ÅRSMELDING 2019

FOR

SAUDA SAU OG GEIT

 

Styret i 2019 har vært:

Leder: Johannes Herheim

Nestleder: Karl Gustav Lofthus

Kasserer: Håvard Lunde

Skriver: Øystein Dahl Fiveland

Styremedlem: Jorunn Øye

Varamedlem: May Kristin Lofthus

Varamedlem: Jan Reidar Løland

Valnemd: Gjermund Fiveland og Bård Skåre

Revisor: Reidar Vatne

 

Utsendinger til fylkesårsmøte:

Karl Gustav var utsending på fylkesårsmøte, Stavanger 15. – 16. februar.
 

Ledermøte i Rogaland Sau og Geit:

Johannes var på ledermøte i RSG, Egersund, 18. – 19. oktober.
Blant tema som var oppe: Hvorfor er småfenæringen ei fremtidsretta næring, utfordringer i næringen, gjeterhundarbeid og kompetansebevis.

 

Styremøter:

Det er holdt 4 styremøter i 2019.
 

Medlemsmøte/kurs:

Det er ikke holdt medlemsmøter i 2019, men det er holdt kurs i klipping, slakting og gjeterhund.

Klippekurset med instruktør Hallvard Stokkedal ble avholdt hos Bård Rød. Her var det tre stykker som gjennomførte kurset.

Slaktekurset med Stian Espedal ble avholdt i lokalet hos Rune Bratås. Her var det god deltaking med 18 stykk. Det ble slaktet 4 stk. lam, samt at Stian viste nedskjæring av ett dyr som ble tilberedt og servert.

Gjeterhundkurset med instruktør Jane Espevoll ble avholdt inne på Birkeland med tre deltakere over en to dagers periode.
 

Ull-innlevering:

Det er også i år organisert ull-levering direkte på bil. Stabil mengde med ull.
Det ble i høst flyttet på innleveringsområdet og vi har fått lov til å bruke plassen til transportlinjen på Birkeland. Dette gjør det litt lettere med tanke på logistikken.

 

Bønder i byn:

Den 6. utgaven av Bønder i byn ga yrende folkeliv trass småsurt høstvær. Men trass det dårlige været var folkemengden i byn på høyde med både 17. mai og Saudadagane.

Også i år fikk de oppleve diverse aktiviteter som kåring av lam, dyreutstillinger, saueklipping, salgsboder og traktorkortesje.

Bønder i byn er et velfungerende samarbeid mellom Sauda Sau og Geit, Bondelaget, Skogeigarlaget og Handelsstanden i Sauda.
 

Kåring av værlam:

Det ble også i år holdt kåringsjå på Rådhusplassen under bønder i byn.
6 utstillere viste frem 37 værlam, i tillegg kom saulam som ble stilt ut for dommerne Lars Egil Bakka og Hilde Kalleklev Håland. Vi har hatt en økning i utstilte værlam og 95% av lamma ble kåra.

Beste NKS værlam: Karl Anders Fløgstad   

Beste spelvær kvit: Kjell Idar Rafdal

Beste spelvær farga: May Kristin Lofthus

Beste vær småraser: Katrine Tengesdal

Beste vær på poeng alle raser: Karl Anders Fløgstad

Finaste NKS saulam: Karl Gustav Lofthus

Finaste farga spelsaulam: May Kristin Lofthus

Finaste kvit spelsaulam: May Kristin Lofthus

Finaste småraser saulam: Karl Gustav Lofthus

Tilbakemeldingene fra dommerne var at det var høgt nivå på lam.

 

Medlemstall:

Antall medlemmer i laget er stabilt med 50 stk. En økning med to stk. fra 2018.
 

Valg 2020:

Følgende personer er til valg i 2020:

 

Sauda Sau og Geit:

Leder: Johannes Herheim

Styremedlem: Øystein Dahl Fiveland

Styremedlem: Håvard Lunde

Varamedlem: Jan Reidar Løland

Varamedlem: May Kristin Lofthus

Revisor: Reidar Vatne

Valgnemnd: Gjermund Fiveland

Valgnemnd: Bård Skåre
 

Sauda Beitelag:

Leder: Ove Guldbrandsen
 

Sikringsradiolaget

Leder: Sverre Gustav Birkeland

 

 

 

 

Fiveland, 12. januar 2020

Øystein Dahl Fiveland

Skriver.