Saker:

1.Godkjenning av innkalling                                                                                                                                      

2.Val av møteleiar

3.Val av referendt og to til å skrive under.

4.Årsmelding

5.Rekneskap

6.Innkomne saker

7.Div

8.Val

 

Styret 2014

 

Leiar Gaute på val

Kasserar nsg Alv

Kasserar veraringen Aksel på val

Veraringkontakt Per Sigve

Skrivar Trond på val

1.vara Harald på val

Revisor nsg Elise

Revisor veraringen Anna på val

Valnemd Ove Geir og Solfrid på val