Tine Sundtoft vart spurt, men svara nei, Statsekretæren i Klima- og Miljødepartementet vart spurt, men svara nei, politisk leiing i same departement vart spurt, men dei hadde ingen, rovviltnemnda i Oppland v/Jørand Ødegård Lunde vart spurt, men ho meinte at kvinnedagen var viktigare enn å fortelja beitenæringa i Oppland om planane til Høyre, info@hoyre.no vart forespurt, dei svara at medlem i Miljøkomièen og rovviltpolitisk talsmann Tine Bru kunne spørjast. Ho hadde ikkje tid, men lova å senda skriftlege punkter som kune leggjast fram på seminaret. Men desse kom ikkje, for politisk leiing i Høyre kunne ikkje levere stoff og rovviltpolitisk talsmann sjølv hadde med andre ord ikkje kunnskap eller makt til å levera stoff sjølv.

Så her kjem innlegget og bidraget frå regjeringpartiet Høyre, som har Statsråden i Miljø- og Klimadepartementet:

???????????????????????--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------???????????????????????-------------------------------------------------------------------------------------------

Som lesaren kan skjøna: Høyre hadde ingenting å koma med til beitebrukarane i Oppland. Vi tenkjer på korleis Gunnar Gundersen bl.a. frå same parti opptrådde i valgkampen. Konklusjon: Skammeleg og uansvarleg.