Oppland Sau og Geit v/Oppland Radiobjøllelag leiger ut elektronisk ovevakingsutstyr til beitebrukarar i gamle Oppland fylke. Vi får kvart år, etter søknad, tilskot frå FKT-midlar frå region 3 og tilskot til tiltak i beiteområder frå kommunane i gamle Oppland fylke, til å kjøpa inn elektronisk overvakingsutstyr. På same måte vert noko av leiga av utstyret brukt til å kjøpa inn nytt utstyr og halda laget med oppdatert utstyr. 

Alle medlemmar i Oppland Sau og Geit og eller medlemmar i Organisert Beitebruk (medlem av beitelag) får tilbud om å leiga slikt utstyr til sau, storfe, geit og hest.

Utstyret har vore ymse årgangar av Telespor, Findmy, Smartbjella, Nofence og Biocontrol saltseinavlesarar. 

Utstyret som kan vi kan leia ut for 2023 blir fyrst og fremst det utstyret som har virka i 2022, som leigetakarane våre har på lager og som dei òg har rett til å leiga i 2023. I 2023 leiger vi ut følgjande:  

1. Telespor grå, Telespor 2019 og Telespor 2021-2023-enheter, alle desse er for område med svært god eller god dekning.

2. Findmy, a) svarte med flat botn og grøne, eller dei ekstisterande vi har. Dei er tenkt spesielt for områder utan dekning, men òg sjølvsagt for alle områder da dei går på satelitt. b) blå (Ny modell) for områder med dekning, desse virkar da berre i områder m/mobildekning og c) raude (ny modell) for kombiområder, desse virkar i båe områda og brukar da mobilnettet dersom det er dekning og satelitt som dei svarte og grøne dersom det ikkje er dekning. Men ein må nok i fyrste omgang konkludera med at ein treng å vera sikker på at beiteområdet dyra går i har 70% eller meire av området med god mobildekning, for å vera sikker på å få nytte desse med den fordelen dei kan ha.

3. Nofence storfe og dersom alt går bra Nofence Småfe. Vi tek på ny atterhald om Nofence småfe i forhold til utviklinga av denne til å gå heile utmarksbeitesesongen.

4. Når det det gjeld Smartbjella kan dei som har slike, som har virka i år, prøve å behalda dei, men vi anbefaler aller helst at dere sender inn alt av dette utstyret til oss, så vi får erstatta dei med panteordninga Telespor har annonsert.

5. Det er lite utleie av saltsteinavlesere, men vi har slike dersom det er behov

Dei 2-3 siste åra har vi stort sett klart å dekka opp behover i alle søknader, så berre søk om så mange døkk treng! Søknadsfristen er 15/2 2023

Hugs at rapporteringa er obligatorisk for alle brukarar i 2022, og at det vert krevd inn eit beløp på kr. 500,- + mva til alle som ikkje rapporterar.

Dette beløpet vert krevd inn saman med leigefakturaen for 2023, der eventuelle feil ved utstyr i 2022 til ein viss grad kan verta kompensert med bakgrunn i klager og vedlagte rapport.

MERK: Grunna aukande erfaring med nokre dårlege betalarar, vil vi for neste sesong fakturera i forkant, med forfall medio eller i slutten av mars 2023.

Rapport Oppland Radiobjøllelag 2022

Rapporteringsskjema 2022 og søknadskjema 2023

Antall enheter av Telespor du har leigd/brukt 2022:

Antall enheter av svarte findmy du har leigd/brukt i 2022

Antall enheter av grønne/nye findmy du har leigd/brukt i 2022

Antall andre enheter du har leigd/brukt i 2022

Antall enheter av Nofence du har leigd/brukt i 2022

Enheter som har ikke har fungert sesongen 2022

Antall mistet og innleverte enheter av ulike slag i 2022

Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2022

Beitesesongen 2023

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep. Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron. Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du har rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep. Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

Her kan du fylle ut kva du vil i eit kommentarfelt

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt! Bruk tallet 0 der du ikke vil eller skal fylle inn tall!