Vi skal senda ein rapport inludert rekneskap til Fylkesmannen i Oppland innan 31/11, og da er det greit om dere rapporterer snarast råd er, og seinast 15/11 2016. Skjemaet er laga for å finna ut kor mange enheter vi har, kor mange enheter som er ok, kor mange enheter vi vil ha i 2017 og for å finna grunngjevingar kvifor elektronisk overvaking er viktig for beitebrukarar.

Oppland Sau og Geit 2016

Rapporteringsskjema elektronisk sporing av sauer på utmarksbeite

Antall søyer på utmarksbeite:

Antall lam på utmarksbeite:

Telespor radiobjeller

Find My Sheep

Lammenoder - UHF


Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, ulykker, sykdom m.m. denne beitesesongen

Vurdering av nytteverdi: Skala 1 - 5 (5=best)

Alle felt merket med  * må være utfylt!