruk i verneområder, verdifulle naturtypelokaliteter og utmarksbeiter generelt.
Pablo er beiteforsker og tidligere både forsøksstasjonsbestyrer  og «sheep developement coordinator» for det argentinske landbruksdepartementet. Han er en av initiativtakerne til den sør-amerikanske sauebruksorganisasjonen «Ovis21» (http://ovis21.com/en/) og leder nå denne. Han er også en initiativtaker  og medlem av «Argentine Savory Hub», et nettverk for målretta og bærekraftig beitebruk. Pablo er en likandes jordnær kar som snakker utmerket og godt forståelig engelsk (regner med at de færreste kan diskutere beitebruk på spansk J).
Ovis21 har utviklet GRASS-standarden («Grasslands regenerative and sustainable standard») for bærekraftig beitebruk og satt i gang «The Six Million Hectare Campaign»), hvor målet er 60 millioner dekar med regenerativt (=restaurerende) beitebruk. (For sammenligningens skyld: 6 mill ha (=6 mill daa) er 60 x verneområdene i Langsua, eller 20 x Hardangervidda.) Etter noen få år har de allerede oppnådd svært interessante resultater, med bedret produksjon og driftsøkonomi for deltakerne, bedret dyrehelse og mye bedre forhold  for naturmangfold og landskap. De har allerede etablert seg solid i verdensmarkedet for bærekraftig ullproduksjon pga. sine godt dokumenterte positive resultater.
Patagonia er den sørligste delen av Sør-Amerika, i både Chile og Argentina. Landområdet er kjempestort og det meste er et tørt steppeland svært ulikt Norge. Men helt i syd begynner både klima og natur å minne mye om deler av Norge og de andre landene rundt Nord-Atlanteren. Dvs. et havnært (atlantisk) klima med kjølige somre, milde vintre, men også snø og kulde i høyden (Andesfjellene). Og en vegetasjon av rishei og grasmark fra tørt til vått, og spredt skog, som kan minne om fjellbjørkeskogen.
Men det er ikke naturens overføringsverdi som er det  vesentligste her. Pablo kan først og fremst lære oss noe om organiseringen av et målretta og bærekraftig (økonomisk, sosialt og miljømessig) beitebruk. Dette arbeidet begynner ute i beitemarka, med planter, dyr og mennesker, og jeg tror derfor at en praktisk anlagt  markdag med Pablo kan bli svært interessant. Her må vi bare innrømme at vi i Norge ligger en del etter både når det gjelder kunnskap og  når det gjelder å se løsninger og muligheter. Se for eksempel hva Yngve Rekdal skrev i sin  kronikk i Gudbrandsdølen-Dagningen sist fredag, 23. mai. Han avslutter med: «Ei utfordring er å finne driftsformer for bruk av utmark inn i eit moderne landbruk». Jeg tror at Pablo fra Ovis21 og  hans like som allerede har gått noen nye veier, kan bidra på en inspirerende og  konstruktiv måte til at også  vi kan finne  bærekraftige framtidsretta løsninger for vårt beitebruk.
Om dette var interessant for dere, så gi raskt tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Ulf Ullring
nasjonalparkforvalter
Langsua nasjonalpark
 
Tlf: 48 19 79 79
Postadresse: Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer
Epost: fmopuul@fylkesmannen.no
Internett: www.nasjonalparkstyre.no/Langsua