Prognosa og prisløypa er lagt for 2013. I følgje Nortura si heimeside er dette stoda i år:

"Økningen i prognosert produksjon og engrossalg er på henholdsvis 5 prosent og 2 prosent i forhold til fjoråret. Den prognoserte veksten i tilførslene på 5 prosent skyldes i hovedsak uvanlig lave lammetall i 2012 på grunn av en dårlig fôrsesong i 2011/2012. 

Det er fortsatt åpning for import av ferske lam gjennom administrativt nedsatt toll. 

Simonhjell minner om at lam er et ekstremt sesongprodukt der storparten av volumet både slaktes og selges i 2-3 hektiske måneder på høsten. Men går det som prognosen spår blir det minimalt med lam på reguleringslager ved inngangen til neste år også. 

– Baksiden av den medaljen er naturligvis at det vil bli nok et år med behov for importere lam, sier direktør for Totalmarked kjøtt og egg Jakob Simonhjell."

Prognose 2013 – pr mai 2013

 

 

Produksjon

%

Anslag
import

Salg

%

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

80 100

103

7 570

97 900

101

- 10 200

Sau/lam

23 450

105

1 336

25 550

102

- 800

Gris

129 200

98

1 700

127 500

99

 3 400

Egg

59 800

103

90

59 000

101

 900

Er prisane for norske lam høge nok? Er det den dårlege avkastinga i produksjonen hos lammeprodusentane som gjer at vi må importera meire og meire? Det er vel liten tvil om at auke i lammeprisen og ikkje minst endring av prisløypa ville ha skapt auka produksjon. Jordbruksavtala kan skryta av auke i målpris, men den praktiske prisen det store fleirtalet av lammeprodusentane får utbetalt er mykje lågare. Dette er på grunn av at 1. Målpris er ferdig slakta lam på slakteriet, der slakteria sjølvsagt grunna auka produksjonskostnadar (lønnsutgifter og effektiviseringstiltak) har teke større og større del av målprisen kvart år, sjå under artikkelen. 2. Prisløypa er lagt slik, at når dei aller fleste har leveringsklare lam, er prisen til produsenten på det lågaste. Er dette rett i eit marked som skrik etter norske lam? 

Kva tilbyr slakteria for lamma våre?

 

.

Fatland gjekk ut med denne annonsa før i år.Sjølv om dette gjeld ei tid da nesten ingen i praksis har lam å selgja, så visar det at lam er eit populært produkt.

Fatland har desse bonus og leveringstillegga.

Furuseth A/S har desse prisane og leveringsvilkåra.

Nortura, her må ein logga seg inn som medlem for å sjå prisar og leveringsvilkår.

Nordfjord Kjøtt A/S har desse prisane og leveringsvilkåra.

Målpris/pris til produsent dei seinare åra: (parantes i 2010/11 viser kroneverdien i 2005). Dette visar sjølvsagt at målprisen må aukast prosentvis mykje meire kvart år for at vi skal følgja med i lønnsutviklinga.

Avtaleår

Målpris

Pris til produsent/bonde

2004/05

44,00

30,07

2005/06

44,00

26,89

2006/07

46,00

30,99

2007/08

50,00

32,93

2008/09

55,26

37,80

2009/10

57,75

39,87

2010/11

59,15 (49,72)

38,67 (33,98)