På årsmøtet i RSG i 2020 ble tilknytningsformen mellom RSG og RGL vedtatt. RGL skal utøve sine oppgaver som et selvstendig lag, slik det også er i dag. På årsmøtet ble det også bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe skulle utarbeide en arbeidsinstruks som skulle regulere samarbeidet om gjeterhundarbeid i fylket. Arbeidsgruppa bestod av Håvard Helgeland og Tor Gaute Eikeland fra RSG, og Jacob Vetrhus og Erlend Kvinnesland fra RGL. Instruksen ble ferdigstilt i september 2021.   

Du finner arbeidsinstruksen her