På årsmøtet i RSG, 2020 ble tilknytningsformen mellom Rogaland Sau og Geit ( RSG) og Rogaland Gjeterhundlag ( RGL) vedtatt. RGL skal utøve sine oppgaver som et selvstendig lag, slik det også er i dag. På årsmøtet ble det også bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en arbeidsinstruks som skulle regulere samarbeidet om gjeterhundarbeidet i fylket. Arbeidsgruppa bestod av Håvard Helgeland og Tor Gaute Eikeland fra RSG, og Jacob Vetrhus og Erlend Kvinnesland fra RGL. Instruksen ble ferdigstilt i september i 2021. 

Du finner arbeidsinstruksen her