Program:      

1800    Velkomst og innledning, Norges Jeger og Fiskerforbund og representant, Sau og Geit.

1830    Rein Arne Golf, Statens Naturoppsyn (SNO):
Jervens biologi og atferd
Spor og sportegn
Forvaltning og lovverk
Bestandsstatus, registrering og rapportering

2030    Jakt på jerv, Eivind Lurås fra Jakt og Fiskesenteret
Bruk av bås
Åtejakt
Jakt med hund
Lagsjakt eller ensom jakt?

 

Kursene er gratis! Enkel bevertning.      

Bakgrunn:
Statistikken over utbetalt erstatning for sau drept av fredet rovvilt viser at jerven er det rovdyret som tar mest sau. Myndighetene legger opp til at jakt utført av vanlige jegere ved lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i forvaltningen av jervebestanden. Kunnskapen om jerv- og jervejakt har begynt å komme tilbake i takt med økningen i jervebestanden, men mange ekstraordinære uttak utført av SNO i de siste årene og bestander godt over vedtatte bestandsmål viser at man ligger litt etter med jakteffektiviteten. Dette ønsker vi å endre på! Derfor inviterer Norges Jeger- og Fiskerforbund og Jakt- og Fiskesenteret til kurskvelder om jervejakt hvor vi, sammen med Statens Naturoppsyn og beitenæringen i Røldal, håper å inspirere flere til å prøve seg på jakt på denne spennende viltarten!

Kom og få gode tips og råd!