Årsmøtet er lagets øverste styrende organ og velger representantskap og styre. Styret oppnevner igjen ulike råd og utvalg (RNU).

 • Styret
  Styret i NSG velges på Årsmøtet som holdes hvert år.
 • Fylkeslag i NSG
  NSG har fylkeslag i alle fylker utenom Oslo. Fylkesstyrene og lederen velges på fylkeslagenes årsmøter, for ett år av gangen. Det er ulik praksis fra fylke til fylke når det gjelder fylkessekretærene. De fleste er tillitsvalgte, men det er ikke et krav. Enkelte fylkessekretærer er engasjert og finansiert gjennom ulike samarbeidsordninger, blant annet med slakteriene.
  Tillitsvalgte må være aktive betalende medlemmer av NSG, med unntak av fylkessekretærer engasjert og finansiert av andre.
 • Lokallag i NSG
  Medlemmene i NSG blir organisert i lokallag. Lokallagene i et fylke skal slutte seg sammen til et fylkeslag. Fylkeslag og lokallag er arbeidsorgan for NSG og skal arbeide i samsvar med NSG sine lover og vedtak.
 • Representantskapet
  Represenrantskapet i NSG består av lederne i alle fylkeslag, ordfører, varaordfører, samt 3 direktevalgte geiterepresentanter og 1 gjeterhundrepresentant som er valgt av årsmøtet.
 • Råd og utvalg (RNU)
  Styret i NSG utpeker leder og medlemmer i rådgivende organ (RNU), som styret og organisasjonen trenger for å utøve de oppgavene som skal løses. Styret i NSG fastsetter instruks for RNU. Dette blir gjort med hjemmel i §11 pkt. g i lagslovene. Der heter det at styret skal: ”oppnemne dei råd og utval som styret meiner er naudsynte. Det skal gjevast instruksar og rammer for arbeidet i råda/utvala”. 

NSG har følgende rådgivende organ:

 • Avlsrådet for sau
 • Fagrådet for geit
 • Utmarksrådet
 • Gjeterhundrådet
 • Ull- og klipperådet
 • Team Ung
 • Markedsrådet