NSG har fått 7,5 millioner i støtte fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til et stort prosjekt som
skal etablere genomisk seleksjon (GS) som et nytt tiltak i avlsarbeidet på sau.
NSGs samarbeidspartnere i prosjektet er NMBU, BioBank og AgResearch, New Zealand.
Prosjektet går fra 2017 til 2020. De første 3 årene vil vi bruke til å bygge en god referansepopulasjon. Det
gjør vi ved å samle geninformasjon fra de mest informative avlsdyrene i ringbesetningene som gjør
omfattende fenotypiske registreringer. Formålet med referansepopulasjonen er å kunne beregne
sammenhengen mellom dyrenes genprofil og deres prestasjoner for alle egenskapene i avlsarbeidet.
I 2020 vil vi for første gang bruke geninformasjonen i beregningen av avlsverdier (GS-indekser).