Rekneskap for Finnøy Sau og Geit 2011

 

Inntekter                                                                                                                                                                                                  Utgifter

Ullinsamlingsgodtgjersle           19951,55                                                                                  Møter                                      10865,29
Medlemspenger lokallag               5905,-                                                                                   Tilbakebetalt kåringspenger 2550 Motteke frå Nortura (snuing)         5000,-                                                                                    Formannsgodtgjersle            2000,-
Kåringspenger frå RSG                 2878,-                                                                                    Premiar                                     1488,-
Renteinntek                                        t 75,-                                                                                    Andre utgifter                              954,-
Sum                                                33809,55                                                                                 Sum                                         17857,29


Resultat 2011                                                                                                                                   Balanse 2011
Inntekter 33809,55                                                                                                                          Bankkonto 01.01.11 15046,09
Utgifter 17857,29                                                                                                                          + overskot 2011 15952,26
Overskot 15952,26                                                                                                                      = Saldo på konto 31.12.11 30998,35