Denne spørreundersøkelse blir sendt til alle beitelagsledere i Innlandet fra Statsforvalteren i Innlandet. Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit videresender kopi av mailen til alle lokallagsledere i fylkeslaga sine, for at disse kan være med å påse at beitelaga i laget sitt sender svar.

Statsforvalteren i Innlandet samarbeider med Oppland Sau og Geit og Hedmark Sau og Geit om en enkel spørreundersøkelse om bruk av elektronisk overvåkingsutstyr/radiobjøller i Innlandet. Det har i løpet av de siste åra blitt stadig flere saueprodusenter og storfeprodusenter som har elektronisk overvåkingsutstyr på sau og storfe i sin besetning. I Oppland er det gitt tilskuddsmidler til Oppland Radiobjøllelag som leier ut elektronisk overvåkingsutstyr, og i Hedmark har mange beitelag/enkeltprodusenter kjøpt inn elektronisk overvåkingsutstyr med offentlige tilskuddsmidler. I tillegg har sannsynligvis mange produsenter kjøpt overvåkingsutstyr uten tilskuddsmidler.

Men vi mangler god kunnskap om hvor mange som benytter seg av elektronisk overvåking, hvor stor andel av søyene og storfeet på utmarksbeite som har slikt utstyr og om hvordan informasjon fra utstyret brukes i løpet av beitesesongen og under sanking.  Vi tror at bedre kunnskap om dette vil være nyttig for optimal bruk av elektronisk overvåkingsutstyr framover.

Vi sender spørreundersøkelsen til alle beitelagsledere i Innlandet og ber om at undersøkelsen gjøres på beitelag/beiteområde-nivå. Oppland har 70 organiserte beitelag/123 beiteområder og Hedmark 50 organiserte beitelag/60 beiteområder, og vi ber om tilbakemelding innen 15. november 2021.

Vi håperog tror at denne undersøkelsen har svarfrist på et tidspunkt det passer og håper så mange som råd svarer. Hvis du/dere ikke er tilknytta et beitelag så bruk navnet på beiteområde i skjemaet under.

Merk: I alle rubrikker der "antall" skal fylles ut må det fylles ut uavhengig om dere har det eller ikke, og det kan bare stå et tall, fyll derfor ut med 0 (null) hvis dere ikke har noen.

Spørreundersøkelse om bruk av elektronisk overvåkingsutstyr på sau og storfe i Innlandet

1. Opplysninger om beitelaget/beiteområdet

2.    Antall elektroniske overvåkingsenheter i beitelaget/beiteområdet1. Opplysninger om bruk av elektronisk overvåkingsutstyr i løpet av beitesesongen

4. Opplysninger om samarbeid og bruk av elektronisk utstyr i løpet av beitesesongen

5. Opplysninger om bruk av elektronisk overvåkingsutstyr ved sanking

6. Opplysninger om tekniske problemer, pris og service

7. Generelle kommentarer

Sjekk om du har fylt ut alt som er relevant for deg eller beitelaget og trykk på send-knappen under! Hvis det ikke er riktig utfylt, så blir du sendt til punktet som mangler utfylling med hjelpetekst om hva som er feil. Trykk deretter på sendknappen påny!