Erling Skurdal frå Nortura kjem og held innlegg om:

  • korleis oppnå flest mulig slaktemogne lam direkte frå utmarksbeite?
  • tiltak for å sikre tilgang til utmarksbeite framover med vekt på beitebruksplanar.

Ole Steffen Gusdal frå Fylkesmannen:

  • tar for seg statistikk tap av sau og lam i  2013. Rapport frå beitelaga og førebyggande tiltak.

Tønnes Hamar frå Flekkefjord beitelag:

  • skal fortelja om handlingsplanen dei har for betre tilvekst og mindre svinn av lam.

Alle som er interesserte er velkomne.

Vest-Agder Sau og Geit, 
Fylkesmannen i Vest-Agder
og  Prosjekt «ny giv i sauehaldet i Vest-Agder»