NYTT AV ÅRET: Egenerklæring helse – sau.

Fylles ut av alle som skal stille dyr på kåringssjå. Lokallaget skal oppbevare «Egenerklæringen» i ett år, og framvise det på forespørsel fra Mattilsynet.

Link til egenerklæring:  https://www.animalia.no/no/Dyr/sau/helse-sau/   

 

Ta utskrift og fyll ut vedlagt egenerklæringsskjema før avreise hjemmefra.

Ny dyrehelseforskrift fra 1. juli 2018 stiller strengere krav til dyreholdere.

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/ny_dyrehelseforskrift_stiller_strengere_krav_til_dyreholdere.31411

 

§ 10:   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-27-732#KAPITTEL_2

 

Mattilsynet stiller krav i forbindelse med kåringssjå. Les nøye og følg reglene. Mattilsynet skal ha melding om kåringssjå. Jeg har meldt i fra om dette for alle kåringssjå i Rogaland.

 

Planlagte tiltak for å hindre smitteoverføring:

  • Værlamma SKAL FOTBADES før transport til kåringsstedet og ved hjemkomst.
  • Jeg vil oppfordre Sau og Geit-lag og væraringer om å kjøpe zinksulfat og dele ut eller selge til sine medlemmer.