Saker:

1.Godkjenning av innkalling                                                                                                                                      

2.Val av møteleiar

3.Val av referendt og to til å skrive under.

4.Årsmelding

5.Rekneskap

6.Innkomne saker

7.Div

8.Val

 

Styret 2016

 

Leiar Gaute på val

Kasserar nsg Alv

Kasserar veraringen Karl Andre på val

Veraringkontakt Per Sigve

Skrivar Harald på val

1.vara Tor Bjarne på val

Revisor nsg Elise

Revisor veraringen Leif Endre på val

Valnemd Magne  og Solfrid på val