Vedtekter for Rogaland gjeterhundlag
§1   Arbeidsområdet til RGL skal vera det same området som
for Rogaland Sau og Geit.
 
       
§2   Laget sine oppgaver:
    a)   Stimulera til bruk av gode gjetarhundar.
b)   Hjelpa til med instruktører på dressurkurs
c)   Hjelpa til med omsetting av reinrasa dyr
d)   Arrangert uttaking og gjennomføring av FM kvart år
     
§3
 
  Alle som er interessert i gjetarhundarbeid kan bli
medlemmer av laget. Alle tilitsvalgte i laget må vera
medlemmer i Rogaland Sau og Geit.
     
§4   Registrering av alle hunder skal skje gjennom NKK
etter retningslinjer opptrekte av NSG.
     
§5   Medlemskontigenten vert fastsett av årsmøtet.
     
§6
 
 

Laget sitt styre har 5 medlemmer. Styret vel seg
innbyrdes sekretær, og ein til å møta på styremøta
til RSG. Styret vel kasserer.

     
§7
 
  Styret i RSG er lagets øverste organ. Årsmøte skal haldast
kvart år innan 1.mars. Årsmøtet skal kunngjerast minst
14 dagar før det skal haldast, likeså utsending av sakliste
og årsmelding. Saker som ein vil handsama på årsmøtet
må vera styret i hende minst 1 veke før årsmøtet.
    Saker som årsmøtet skal handsama:
a)   Val av møteleiar.
b)   2 til saman med formannen til å skriva under på
møteprotokollen.
c)   Val av møtereferent.
d)   Årsmelding.
e)   Rekneskap.
f)    Val av formann for 1 år.
g)   Val av 2 styremedlemmer for 2 år.
h)   Val av 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år.
i)    Val av 2 revisorar for 2 år.
j)    Årsmøtet vel valgnemd på 3 personer for 2 år.
Fyrste året går 1 ut etter lutdragning.
k)   Val av 2 utsendinger (observatører) til årsmøtet i RSG.
l)    Innkomne saker.
m)  Arbeidsplan for komande år.
     
§8
 
  Oppløysing eller andre endringar av laget kan berre
vedtakast av eit ordinært årsmøte. Slike vedtak må ha
2/3 fleirtal. Slikt vedtak må godkjennast av RSG og NSG
før dei er gyldige.
     
§9
 
  Vedtekstsendringar skal vera styret i hende minst 3
månader før årsmøtet. For å bli vedtatt krevest minst
2/3 fleirtal blant årsmøtedeltakarane. Endring av
vedtektene må godkjennast av RSG og NSG før dei er gyldige.
   

 

Rogaland Gjeterhundlag -
Oppdatert: 6. August 2013