Avtaler om ullinnsamling
Både NSG og ullmottaksstasjonene til Nortura/Norilia og Fatland Ull AS er opptatt av at innsamling/-transport og klassifisering av ull skjer på en mest mulig rasjonell måte. Fokus på en rasjonell ullhåndtering vil sikre et lavt kostnadsnivå og best mulig oppgjørspris til produsent. Med utgangspunkt i dette har NSG inngått samarbeidsavtaler om inntransport av ull både med Nortura/Norilia og Fatland Ull AS.

Les mer: Avtaler om ullinsamling

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell rettshjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.

NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med tre firmaer. Slotterøy & Fonn AS og Advokat Gunn-Mari Kjølberg AS er tilgjengelig for henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agder-fylkene og Telemark som dekningsområde.

Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs, dersom dette skulle være ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og mange opplever at sakene løser seg allerede her.

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen AS
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig aktuelt for småfeholdere, beitebrukere og folk i skogbruket. SRadioen er også et viktig verktøy i fiskeoppdrettsnæringen. 
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %.

NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen. Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag omkring i landet. Sikringsradioen har egen nettside: sikringsradioen.no

Gjensidige
Norsk Sau og Geit har inngått samarbeidsavtale med Gjensidige.

Avtalen har følgende formål: 

  • Samarbeidet med Gjensidige skal bidra til at NSG lykkes med medlemsverving og arbeidet med å beholde medlemmer.
  • Målrettet innsats på skadeforebyggende arbeid for å redusere skader og forsikringskostnader for medlemmene.
  • Informasjon om Gjensidige sine forsikringer rettet mot sau- og geiteholdet.
  • Bidra til at størst mulig andel av medlemmene i NSG blir helkunder i Gjensidige.
  • Som en del av avtalen gir Gjensidige bl.a. NSG-medlemmer fordeler i form av rabatt på forsikring av småfe og gjeterhund.

Les mer om kundefordelene hos Gjensidige her.

Rovviltpolitisk samarbeid
NSG har et tett samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag i forbindelse med rovviltarbeid og annet utmarksrelatert arbeid. Der det er hensiktsmessig samarbeider organisasjonene også om høringsuttalelser.