Me har hatt to styremøter. I januar hadde me møte med bondelaget og dei andre faglaga om innspel til jordbruksforhandlingane 2016. Tor Bjarne og Gaute reiste på regionsamling på Hjelmeland 21/3. Gaute var på årsmøte til Rogaland Sau og Geit i Egersund. Irene Vestersjø Hidle blei valgt inn i styrtet til RSG og Askild Eggebø er i valnemda. Me har hatt klauvsjeringskurs saman med Nortura og me har vore på kino og sett den Islanske filmen stabukkar.

Lammalunsjen er meir populer enn nokon gong, enten må me seia nei til folk som vil ver med oss eller så må me utvida sesongen. Den årlege grillkvelden med Nortura var på låven til Terje Vignes. Takk til Terje, Tor Bjarne og Kirsten som held hus til oss.

Kåringsdagen var som med felleskåring for ringen og heimakåring for dei andre besetningane.Karl Andre hadde det besta verlammet 201640839 med 160poeng, han hadde også beste indeksver, Stas Vignes med ind.133. Gaute reiste til Sola på leiarsamling for lederar i sau og geit og veraringane.