Saker:

1.Godkjenning av innkalling                                                                                                                                      

2.Val av møteleiar

3.Val av referendt og to til å skrive under.

4.Årsmelding

5.Rekneskap

6.Innkomne saker

7.Div

8.Val

 

Styret 2017

 

Leiar Gaute på val

Kasserar nsg Alv på val

Kasserar veraringen Karl Andre 

Veraringkontakt Per Sigve på val

Skrivar Harald 

1.vara Tor Bjarne 

Revisor nsg Elise på val

Revisor veraringen Leif Endre 

Valnemd Aksel og Magne på val

 

Slakt og salg av sau og lam, Rolf Varhaug

Middag

Avlsarbeid i ring og bruksbesetning, Per Johan Lyse