Informasjon før kåringene høsten 2015

Kåringsnytt for 2015:

  • En skal være medlem av NSG for å kunne stille lam til kåring.
  • Alle høstopplysninger om lammet skal være lagt inn minst 2 dager før kåringsdagen.

Rasekoden på lammet må stemme med lammet, og slekta, i henhold til kåringsreglementet til rasen. Det vil ikke være mulig å rette rasekode i kåringsprogrammet dette året. Det må gjøres i Sauekontrollen på forhand.

  • Indekskravet i år er 115 på NKS. Viss en ønsker å søke om disp for denne grensa, må det søkes skriftlig, helst på mail. Det samme gjelder for kjøttkåring av dyr med ull på. Søknaden sendes til, Kåringsansvarlig, Per Johan Lyse. Dette gjelder kun værer til eget bruk.

På Spæl er kravet 110. Med disp grense på 107

  • Kåringsavgifta er 140 kr. Kåringa må gå i balanse, det er ingen økonomisk støtte fra NSG.
  • Ved etterkåring, vil en ta Kr 100 pr kåra lam, pluss reisekostnadene til dommeren, i tillegg til den vanlige kåringsavgifta. Dette tillegget betales til dommeren direkte.
  • Husk at lokallaget skal stille med en sekretær til dommerene.
  • De lilla sløyfene er i år tatt bort. Dette ble bestemt av avlsutvalget, etter en grundig høring hos lokallag og ringer i Rogaland.
  • Det blir fortsatt delt ut rosetter for fineste dyr på sjåa.
  • Det er litt ulike krav fra Mattilsynet til de forskjellige sjåa. Les de krava som gjelder deres sjå.

 

NSG sin veiledende grunnpris ved salg av kåra værlam, er de samme som i fjor, 3100 kr.  Tillegg per sum poeng over 150 er Kr 40

 

Kåringsreglementet

Kåringsreglementet for hver rase finner en på NSG sine internettsider. Det er i år bare små endringer her.

Halte, og sjuke, lam  på kåringsdagen vil ikke bli bedømte, men kan stilles senere viss de blir friske.

Eventuelle dispensasjoner blir gitt av styrer på kåringen.

Eventuelle andre ønske om dispensasjon for o-indekskrav skal stilles til kåringsansvarlig i forkant av kåringsdagen. (For eksempel lam til eget bruk.)

Påmeldingen av lam skal gå til den pc-kåreren som er skrevet med uthevet skrift i ”Kåring og dommeroversikt 2015” Han bør ha påmeldinga senest 3 dager før kåringen. Påmeldingen kan skje med sms, mail eller skjema.

Det vil bli sentral innkreving av kåringsavgifta også i år.

Husk at alle lam skal ha to øremerker

Styrer på kåringsdagen tar kontakt med lokallagsformannen for nærmere detaljer rundt kåringen.

Gjennomføringen av kåringen.

Gjennomføringen blir som i fjor der det er gardskåring:

-De besetninger som vil kåre lam må melde inn lamma til den pc kårer som skal ha påmeldingen. De må også melde inn til lokallagsformannen at de vil kåre lam.

-Lokallaget setter opp en fornuftig kjørerute ut i fra om det skal være et eller to lag med.

-Det blir med en fra lokallaget som kjentmann på hvert dommerlag.

-Dommerne dømmer lamma, og pc kårer skriver ut kåringsbeviset på plassen. Eller sender det på mail i etterkant.

Der det er Kåringssjå er det viktig at reglene fra Mattilsynet blir overholdt. Alle besetninger skal ha egen garde der dyra blir lasta rett inn i garden, uten felles drivgang. Dyra blir kåra i denne garden. Ellers så er påmeldinga lik som for gardskåring.

Det vil nok sikkert dukke opp en del utfordringer undervegs, men jeg håper at alle hjelper til så godt de kan slik at alle får kåra de lamma som de ønsker.

Hvis det er noen spørsmål må dere bare ta kontakt med undertegnede.

Hilsen

Per Johan Lyse, Kåringsansvarlig RSG.  E-Post: pejl@online.no

Oversikt over kåringsjå og dommeroppsett