Årsmøte i Tysvær Sau og Geit vert halde onsdag 2 februar kl 19.30 på Stemnestaden.

Årsmøteinnkalling og årsmeldinng ligg som vedlegg i denne artikkel.

Regnskapet vert lagt frem på årsmøte.

Servering 

Vel møtt

Styret