Spørreundersøkelse: Hund som skader sau og geit

Rapporteringene fra i fjor viser at noen hundeeiere er skjødesløse: Hunder slippes løs i den tro at deres hund ikke skader sauer, mens andre hundeeiere mistenkes for å ta en kalkulert risiko ved å slippe hunder i områder hvor de vet det er sau.

NSG begynte kartlegging av hundeskader i 2020 med en omfattende spørreundersøkelse. Dette ga oss en helt ny innsikt i omfanget, og vi har fått vite mer om hvor og hvordan dette foregår. Innrapporteringen fra saueeiere var svært god.

Likevel trenger vi mer informasjon for å få et bedre grunnlag for et langsiktig arbeid. Vi trenger derfor helst rapport fra alle som utsettes for skadene.

Året i fjor var spesielt, med korona som preget sommeren og reiselivet. Det var færre utenlandske turister enn vanlig, reisemålene var innenlands og flere i Norge har kjøpt seg hund. Hvordan dette kan ha påvirket framtidige hundeskader, får vi først vite når de er innrapportert.

Spørreundersøkelsen fra i fjor vil inngå i en base om hundeskader, hvor vi tar høyde for at enkeltår kan være litt utypiske og påvirke resultatene. Vi stiler derfor de samme spørsmålene som i fjor, og er helt avhengig av god tilbakemelding for å holde søkelyset på problemet.

NSG får mange henvendelser fra fortvilte småfeeiere som opplever at dyrene blir skadet av hunder. Når sauer skades eller drepes av hunder er dette brudd på hundeloven. Vi ber derfor at saken meldes til Politiet, og at de anmodes om å sette i gang etterforsking og evt. straffe de som er ansvarlige. Dette bør vurderes i tillegg til skadeerstatningen av småfe mot dyreeier. 

Trenger du hjelp til å beregne verdiene av skadde sauer og lam, så ta kontakt med NSG. 

Rapportering av skaden til NSG bør gjøres enten den er meldt Politiet eller ikke. Vi trenger all informasjon som er mulig om dette. Det kan være en fordel at dyreeier samarbeider med både lokallag og beitelag, slik at samme sak ikke blir rapportert inn flere ganger.

Spørreundersøkelse: Hund som skader sau og geit

Bruk den tiden som er nødvendig for å beskrive din sak. I fjor brukte de som svarte i underkant av 10 minutter.

NSG har behov for høy deltakelse i spørreundersøkelsen. Bare gjennom høy deltakelse kan vi få den informasjonen vi trenger i arbeidet med å minimalisere skader forvoldt av hund. Alle svar vil derfor være et godt bidrag i å skaffe en bedre forutsigbarhet for beitebruket.

Når mange deltar økes kunnskapene og informasjonen blir derfor hjelp til selvhjelp.

Spørsmål
Kontakt Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver
E-post: pf@nsg.no