Sentral valgnemnd
Årsmøtet velger en valgnemnd på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer for 2år. Sammensetningen skal ta hensyn til geografisk fordeling: nord, midt, vest, sør og øst.  Årsmøtet velger to av medlemmene i valgnemnda til leder og nestleder.

Valgnemnda skal før hvert årsmøte gjøre framlegg til alle valg (bortsett fra valgnemnda). Valgnemnda sitt framlegg skal være ferdig senest 4 uker før årsmøtet.

Valgnemnd i fylkeslag
Årsmøtet i fylkeslaget skal velge valgnemnd på minst 3 medlemmer og 1 vara.

Valnemndas arbeidsoppgaver:​​​​​
Valgkomiteen bør bestå av aktive medlemmer, som kjenner til hva de tillitsvalgte står for og utretter. De må ha øynene og ørene med seg i løpet av arbeidsåret. De skal ha vedtektene med formålsparagrafen under huden, samt organisasjonens strategiplaner. Videre skal de sette seg inn i styrets arbeid og følge med hvorvidt vedtakene blir fulgt.

Hvilke tillitsvalgte får vi?
"Vi får de tillitsvalgte vi fortjener" Det vil si at vi må være aktive og komme med innspill til valgkomiteen i god tid før årsmøtet/landsmøtet. Kandidatene som foreslås bør være forespurt på forhånd og forslaget bør være begrunnet.

Valgnemnda i arbeid
Styret som skal velges skal være organisasjonens ansikt utad. De skal fungere som et team og utfylle hverandre. Det er derfor viktig å ikke velge enkeltpersoner på bakgrunn av kjønn, geografi eller popularitet. Oppdaterte medlemslister skal være tilgjengelige.
Valgkomiteen bør intervjue leder og resten av styret, enten ansikt til ansikt, pr telefon eller e-post.

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Hva har du gjort for samarbeidsklima i styret og for laget/organisasjonen?
  • Hvis valgkomiteen skulle innstille deg til et styreverv, hvilket verv kunne du tenke deg og hvorfor? Det er ingen automatikk i å bli gjenvalgt selv om man ikke frasier seg gjenvalg.
  • Hvem i styret mener du er en ressurs for laget/organisasjonen, og hvorfor?
  • Hvilken kompetanse mangler det nåværende styret?
  • Hvem i styret mener du ikke fyller de krav og forventninger resten av styret har til denne?

På bakgrunn av dette kan komiteen nå sette seg ned å arbeide med sammensetningen av styret og eventuelt komiteer og nemnder.