Saker:

1.Godkjenning av innkalling                                                                                                                                      

2.Val av møteleiar

3.Val av referendt og to til å skrive under.

4.Årsmelding

5.Rekneskap

6.Innkomne saker

7.Div

8.Val

 

Styret 2014

 

Leiar Gaute på val

Kasserar nsg Alv på val

Kasserar veraringen Karl Andre

Veraringkontakt Per Sigve på val

Skrivar Harald

1.vara Tor Bjarne på val

Revisor nsg Elise på val

Revisor veraringen Leif Endre

Valnemd Ove Geir på val og Solfrid