Under finn dykk pdf-filer av powerpoint-prentasjonane i møta. Eg gjer merksam på at dette er berre arka frå foredraga, og at orda og vinklinga frå vedkommande foredragshaldar ikkje er med. Da t.d Janne Sollie i DN er nemnt med ein artikkel frå Mattilsynet "Laveste tap av sau til rovdyr på 10 år", var Mattilsynet på desse møta svært kritisk til artikkelen. Dei meinte at fleire faktorarar spelte inn, særleg faktoren matematikk/prosentrekning, at fleire småfehaldarar har slutta og derfor går tapet ned. I tillegg vart tala frå organisert beitebruk i landet presentert av Sidsel Røhnebæk, og ho var òg kritisk da tapstala for dei fleste fylker peikte i gal retning i forhold til artikkelen. Eg vil hevda at noko av dette òg kan skuldast at mindre andel av tapte dyr vert erstatta grunna freda rovvilt.

Mattilsynet sitt foredrag. 1.

Mattilsynet sitt foredrag. 2.

Sidsel Røhnebæk sitt foredrag.

Pål Kjorstad sitt foredrag.