Både Nortura og Fatland køyrar inn ulla den 11. desember, og Sau & Geit får godtgjersla for å organisera dette. Det inneber at ulla må samlast hjå grendamennene. Grendamennene må føra på ei liste for kvar av slakteri med namn på dei som kjem med ull, produsentnr. og antall sekkar. Dette for at sjåførane kunn skal ha 2 lister, ein til kvart slakteri. Det må og vera ein person som er med å hjelper sjåføren med å lastar sekkane.

Grendamennane vart annonosert i Suldalsposten fredag den 5. Desember.

Lukka til!

Med helsing

Sveinung